Hamar Tinghus der lagmannsretten fant at Ringsaker kommunes hadde ansvar for at grunnforholdene var slik entreprenøren hadde grunn til å regne med. Foto: Cato Edvardsen, Wikimedia Commons

Tapte rettstvist om ansvar for grunnforhold ved flomsikring

Eidsivating lagmannsrett snudde helt tingrettens dom. I ankesaken kom retten fram til at kommunen må betale over 2,3 millioner kroner av ekstrakostnadene som har oppstått i forbindelse med rettssaken og flomarbeidene.

0

Ringsaker kommune ønsket i 2016 å sikre 1500 meter strekning gjennom Brumunddal sentrum mot flom fra elva. Etter en anbudsrunde kapret Anlegg Øst Entreprenør oppdraget og arbeidet ble satt i gang i august 2016.

Mer pumping

Underveis ble det tydelig at for å gjennomføre arbeidet var det behov for en høyere pumpekapasitet enn hva entreprenøren hadde regnet med. Anlegg Øst Entreprenør ville så at kommunen skulle betale for merkostnadene, mens kommunen var uenig og mente entreprenøren skulle ha tatt høyde for dette i forbindelse med kalkulering av arbeidet. Partene kom ikke til enighet, og det endte med at Anlegg Øst Entreprenør trakk kommunen for tingretten, der man krevde at kommunen måtte punge ut med 4,2 millioner for de nevnte ekstrakostnadene.
Entreprenøren hevdet i sin sak at behovet for pumpekapasitet ble vesentlig høyere enn hva man med rimelighet kunne forvente ut fra postene i kontrakten, og at man dermed burde ha krav på å få dekket kostnaden. Videre hevder man at kommunen som byggherre ikke hadde gitt informasjon om konkret pumpekapasitet. Det skal heller ikke ha blitt gitt informasjon som tilsier at det skulle være et større behov enn hva som var oppgitt i en standard tabell. De drøyt 4,2 millionene man krevde påløpte i form av leie og drift av pumper.

Ringsaker kommune hevdet kontrakten ikke ga grunnlag for dette og trakk fram et punkt der det står at «prisen inkluderer etablering av fangdammer, ledevoller, pumper, lenseledninger m.v.» Kommunen trakk også fram at all planlegging og utførelse av selve vannhåndtering er entreprenørs ansvar.

Frifant først

I dommen fra Hedmarken tingrett ble det konkludert med at det ikke var en mangel eller ufullstendighet ved beskrivelsen av arbeidet at det ikke var angitt krav til pumpekapasitet. Derfor mente tingetten at kommunen ikke skulle bære risikoen for ekstrakostnadene. Retten trakk fram at det er entreprenør som har best forutsetninger for å beregne hvor stor pumpekapasitet som var nødvendig, blant annet er avhengig av andre tiltak som settes inn under arbeidet. Retten frifant Ringsaker kommune, og dømte Anlegg Øst Entreprenør til å betale kommunen 311.000 i saksomkostninger.
Entreprenøren anket dette utfallet, og nå har Eidsivating lagmannsrett kommet med sin dom, der Ringsaker kommune er dømt til å betale over 2,3 millioner kroner til entreprenør. Utfallet er dermed blitt snudd helt fra tingrettens dom. Lagmannsretten har nemlig i ankesaken kommet fram til at Ringsaker kommune skal betale for ekstrakostnadene som har oppstått i forbindelse med arbeidene.

– Lagmannsretten legger dessuten til grunn at kommunen må antas å ha hatt kunnskap om grunnforholdene i elva Brumunda og massenes beskaffenhet, men likevel ikke hensyntatt dette i beskrivelsen i konkurransegrunnlaget, står det i dommen.

Mindre sum

Selv om Anlegg Øst Entreprenør i utgangspunktet saksøkte kommunen for over fire millioner kroner, har ikke beløpet kommunen nå er dømt til å betale blitt så høyt.

I november 2019 ble nemlig entreprenøren og kommunen enige om at hvis det var grunnlag for tilleggsvederlag, skulle summen settes til 1,9 millioner kroner, inkludert moms. Lagmannsretten har tatt hensyn til denne avtalen og utfra dette dømt kommunen til å betale 1.520.000 kroner pluss merverdiavgift. I tillegg må kommunen betale saksmokostninger for Anlegg Øst Entreprenør både i lagmannsretten og i tingretten. Totalt er det på over 845.000 kroner.

Til sammen må dermed Brummundal kommune ut med over 2,3 millioner kroner til firmaet. I tillegg kommer merverdiavgift.