Produksjonen av vektede rør til VA-forbindelse i Iddefjorden, en del av en massiv VA-sanering i Halden

Gammelt renseanlegg viker for lang ledning og pumpestasjon

Halden kommune legger ned utdatert renseanlegg på Bakke og legger i stedet sjøledning til nytt renseanlegg i Remmendalen. Naboene til det gamle anlegget kan dermed se fram til en sommer uten tidvis dårlig lukt.

0

Med nytt renseanlegg i Remmendalen har Halden kommune stor kapasitet på rensing av spillvann, og stadig saneres og kobles det nytt i nettet. Siste skudd på stammen er sjøledning på 12,5 kilometer til Bakke.

Utdatert

Det gamle anlegget på Bakke renser snart sin siste liter med spillvann fra hus og hytter, samt opptreningssenter og campingplass innerst i vakre Iddefjorden. Anlegget er utdatert og modent for utskifting.

Halden kommunes største renseanlegg i Remmendalen ble fullstendig bygget om for kort tid siden, slik at dette nå er av ypperste kvalitet. Ved å koble abonnentene på Bakke til Remmendalen blir det derfor en vesentlig miljøeffekt. Remmendalen R.A. er bygget med rikelig kapasitet og dermed får kommunen utnyttet det nye anlegget enda bedre. I tillegg gir dette Halden kommune en enklere drift i hverdagen. Naboene på Bakke vil etter denne endringen slippe lukten de lenge har vært plaget med. 

For tiden foregår det en storstilt produksjon av rørledning i regi av entreprenør ØPD. Rørene legges vektet og flytende ut på fjorden, og skal om ikke lenge senkes på plass og kobles til en pumpestasjon som også bygges ny. Så lenge anleggsarbeidet pågår vil det ligge lange rør i vannoverflaten i Iddefjorden. Disse rørene vil være fra 500 meter til 2 kilometer lange. Noen vil ligge inntil land på svensk side, mens de lengste rørene vil ligge ute i fjorden. Tidvis vil disse rørene ha påmontert en rekke betongelementer som også vil synes i vannoverflaten. Ledningen vil bli liggende på 20-35 meters dyp på bunnen av Iddefjorden. Det skal tres betonglodd på røret med cirka tre meters mellomrom for å holde røret på plass på havbunnen. 

Stathelle

Rørene produseres ved Pipelife i Stathelle i lengder på 500 meter. Disse er fraktet til Halden via sjøveien og er lagret langs land på svenskesiden av Iddefjorden i påvente av montering. Rørene speilsveises sammen til lengder på to kilometer før de blir senket i fjorden. Deretter lages en ny to kilometers lengde som så kobles på den første og senkes. Slik vil arbeidet fortsette til full lengde er oppnådd.

Ved Remmendalen er anlegget ferdig på land. Dette er gjort parallelt med annet anleggsarbeid i området. Der ligger det allerede et rør i vannet som er klar til å kobles på. På Bakke vil det gamle renseanlegget bli revet, men de støpte tankene i bakken vil gjenbrukes når det skal bygges et nytt pumpehus like ved.
Største dyp der røret skal ligger er ca 35 m. Størstedelen av ledningen ligger på 20 – 35 meters dyp, og bunnforholdene er stort sett mudder.

– Grunnforholdene er overraskende jevne når man ser på terrenget langs land ved traséen, sier Torbjørn Larsen i Halden kommune til VANytt.
Ledningen 180 mm PE 100 SDR 13,6 og tas i land på Hollenderen rett vest for Halden sentrum.

Strømmen av spillvann er beregnet  til maks15 l/s og 2,7 l/s snitt. Antall PE som får ny forbindelse er beregnet til 1200 (hytter og hus). Alle som i dag er tilkoblet på Bakke vil dermed kobles til, og det er mulig at noen hyttefelt kan koble seg til.

24 timer

Vannet trykkes gjennom med to pumper i serie i et parallellt oppsett, for å sikre kontinuerlig drift av anlegget.

– Vi har diskutert gassproblematikken. Beregninger viser at oppholdstiden ved normal drift vil være rundt 24 timer og da bør det ikke by på problemer. Dette vil vi følge med på når anlegget settes i drift, og eventuelt se på tiltak dersom det skulle bli nøvendig, sier Larsen

Iddefjorden sett fra Bakke og utover

På landsiden ved Renseanlegget er det lagt ferdig ledning ca 30 m ut i sjøen, ifb med et annet va-prosjekt på land. Ved Bakke er gravearbeidene for den nye pumpestasjonen i gang, og prosjekteringen er ferdig, om ikke lenge skal pumpestasjonen ut på anbud.

Kostnaden er ca 10 mill. Pumpestasjonen kommer i tillegg.

– Det er relativt lite overvann i avløpsvannet her, da det er landlig beliggenhet og de fleste eiendommer ivaretar overvann på egen tomt, sier Larsen.

Hastigheten i ledningen ved normal drift skal være 0,81m/s, noe som skulle sørge for god selvrensing. Det blir i tillegg tilrettelagt for pluggkjøring av ledningen.

Iddefjorden ved Remmen Renseanlegg, omtrent der ledningen stiger i land.