Måtte stenge: Ved dette prosjektet gikk Arbeidstilsynet til det drastiske skritt å nekte arbeidet å fortsette. Foto: Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet stanset tretten grøftejobber

I mai og juni gjennomførte Arbeidstilsynet 222 tilsyn med grøfting- og gravearbeid. På 13 plasser ble arbeidet stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse, og Arbeidstilsynet vurderer å gi åtte overtredelsesgebyr etter aksjonen. Hovedinntrykket er likevel at de fleste virksomhetene som fikk tilsyn i aksjonsperioden jobber godt med sikkerheten.

0

På denne tiden av året er det mye gravearbeid, og tilsynsaksjonen er et ledd i Arbeidstilsynets innsats for å redusere skader og ulykker i anleggsbransjen.

– Arbeid i dype grøfter og sjakter er regnet som særlig farlig arbeid. Arbeidsgiver må derfor sørge for at arbeidet kan foregå trygt og sikkert, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

I mai og første del av juni har Arbeidstilsynet gjennomført 222 tilsyn med grøfting- og gravearbeid. På 13 arbeidsplasser ble arbeidet stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse, og Arbeidstilsynet vurderer å gi åtte overtredelsesgebyr etter tilsynsaksjonen. Hovedinntrykket er likevel at de fleste virksomhetene som fikk tilsyn i aksjonsperioden jobber godt med sikkerheten.

– 13 stans er ikke et veldig høyt tall, men skadepotensialet er stort. Derfor er det svært alvorlig for de arbeidstakerne som risikerer å bli utsatt for en ulykke fordi sikkerheten ikke er godt nok ivaretatt, sier Vollheim.

Typiske funn, som har ført til pålegg i tilsynsaksjonen er:
Virksomhetene har ikke utarbeidet grøfteplaner
De har ikke brukt geoteknisk kompetanse i planlegging av gravearbeidet
Oppfølging av grøfteplaner er mangelfull
Gravemasser er plassert for nær der det er gravd
Det er ikke gjort gode nok tiltak for å hindre utrasing av sidevegger i grøft
Rømningsveier mangler
Det er mangler ved periodisk sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr og maskiner
Det er ikke gitt god nok utstyrsspesifikk opplæring
HMS-kort mangler

Tiltak for sikkert grøftearbeid

Når det gjøres risikofylt arbeid som grøftegraving, er det viktig at arbeidsgiver skaffer seg god kunnskap om grunnforholdene og planlegger arbeidet slik at ingen blir skadet. Er grøften over to meter dyp, må det utarbeides en grøfteplan. Den skal blant annet omfatte en skriftlig arbeidsinstruks som beskriver hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som må gjøres. Kravet til grøfteplan gjelder uavhengig av kravet om SHA-plan (sikkerhet- helse- og arbeidsmiljøplan).

Dersom grøften eller sjakten har loddrette sider og er dypere enn 2 meter, skal den avstives. Alternativt må grøften ha en annen form for personsikring.

Når grøften er dypere enn 3 meter skal en faglig kvalifisert person dimensjonere og dokumentere avstivningen. Hvis virksomheten selv ikke har slik kompetanse, må den skaffes utenfra.

Foto av samme prosjekt, fra annen vinkel. Foto: Arbeidstilsynet

Gravemassene skal plasseres slik at verken gravemassene, eller massene de blir lagt oppå, raser ut. Massene skal legges minst 1 meter fra sjakt- eller grøftekanten. Grøfter som er dypere enn 1 meter, skal ha én eller flere rømningsveier.

Alvorlige ulykker

– Arbeidstilsynet vil gjennomføre en lignende tilsynsaksjon til høsten. Vi har valgt å fokusere på dette temaet fordi skadepotensialet er stort når ulykker skjer. Vi har blant annet registert ulykker hvor arbeidere blir helt eller delvis begravd av masser som raser ned, blir truffet av armen på en gravemaskin når de oppholder seg i maskinens arbeidsområde, får stein over seg, og det har vært ulykker der gravemaskiner velter eller blir med et ras ut i vann. Når masser gir etter, følger gjerne maskinen med, og de som arbeider i området rundt er også utsatt. Dette er alvorlige ulykker, og slike ulykker må forebygges, sier Trude Vollheim.

I de ulykkene Arbeidstilsynet har registert, er gravemaskiner ofte involvert, men også dumpere, lastebiler og hjullastere.

Ref. Kompass tema nr. 4 – 2015: Skader i bygg og anlegg: Utvikling og problemområder

Stans og overtredelsesgebyr

Ved overhengende fare kan Arbeidstilsynet stanse de aktivitetene som er knyttet til faresituasjonen, selv om pålegg ikke er gitt.

Eksempler på aktiviteter og forhold som ble stanset under kontrollene er:
Bratte usikrede graveskråninger
Ingen rømningsveger fra grøft
Gravemasser plassert på grøftekant
Geoteknisk kompetanse ikke brukt og dermed tvil om graving er forsvarlig

Workshop til høsten

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig, og arbeidstakerne skal aktivt medvirke til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Arbeidstakerne har plikt til å følge de verneinstruksene og sikkerhetsrutinene som er fastsatt på arbeidsplassen.

Senere i år vil Arbeidstilsynet arrangere en workshop om gravearbeid. Her oppsummeres blant annet erfaringer fra tilsynsaksjonen i mai og juni og tilsynsaksjonen som er planlagt over sommeren, slik at bransjen selv kan bruke denne kunnskapen i sitt forebyggende arbeid.