Ny rettsrunde om rørlekkasje

Etter lekkasjer på en splitter ny vannledning mente Tromsø kommune at ansvaret lå hos utførende entreprenør og hevet kontrakten. Entreprenør så seg uening og trakk kommunen for retten, som konkluderte med at det var Cowis prosjektering som var årsaken til lekkasjene. Tromsø kommune ble dømt til å betale krav fra entreprenør, alle sakskostnader samt kostnadene til fagkyndige meddommere. Tromsø kommune har imidlertid anket saken, som er berammet i februar neste år.

0

Det går mot nok runde i rettsapparatet for tvistesaken mellom Tromsø Kommune(TK) og Einar Sørensen Maskinentreprenør AS(ESM). Saken gjelder en vannforbindelse som under trykktesting viste seg å ikke holde vann.
I kjølvannet av hendelsen oppsto uenighet mellom ESM og TK om hva som var årsaken til lekkasjene. TK mente årsaken var feil utførelse eller en materialfeil. ESM mente årsaken var mangler ved prosjekteringen.

Parallelle

Selve jobben gikk i hovedsak for ESM å legge to parallelle duktile strekkfaste rør fra kum på nedsiden av Ringveien på Nord-Tromsøya, og opp til et fremtidig høydebasseng like ved høyden Varden på toppen av Tromsøya. Omtrent midt i rørtraseen skulle det etableres en kum. Fra havet ved ventilhus og opp til ventilkummen skulle det legges to parallelle C40 DN600 (ø 600 mm) duktile støpejernsrør. I øvre del, fra ventilkummen og opp til høydebassenget, skulle det også legges to rør parallelt. Det ene røret er et DN700 (ø 700 mm) og det andre er et rør i DN600. I tillegg skulle det legges et DN500 PE tømmerør. Entreprisen innebar legging av over 2 000 meter til sammen. Tromsø engasjerte Cowi til å foreta prosjekteringen. Det ble tidlig åpenbart at det måtte benyttes strekkfaste skjøter på grunn av bratt terreng og for å unngå støping av forankringsklosser ved bend.

Forsinkelse

Arbeidene startet opp 12. august 2014 og sluttfrist for arbeidene var satt til 18. juni 2015. I avviksmelding 28/15, 9.6.15 krevde ESM forlenget byggetid på 2 mnd. og riggkostnader p.g.a. forsinkelser i en annen entreprise som ESM mente forstyrret ferdigstillelsen. Et nytt forslag til fremdriftsplan ble levert i byggemøte 10. juni 2015, og forslaget ble deretter godkjent av TK. Etter trykktesting ble det oppdaget lekkasjer. ESM opplyste at de hadde registrert bevegelser i rørgaten og at bevegelsene ble registrert da trykket passerte ca 15-20 bar. Ved avviksmelding i desember 2015 varslet ESM om mangler ved prosjekteringen som ESM mente førte til lekkasjene. ESM ba i avviksmeldingen om endret beskrivelse for forankring av rørene. TK avviste dette. ESM stanset deretter videre arbeid. Ved e-post korrespondanse i desember 2015 og januar 2016 ble partene enige om at ingen kunne fremme krav om dagmulkt/justering av rigg fra og med 16. desember 2015 til 6. januar 2016. Senere ble denne perioden utvidet til 11. januar 2016.

Uenighet

Det oppstod uenighet mellom ESM og TK om hva som var årsaken til lekkasjene. ESM mente årsaken var mangler ved prosjekteringen, som TK har risikoen for. TK mente årsaken var feil utførelse eller materialfeil, som ESM har ansvar for.
I deler av rørtraseen ble det etter dette gjort enkelte omprosjekteringer ved at det ble etablert forankringsklosser i betong, et arbeid som er utført av ESM. I mai 2016 ble det utført filming av rørene innvendig for kontroll av pakninger i skjøter og grader på monterte bend langs rørtraseen.
Videre ble det besluttet å foreta en såkalt «destruktiv test» som innebar at muffeskjøtene med to synlige lekkasjer ved PEL 1290/1300 skulle skjæres ut for undersøkelse i verksted, og at Norconsult skulle utarbeide prosedyre for undersøkelsen. Kapping av rørene som ledd i destruktiv test ble gjort 20. februar 2017.

Hevet kontrakt

Den 10. august 2017 erklærte TK heving av kontrakten med ESM. Hevingen ble bestridt av ESM. Registreringsforretningen over utført arbeid ble avholdt den 24. august 2017. Deretter rigget ESM ned og forlot byggeplassen.
ESM sendte sluttfaktura 1. oktober 2017. TK sendte sine innsigelser til sluttfakturaen den 26. oktober 2017. TK opplyste i nevnte brev at sluttoppstillingen var mangelfull etter NS 8405 og viste til at ESM ikke hadde lagt ved all dokumentasjon mv.
Det ble deretter avholdt et møte mellom anleggsleder Hallvard Tollefsen fra ESM og John Egil Ottosen den 1. november 2017. Samme dag oversendte Hallvard Tollefsen den samme dokumentasjonen for utførte arbeider som han tidligere hadde oversendt TK i 2015.

Formuriktig varsling

I rettsaken som fulgte hevdet EMS at heving av kontrakten var urettmessig. ESM oppfattet det heller ikke som et hevningsvarsel, og forventet at en instruks for utførelse i lys av den dialogen som hadde vært, ikke en heving. ESM bestrider også TKs anførsler om at utførelse og rørmateriell er avvikende fra kontrakt, og mener at undersøkelse ikke styrker at det foreligger avvikende utførelse eller materiell, men sannsynliggjør mangelfull prosjektering som lekkasjeårsak, og at materiell  er i tråd med kontrakt. EMS hevdet dessuten at aktivering av rørskjøtene ikke er beskrevet av rådgiver, og at utførelsen man hadde gjort i tråd med prosjekteringen og ikke avvikende fra kontrakt. Man viser også til at byggherre har kontrollert og godkjent rørdokumentasjonen i forkant av leggingen. ESM anførte også at legging er utført forsvarlig og at filmingen av rørledningen ikke noen feil ved utførelsen.

Feil prosjektering

I sin prosedyre hevdet dessuten EMS at prosjekteringen ikke er egnet for utførelsen, og lider av en rekke feil. Det er ikke gjort vurderinger, beregninger og prosjektering av tiltak for å sikre rørgatens stabilitet, ved noen form for forankring eller større overdekning. EMS mener TK bærer risikoen for dette. Man mener også at valgte løsning med strekkfaste muffekoplinger utgjør sannsynlig lekkasjeårsak idet rørgaten i bend ikke er tilstrekkelig fastholdt. Man hevder også at aktivering av muffekoplingene ikke er prosjektert inn. ESM anførte at eventuelle utførelses- eller materialfeil ikke utgjør et vesentlig mislighold og at ESM har foretatt utbedringsarbeider etter TKs omprosjektering og det er på det rene at omprosjektering og utførelsen i henhold til dette har avhjulpet deler av lekkasjene. Også resterende del kunne etter ESMs mening vært utbedret gitt korrekt prosjektering. TK har imidlertid nektet ESM slik utbedringsrett. TK har dessuten unnlatt å foreta relevante undersøkelser.

Mislighold

Tromsø kommune fremmet i rettssaken at hevningsvarslene er formriktige og at ESM har misligholdt sine kontraktsforpliktelser og TKs hevingen av kontrakten var rettmessig. Man mener at lekkasjene skyldes utførelsesfeil og/eller feil i materialleveransene og man hevdet at ESM er ansvarlig for å dekke utbedringskostnadene. Kommunen avviste at lekkasjene skyldes prosjekteringsfeil fra TK sin side og at ESM har ansvar for selve prosjekteringen av bygging og for prosjektering nødvendig for å nå kontraktens funksjonskrav. Det var i beskrivelsen angitt at rørmaterialer skulle installeres i samsvar med leverandørens anvisninger. Ifølge Tromsø kommune hadde ESM gjennomført mangelfull planlegging og dette har ført til feil i utførelsen. Man mente også at forankring med strekkfaste skjøter er en velkjent og fullgod løsning. Man hevder også at EMS har avvinklet med spissenden helt inne i muffekoblingen, at avvinklingen er foretatt ut over leverandørens maksimalt angitte avvinkling, og det har vært utøvd for stort press på rørene under avvinklingen.

Konklusjon

Retten vurderte at at ESM ikke vesentlig har misligholdt kontrakten med TK. Retten har i vurderingen lagt avgjørende vekt på at retten mener det foreligger mangler ved prosjekteringen som TK har ansvaret for. Retten har vist til hvilke forhold dette gjelder. Retten mener også det har vært en uheldig organisering av prosjektet som har medført manglende informasjonsutveksling mellom særlig Cowi og ESM, noe TK har ansvaret for. Etter rettens oppfatning er dette de dominerende og vesentlige årsakene til at lekkasjene oppstod. Slik retten ser det kan det ikke utelukkes at utførelses- eller materialfeil som ESM har ansvaret for kan ha spilt en rolle som årsaksfaktor. Retten må likevel forholde seg til de beviser partene har fremlagt. Ut fra en samlet vurdering av bevisene var rettens oppfatning at det ikke er sannsynliggjort at utførelses- eller materialfeil, som ESM har ansvaret for, har spilt noen sentral rolle som forklaring på at det har oppstått lekkasjer. Etter dette konkluderer retten med at TK ikke var berettiget til å heve kontrakten.
TK ble dømt til å dekke ESM saksutgifter til rettsprosessen og kostnadene til fagkyndige meddommere samt oppgjør til ESM kr. 12.776.619,- med forsinkelsesrente. TK ble også dømt til å betale sakskostnader kr 3.916.751,- til SM. TK ble også holdt ansvarlig for kostnadene til fagkyndige meddommere. ESM ble frifunnet for alle krav.
– Vi er ikke enige i saksfremstillingen og vi har derfor anket konklusjonen/domsavsigelsen, sier Geir Helø i Tromsø Kommune i en kommentar til VANytt.