Bekken slik den ser ut etter utslippet. Foto: Privat.

Fire personer tiltalt etter forurensning av vassdrag

Fire personer tiltalt etter det politiet mener er ulovlig lagring av 3000 tonn ferdig kompost i Lutsiveien. Politiet mener tre personer skal holdes ansvarlige for brudd på forurensningsloven, mens én skal ha brutt plan- og bygningsloven da 3000 tonn ferdig kompost ble lagret utendørs på Hogstad i 2018.

0

Det er statsadvokaten ved Økokrim som nylig har tatt ut tiltalene. Tre av tiltalene gjelder brudd på forurensningsloven, og det er avdelingsleder for gjennvinning ved Ivar IKS, driftssjef ved Hogstad Komposteringsanlegg, tilhørende Ivar IKS og deponisjef ved massedeponiet som en under tiltale for mulig brudd på forurensningsloven.

– Fra 5. juli 2018 frem til 24. oktober 2018 tok avdelingsleder gjenvinning i Ivar IKS og driftssjef ved Hogstad Komposteringsanlegg tilhørende Ivar IKS, del i beslutningen om at inntil 3000 tonn ferdig kompost ble lagret utendørs i massedeponiet til Stangeland Maskin AS i Lutsivegen på Hogstad, til tross for at ferdigkompost i henhold til utslippstillatelse 2. desember 1999 fra Fylkesmannen i Rogaland, skulle lagres innendørs på Hogstad Komposteringsanleggs eiendom. Overtredelsen innebar forsettlig tilsidesettelse av sentralt vilkår til beskyttelse av mlljøet, pågikk over mer enn tre måneder og var tenkt å vare lengre, og den omfattet all ferdig kompost Ivar IKS produserte i perioden. Allmenne forhold er vurdert, jf. straffeprosessloven paragraf 62a, lyder grunnlaget mot disse to.

De to andre er begge er under for brudd på plan- og bygningsloven, mens deponisjefen på Hogstad også må svare for mulig brudd på forurensningsloven.

– Henholdsvis daglig leder og deponisjef på Stangeland Maskin AS sitt massedeponi i Lutsivegen på Hogstad, besørget at bedriften tok imot og lagret inntil 3000 tonn ferdig kompost fra IVAR IKS, til tross for at området i henhold til reguleringsplan skulle brukes til deponi for rene, naturlige masser som sand, stein, jord og leire, lyder grunnlaget.

I tillegg har statsadvokaten altså tatt ut tiltale mot deponisjefen for angivelig brudd på forurensningsloven.

– På tid, sted og i egenskap som nevnt, besørget han i egenskap som beskrevet, at Stangeland Maskin AS lagret inntil 3000 tonn ferdig kompost utildekket utendørs på barmark med avrenning via sedimenteringsbasseng og fordrøyningsbasseng til Kvednhusbekken. Gjennom høsten 2018 var det avrenning med høyt organisk innhold til Kvednhusbekken, med oppblomstring av lammehaler som førte til oksygenbrist med redusert biologisk mangfold, lyder grunnlaget.

Saken kommer for Jæren tingrett med oppstart 3. februar i 2020.

Bakgrunn: Stangeland Maskin AS og Ivar IKS i Rogaland er allerede ilagt bøter på henholdsvis tre millioner og 840.000 kroner etter at kompost fra IVARs komposteringsanlegg på Hogstad i Sandnes skal ha blitt ulovlig lagret i massedeponiet til Stangeland Maskin AS, fra juli til oktober 2018. Det var i forbindelse med utslipp fra IVAR sitt komposteringsanlegg at det ble advart mot bading i Hogstadvika ved Lutsivatnet.