Struvitt er et fosforholdig sluttprodukt fra Hias-prosessen, der bruk av biolegemer på en ny måte har vært nøkkelen til gjenvinningen.

Aner vi slutten på sirkelen i avløpsbransjen?

Nye prosesser og ny teknologi for å gjenbruke organiske kilder er under utvikling. Hias er på gang med patentert gjenvinning av fosfor. Veas leverer allerde store mengder nitrogen til bruk i gjødselproduksjon. Biogass er kommet for å bli, mens bruken av slam til landbruk fortsatt er strengt regulert. Et seminar om status for sirkulær økonomi i avløpsbransjen har som ambisjon å lyse opp de ulike veier videre.

0

Mange avløpsrensanlegg legger offensive planer for å gjenvinne både mineralske og organiske kilder, ved siden av energi. Enkelte har tatt til orde for at resirkulering fra organiske kilder helt nødvendig for å kunne redusere vannforurensning, og for å produsere tilstrekkelig gjødsel til å kunne opprettholde og øke fremtidig landbruksproduksjon.

Avløpsvann fra husholdninger inneholder store mengder fosfor (P), men også de andre makronæringsstoffene; nitrogen (N) og kalium (K). Til dags dato blir bare små mengder P fra avløpsvann resirkulert, og P utfelt med jern- eller aluminiumbaserte koagulanter har en begrenset gjødselverdi.

Nye prosesser er under utvikling der P, men også N og K, samt mikronæringsstoffer kan resirkuleres i en mer plantetilgjengelig form. Organisk materiale kan omdannes til bioenergi og jordforbedringsmiddel.

I dag er det mange avløpsselskaper som utvikler eller ønsker å ta i bruk ny teknologi for å gjenvinne og gjenbruke disse ressursene på en trygg måte.

Universitetet for miljø og biovitenskap (NMBU) har, sammen med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), fått midler av Norges forskningsråd til å etablere “Forum for sirkulær økonomi i norsk avløpsbransje”. Forumet vil være åpent for industri, norske kommuner og andre som jobber med avløp og slamhåndtering og vil legge til rette for kommunikasjon og kompetanseutvikling.

Dette vil skje gjennom seminarer, deling av informasjon og ved å gi laboratorieplass og støtte til FoU for sentrale problemstillinger hos brukerne.

Det første fagseminaret for forumet har som ambisjon å oppsummere status for mange sentrale aktører og ser på noen ulike veier videre for økt sirkulær økonomi i avløpsbransjen.

VAnytt vil rapportere fra seminaret.

Se programmet