Ønsker flere abonnenter: Et viktig motiv for Halden kommune er etter alt å dømme å få flere abonnenter knyttet til sitt nye avløpsrensanlegg i Remmendalen.

Framgang for tilskuddsordning for utbygging av kloakknett

Tilskudd til private initiativ på ny utbygging av trykkavløp har gitt stadig flere abonnenter til det kommunale nettet. Fylkesmannen i Oslo og Viken anbefaler kommunene å se hvilke muligheter bruk av trykkavløp byr på.

0

For å utnytte mulighetene som ligger i bruk av trykkavløp til hurtig og enkel utbygging og samtidig få flere koblet til avløpsnettet valgte Halden kommune som en av de første i landet for mange år siden å subsidiere nye private avløpsnett.

Det er et kjent fenomen at bruk av trykkavløp utelukker fremmedvann fra terreng, gir lavt karbonavtrykk og skåner både natur og infrastruktur for graving og sprengning.

Invitasjon

En åpen invitasjon til husstandene der Halden kommune subsidierer private trykkavløp har foregått i syv år allerede og har gitt gode resultater. Stadig flere har valgt å koble seg på, og til nyttår kan kommunen knytte et hundretall nye abonnenter til nettet, gjennom et samarbeide med Vestre Berg Vann og avløpslag. 

Til sammen er det i kommunen så langt etablert 54 nye anlegg for trykkavløp, og som regel med et offentlig tilskudd til utbygger. Tilskuddet gis i forhold til totalkostnad og er begrenset oppad. Størrelsen på anlegg for trykkavløp varierer etter forholdene, alt fra 1 abonnent og inntil 100. De er et stort antall anlegg i området mellom en 1 og 14 husstander.

– Første anlegg som tok i bruk disse mulighetene med trykkavløp var Brødenveien avløpslag, det var i november 2012, til sammen har vi knyttet 449 abonnenter med trykkavløp til nettet, forteller Marit Nilsen, fagleder renseanlegg i Halden kommune til VANytt.

Får støtte

Halden kommunes innsats bifalles av Fylkesmannens Miljøvernavdeling, som i brevs form anbefaler kommunene å se på mulighetene for å knytte flere husstander til det kommunale avløpsnettet og renseanlegg gjennom å bruke ukonvensjonell ledningsframføring.

– Eksempelvis har trykkavløpssystem med grunne ledninger vist seg å være en potensiell god miljøløsning. Løsningen er vesentlig rimeligere enn konvensjonell ledningsframføring og kan føre til at flere husstander og hytter kan få en permanent tilknytning til det kommunale avløpsnettet. Det bør alltid foretas en helhetsvurdering hvor også naturinngrep og områdetype ved framføringen av trykkavløpssystemet i terrenget inngår, sier Fylkesmannen i en uttalelse.

Fylkesmannen peker også på at det erfaringsmessig er svært utfordrende å ha mange separate avløpsanlegg som skal følges opp av en kommune selv om det er mulig å organisere seg mere effektivt i avløpssamarbeid med nabokommuner og/eller faglig bistand utenifra. Både kapasitet og tilsynskompetanse vil her være viktig.

– Erfaringene ved bruk av trykkavløpssystem  er gode- og er blitt brukt allerede l 30- 40 år i Norge – og blir mere og mere brukt i oppryddingssituasjoner hvor dette er hensiktsmessig med hensyn på kostnader, sier Simon Haraldsen, senior ingeniør ved Fylkesmannen i Oslo og Viken til VANytt

Avløpsplan

Fylkesmannen mener videre at en overordnet avløpsplan i en kommune bør tilstrebe følgende prioriteringer:

  • Tilknytningsgraden i et avløpsrensedistrikt til et kommunalt RA må være 100 %. Eksisterende avløpsinfrastruktur benyttes.
  • Det bør lages fremtidsrettede oppryddingsplaner, der en legger til rette for at kommunen får færrest mulig punktutslipp og kontrollobjekter å følge opp i fremtiden. Spesielt viktig for kommuner med mange oppryddingsobjekter- og med utslipp til sårbare vannforekomster.
  • Det bør gjøres gode områdeprioriteringer. Vi anbefaler å bruke litt ekstra tid på dette selv om oppryddingsperioden av separate avløpsanlegg vil strekke seg noe lenger ut i tid.