Bekken slik den ser ut etter utslippet. Foto: Privat.

Tiltaler og bøter etter ulovlig lagring av kompost

Stangeland Maskin AS og IVAR IKS i Rogaland er ilagt bøter etter at kompost fra IVARs komposteringsanlegg på Hogstad i Sandnes ble ulovlig lagret i massedeponiet til Stangeland Maskin AS. I tillegg er to personer i hvert av selskapene satt under tiltale ved Jæren tingrett for de samme forholdene.

0

Stangeland Maskin AS og IVAR IKS i Rogaland er i en ØKOKRIM-sak ilagt bøter på henholdsvis 3 millioner kroner og 840.000 kroner etter at kompost fra IVARs komposteringsanlegg på Hogstad i Sandnes ble ulovlig lagret i massedeponiet til Stangeland Maskin AS fra juli til oktober 2018.

1,7 millioner kroner som Stangeland Maskin AS tjente på lagringsoppdraget, inndras fra selskapet. I tillegg er til sammen fire personer, to fra hvert av selskapene, satt under tiltale ved Jæren tingrett for de samme forholdene.

– IVAR har hatt godkjenning til å ha komposten lagret innendørs på egen eiendom. Når de legger den hos naboen og under åpen himmel har de brutt det vilkåret. Det var nettopp det som ikke skulle skje. Og når det skjer over så lang tid er det klart at det er et alvorlig brudd på forurensningsloven, sier Statsadvokat i Økokrim Tarjei Istad til Aftenbladet.

Personene og IVAR er tiltalt etter forurensningsloven paragraf 78, andre ledd og kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år.

Saken mot IVAR IKS og personene der gjelder brudd på forurensningsloven § 78 annet ledd første straffalternativ (skjerpende omstendigheter) ved at vilkår i utslippstillatelsen fra fylkesmannen om at ferdig kompost skal lagres innendørs på komposteringsanleggets eiendom, er brutt. Saken mot Stangeland Maskin AS gjelder brudd på plan- og bygningsloven ved brudd på reguleringsbestemmelsene for deponiet, og for den ene personen og selskapet også brudd på forurensningsloven. Avrenning fra den ulovlige komposthaugen førte høsten til oppblomstring av såkalte lammehaler i Kvednhusbekken med fare for dødelighet i bunndyrfauna og bekkeørretbestanden.

Markert høyest bot til Stangeland Maskin AS skyldes at det er et aksjeselskap med god økonomi, mens IVAR IKS er et interkommunalt selskap som drives etter selvkostprinsippet.

Fylkesmannen i Rogaland har inngitt anmeldelse av IVAR IKS. Saken er etterforsket av Sør-Vest politidistrikt og ØKOKRIM. Selskapene har frist til 20. august 2019 med å ta stilling til foreleggene. Saken mot personene er ikke berammet ennå.