Fra bygging av nytt og sikkert høydebasseng i Frogn kommune.

Mattilsynet vil stramme opp vannverkene

Innrapportering av data fra vannverk bør moderniseres. Alle vannverk må utarbeide robuste og oppdaterte beredskapsplaner, og øve på disse. Det bør opprettes en nasjonal oversikt over hensynssoner for drikkevannskilder.

0

Etter et større sykdomsutbrudd i Askøy kommune i sommer forårsaket av bakterier i drikkevannet har Mattilsynet fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere status for drikkevannet i hele Norge. Rapporten er nå klar.

Det er Mattilsynet som utformer forslag til regelverk for drikkevann, og fører tilsyn med at regelverket følges. Arbeidet med denne rapporten ble gjennomført i perioden juli til oktober 2019. Grunnlaget er data fra vannverkseierne, og en egen spørreundersøkelse som ble sendt til alle landets kommuner.

Beskyttelse av drikkevannskilder gjennom reguleringer og varsler har vært utbredt i Sverige i flere tiår. Nå kommer det til Norge… (Bilde wiki)

Mattilsynets konklusjon i rapporten er at drikkevannet er trygt i Norge, i den forstand at de fleste innbyggerne mottar helsemessig trygt drikkevann fra et vannforsyningssystem. Allikevel mener Mattilsynet det viktig å øke fokuset på drikkevannsområdet for å hindre fremtidige problemer, og bedre tilstanden ytterligere.

For å bedre statusen til drikkevannet i Norge mener Mattilsynet at det først og fremst må jobbes målrettet med oppgradering av distribusjonssystemet. Det var som kjent et høydebasseng som ikke var tilstrekkelig sikret som forårsaket epidemien i Askøy.

Et annet område som må styrkes er beredskapen og leveringssikkerheten. Beredskapsplanene er i mange tilfeller ikke tilstrekkelige eller oppdatert. Mange har sannsynligvis også behov for hyppigere beredskapsøvelser.

Rapporten peker på at vannverk må jobbe videre med sikring av drikkevannskilder. Et viktig hjelpemiddel vil være en nasjonal oversikt over drikkevannskilder og hensynssoner for drikkevann. Det finnes ingen slik oversikt i dag.

Rapporten viser dessuten at oversikten over vannforsyningssystemene også er  mangelfull, først og fremst fordi løsningen for innrapportering er utdatert. En bedre løsning for innrapportering og enklere tilgang til data vil gjøre det enklere å ta drikkevannshensyn ved utbygginger og andre tiltak.

Status for drikkevannsområdet i landets kommuner (PDF)