Deprimert på Hamar og allergisk i Sandefjord

Hverken miljøgifter eller medisiner blir fjernet når spillvannet renses ved norske avløpsrenseanlegg. Enten følger de vannfase ut i resipient eller så blir de til en viss grad konsentrert og ender i slam, som går videre til spredning innen landbruk. Måling av legemidler i slam viser variasjon mellom landsdeler. Dette er noen av resultatene av den femårige analysen av avløpsslam.

0

Mens det i Sverige er startet opp flere anlegg for å bryte ned medisinrester i avløpsvann gjøre det i Norge analyser av slammet hvert femte år. Disse undersøkelsene finansieres og organiseres av bransjen selv, med Norsk Vann og de deltakende anlegg. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Miljødirektoratet, som har støttet den økonomisk og gitt innspill til hvilke miljøgifter som skal undersøkes.

Den siste undersøkelsen av slam foregikk i perioden 2017/2018 og ble gjennomført etter samme prøvetakingsopplegg som tidligere år, nærmere bestemt av fem måneds blandeprøver etter avvanning av slammet. Det ble foretatt analyse på 21 stoffgrupper, ved 18 renseanlegg. Det ble analysert for både miljøgifter og rester av medisiner.

Resultatene viser at det er store regionale forskjeller mellom konsentrasjon og type legemidler.

Medisinske rester med medianverdi over 100 µg/kg TS i minst et renseanlegg (utvalg)

Hjerte kar i vest

Det måles mer medisin mot hjerte/karsykdommer i Bergen enn ved andre renseanlegg i Norge f.eks. Trondhjem og Oslo. Samtidig er det vesentlig mindre funn av bipolar/epilepsimedisin Carbamazepine på Vestlandet (Bergen og Stavanger (IVAR) Her er ligger imidlertid Sandefjord og Trondhjem høyt på tabellen.

– Man skal være klar over at analyser er gjort på både råslam og utråtnet og slam. Ved utråtning oppkonsentreres medisinrestene fordi de brytes ikke ned. Ved Veas tilsettes det dessuten en del kalk i slammet, og derfor ser det ut som at Veas har lavere konsentrasjon av legemidler enn for andre renseanlegg i Oslofjord området, dette er naturligvis ikke riktig, forklarer Line Diana Blytt, marked og utviklingsleder ved avdeling Industi & Prosess hos Cowi. Blytt presenterte resultatene under en konferanse i regi av Norsk Vann.

– Når det gjelder legemidler spesielt er det å si at der er dessverre norske miljømyndigheter helt og konsekvent fraværende. De nekter f.eks å svare bransjen på hvordan de vurderer miljøtilstanden i Norge mht legemidler, og de vil heller ikke svare på hvordan de vil følge opp EUs nye strategi for legemidler i miljøet, sier rådgiver Arne Haarr i Norsk Vann en kommentar.

Senker kolesterolmedisin

Det eneste som er oppløftende er at koffein og kolesterolmedisin ser ut til å brytes ned i biogassanlegg. Det er grunnen til at man finner disse stoffene i høyere konsentrasjon på Knappen i Bergen NRA på Lillestrøm, Tønsberg renseanlegg og Solumstrand i Drammen. Ved disse anleggene er alle analysene gjort på råslam.  

Når det gjelder antidepressiva og allergimedisin er det relativt jevnt fordelt i landet,  men det er likevel noen forskjeller mellom anleggene.

– På Hamar (HIAS)  er de høyest på antidepressiva og i Sandefjord på allergimedisin, forteller Line Diana Blytt hos Cowi.

Undersøkelsen foreligger som en Norsk Vann rapport, som er gratis tilgjengelig i nettbokhandelen til Norsk Vann.

Her er resultatene for legemidler. Miljøgifter blir behandlet i en senere artikkel.

Funnet i over 10 av 80 prøver: Bisoprolol (Hjerte/kar), Clarithromycin (Antibiotika), Clindamycin (Antibakteriell), Clindamycinsulfoxide (Antibakteriell), Clomipramine (Antidsepressiv), Codeine (Smertestilende), Diltiazem (Hjerte/kar), Diphenhydramine (Antihistamin), Donepezil (Alzheimer), Fenofibrate (Kolestrol), Glibenclamide (Diabetes), Memantine (Alzheimer), Oxazepam (nevroser/psykoser), Oxcarbazepine (epelepsi/bipolar), Sotalol (Hjerte/kar), Sulfadiazine (Antibiotika), Sulfamethoxazole (Antibiotika), Tamoxifen (brystkreftmedisin), Trimethoprim (Antibiotika), Verapamil (hjerte/kar).

Funnet i 1-4 prøver: 10,11-dihydro­carbamazepine (epilepsi), Alprazo­lam (angst); Bezafi­brate (kolestrolreduskjon); Biperi­den (Parkinson); Clonazepam (epilepsi), Disopyra­mide (Hjerte/kar), Mapro­tiline (Antidepressiv), N1_Acetyl­sulfa­metho­xazole (antibiotika), Orphena­drine (Parkinson).

Funnet i alle prøver i kun et renseanlegg: Sulfamera­zine (Antibakteriell, VEAS); Sulfame­thizole (Antibiotika, HIAS)

Ikke påvist – under deteksjonsgrense:  Carbamazepine 10,11-epoxide (Bipolar/epelepsi); Alfuzosin (Prostata); Cilazapril (Hjerte/kar); Clemastine (Antihistamin); Glimepiride (Sukkersyke); N4_Acetylsulfamethoxazole (Antibiotika); Pizotifen (Migrene); Ropinirole (Parkinson); Sulfamethazine (Antibakteriell