Regjeringen vil straffe forurensing strengere
Illustrasjonsbilde Wikipedia

Regjeringen vil straffe forurensing strengere

Alminnelig strafferamme i forurensingsloven foreslås hevet til 1 år. Tilsvarende foreslår regjeringen at den forhøyede strafferammen i forurensningsloven heves fra 2 år til 3 år. Strafferammen for grove overtredelser av naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven foreslås heves fra 3 år til 5 år.

0

Blå-blå regjering blir grønnere: Regjeringen vil øke strafferammen for forurensningsloven, naturmangfoldloven, svalbardmiljøloven og produktkontrolloven.. Disse lovene regulerer blant annet forurensning fra industri, avfallshåndtering, produksjon og omsetning av produkter og bruk og vern av naturen på fastlandet og på Svalbard.

Den foreslår blant annet å øke strafferammen for grove overtredelser av forurensingloven fra 2 år til 3 år.

– Miljøkriminalitet er en trussel både mot mennesker og miljøet rundt oss. Vi øker strafferammen i viktige miljølover og innfører mulighet til bruk av overtredelsesgebyr. Dette vil styrke håndhevingen og etterlevelsen av regelverket. Vi gjør det for å redusere risikoen for skader på natur, miljø og helse, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

I tillegg til ordinær straff i de mest alvorlige sakene vil regjeringen også innføre mulighet til bruk av overtredelsesgebyr. Et overtredelsesgebyr betyr at forvaltningen kan pålegge en person eller et foretak å betale et pengebeløp til det offentlige på grunn av et lovbrudd.

– Ved å heve strafferammene for miljøkriminalitet, gir vi et tydelig signal om alvorligheten av denne typen lovbrudd som rammer menneskers helse, natur og miljø, sier Ola Elvestuen.

Regjeringen økte i fjor strammerammene for ulovlig handel med truede arter fra seks måneder til tre år.  Den skal også legge fram en strategi for å styrke innsatsen mot miljøkriminalitet nasjonalt og internasjonalt.

Miljøkriminalitet rammer fellesverdier av stor samfunnsmessig betydning. Det nye forslaget fra regjeringen betyr at  det blir innført overtredelsesgebyr i forurensningsloven og produktkontrolloven. Bestemmelsen i naturmangfoldloven om miljøerstatning blir endret til en bestemmelse om overtredelsesgebyr. Videre innebærer forslaget at strafferammene heves i de fire nevnte lovene og at vilkår for bruk av øvre strafferamme i forurensningsloven endres.

Alminnelig strafferamme i forurensingsloven og produktkontrolloven foreslås hevet fra 3 måneder til 1 år. Det blir innført forhøyet strafferamme på 3 år i produktkontrolloven.   Tilsvarende foreslår regjeringen at den forhøyede strafferammen i forurensningsloven heves fra 2 år til 3 år. Strafferammen for grove overtredelser av naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven foreslås heves fra 3 år til 5 år.

Lovendringsforslagene ble sendt på alminnelig høring med høringsfrist 8. mars 2018 og 4. februar 2019. Regjeringen går nå videre med forslagene og fremmer lovproposisjon for Stortinget.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com