Slik er det norske vannforsyningssystemet

Mattilsynet rapporterer data om hvordan tilstanden er i det norske vannforsyningssystemet. Rapporten gir en oversikt over vannforsyningssystemer som er rapporteringspliktige etter drikkevannsforskriften i Norge, basert på de data som er tilgjengelige.

0

På oppdrag fra Mattilsynet har Folkehelseinstituttet samlet alle vesentlige  data for vannforsyningssystemer i Norge for 2018. Rapporten er en sammenstilling av dataene som vannverkseierne selv rapporterer inn. Dataene er vist fordelt på Mattilsynets regioner, og sammenstilt for landet som helhet.

Formålet med rapporten er å sammenstille og presentere data fra vannforsyningssystemer som er innrapportert til Mattilsynet for året 2018. I tillegg er historiske data benyttet for å se på noen utvalgte trender.

I rapporten påpekes det at det er en utfordring at datagrunnlaget for vannforsyningen er mangelfullt og vanskelig tilgjengelig. Dette fører til usikkerheter og forsinkelser i rapporteringen av data om vannforsyningssystem i Norge. Dataene som rapporteres inn om vannforsyningssystemer i Norge kan derfor være mangelfulle grunnet dagens systemer for rapportering.

Noen av nøkkeltallene som fremkommer av sammenstillingen er at:

  • Norge har 1 421 vannforsyningssystemer som forsyner mer enn 50 fastboende personer
  • Ca. 88 % av Norges befolkning forsynes med drikkevann fra vannforsyningssystem som forsyner mer enn 50 fastboende
  • Vi har ca. 52 800 km rør som i stor grad er av plast, lagt i perioden 1971-2000
  • Det ble produsert ca. 890 millioner kubikkmeter drikkevann i 2018
  • Det ble anslått at anslagsvis 28 % eller ca. 250 millioner kubikkmeter drikkevann lekket ut av vannledningsnettet på vei til abonnentene
  • Ca. 98 % av befolkningen får drikkevann med tilfredsstillende hygienisk kvalitet

Les rapporten selv her