Målinger viser at de fleste legemidler ender opp i miljøet.

Skal rense avløpsvann med aktivt kull

Bygging av et behandlingsanlegg for å fjerne legemidler i avløpsvann ved Degeberga avløpsanlegg i Kristianstad Kommune er nå i gang. Et viktig mål er å teste teknologi som deretter kan brukes i større skala, og da ved Kristianstads sentrale renseanlegg.

0

Ved en utvidelse av renseanlegget i Degerberga utenfor Kristianstad i sydsverige skal avløpsrenseanlegget bygges på med to parallelle filtre med aktivert kull.

Kommunens ambisjon er å teste to forskjellige kulltyper. En i hvert filter. De to øvrige anleggene for å fjerne legemiddelreseter som er i full drift i Sverige, med teknologi for separasjon av medikamentrester, ligger i dag i Linköping og Simrishamn. Her er rensningen i stedet bygget rundt nedbryting av medikamentene med ozon.

For et år siden ble Kristianstad kommune tildelt 11 millioner svenske kroner i statlige tilskudd fra det svenske miljøvernmyndigheten for et anlegg som totalt vil beløpe seg på 12,3 millioner svenske kroner. Siden den gang har kommunen gjort en mulighetsstudie, signert en avtale med NCC om å bygge anlegget, skaffet en statlig tillatelse og hatt detaljerte prosjekter for utvidelse av Degeberga avløpsanlegg.

Under en pressekonferanse 3. september uttalte kommunen blant annet at mange medisiner som diklofenak (smertestillende), antibiotika og hormoner er miljøskadelige på forskjellige måter.

At man starter i Kristianstad kommune nettopp i Degeberga, henger sammen med tre forhold. Segesholmsån er verneverdig, avløpsanlegget er stabilt og anlegget er tilstrekkelig stort til å teste teknologien på uttalte Inger Hansson, utviklingsstrateg i teknisk administrasjon til tidsskriftet Circulation.

Anlegget har kapasitet til å behandle avløpsvann fra 2000 personekvivalenter. Fullskala-anlegget i Degeberga vurderes samtidig som et pilotprosjekt for en kommende utredning som skal avgjøre om Kristianstads sentrale renseanlegg også skal bli utstyrt med teknologien.