Ulike parter i et vellykket rørprosjekt under foredrag på Hallingtreff: (f.v.) Kristian Tangen, prosjektleder 
Nordby Maskin, Ole Erik Thingstad
, leder for prosjektavdelingen Eidsvoll kommune, Thomas Meisfjord, virksomhetsleder
 i Eidsvoll kommune og Stian Elvik
, kontrollør
 i Eidsvoll kommune.

Få konflikter og bedre kommunikasjon med totalentreprise

Hallingtreff: Både kommune og entreprenør sitter igjen med gode erfaringer etter å ha valgt totalentreprise som samarbeidsform. Bruk av lokale entreprenører som har det rette utstyret og erfaring med grunnforholdene er med på å redusere risiko. Totalentreprise demper også konfliktnivå og stimulerer til gode løsninger.

0

Under Hallingtreff denne uken presenterte Eidsvold kommune og Nordby maskin sine erfaringer fra et stort rørprosjekt man nylig har lagt i bakken.

Hovedkonklusjonen til begge parter er at fornyelsen av 10 kilometer vannledning foregikk raskt og smertefritt. Valg av totalentreprise gjorde det lettere å finne de beste løsningene underveis i prosjektet, det ble svært lite konflikter og hurtige avgjørelser.

– Vi fikk bort alle tidstyvene og kunne holde et høyt tempo i prosjektet. Vi overlot til entreprenør å komme med løsninger, og det hele fungerte veldig bra. Ved å bruke en lokal entreprenør vil jeg anta at vi reduserer risikoen for overraskelser i grunnforholdene, dette har vært en god erfaring, sa Thomas Meisfjord under presentasjonen som ble holdt i samarbeid med entreprenør.

Nordby Maskin på sin side har lang erfaring med å ha avtale om totalentreprise.

– Både grunnforhold og hva som ligger i bakken fra før er usikkerhetsmomenter. Det er alltid en risiko forbundet med å inngå en totalentreprise, men siden vi kjenner grunnforholdene noenlunde fra tidligere og sitter med et stort utvalg maskiner er det ikke så farlig å ta risiko. Den største gevinsten er at vi sammen med kommunen kan bruke mindre tid på avvik og økonomi, og heller jobbe sammen for å finne løsninger, sa Kristian Tangen, prosjektleder i Nordby Maskin.

Et viktig trinn i prosessen er den innledende dialogkonferansen og at man har belønning for innsats selv om man ikke får oppdraget.

– Vi betalte 300 000 til de som var kvalifisert, men som ikke fikk jobben. Dermed får vi tilbydere som tør å bruke tid på prosjektet og vi kan høste gode forslag i innledende runder. Det er viktig at både vi og entreprenør kan bruke nok tid i starten, sa Meisfjord.

En viktig del av dette var å klargjøre premissene for anbudskonkkurransen.

– Det er viktig at forventningene for samarbeidet er avklart på forhånd. Premissene lagt i anbudskonkurransen passet godt med partenes forventninger og sikret lik forståelse av jobben, fortalte Meisfjord.

Entreprenørens erfaring med prosjektet på gjennomføringen var at grunneiere og kommune ønsket mer No-Dig enn det man i utganspunktet hadde foreslått.

– Rehabilitering av rørledninger ga oss noen utfordringer rundt det å oppfylle krav i VA-Norm, men vi løste dette greit gjennom konstruktiv dialog med ledningseier. Blant annet ga varierende rørmaterialer noen utfordringer i forhold til utblokking, så det er viktig for en entreprenør å ha riktig utstyr til alternative løsninger tilgjengelig og tilpasse underveis. Det viste seg også at arkeologiske utgravinger ble en viktig premissgiver i fremdriften, men det løste vi også, sa Tangen.

Eidsvold kommune er ikke i tvil om at totalentreprise vil bli brukt i flere prosjekter.

– Dette gir oss kontroll på kostnader før arbeidet settes i gang. Vi slipper å bruke tid på avviksmeldinger som kan bli en papirmølle av dimensjoner. Vi hadde minimale kostnader til oppfølging og prosjektledelse. Vi fikk en rask ferdigstillelse av prosjektet, sikker vannforsyning og fornøyde abonnenter. Vi føler også at vi har fått et nøkternt men robust anlegg med levetid hele dimensjoneringsperioden og det hele til en fornuftig pris, konkluderte Meisfjord.

Fakta:
10 kilometer med rehabilitering og oppdimensjonering av eksisterende kommunal hovedledning for vann. En kilometer med PN 16, resten i PN 10. Ønsket rørmateriale PE med SDR 9 og SDR 11.
Kapasitetsberegning tilsa 315 mm SDR 11 og 400 mm SDR 9
Eksisterende ledning som skulle fases ut var angitt på kart.
Ledningseier ønsket den mest kostnadseffektive løsningensom oppfylte funksjonskravene.

Entreprenør har ansvar for risiko knyttet til grunnforhold.
Det ble åpnet for avvik fra VA-Norm på noen sentrale punkter.
Tilbyder måtte presentere løsningsforslag med endelig pris og fullt gjennomføringsansvar.

Entreprenørens tilbud:
Kombinasjon av No-Dig og konvensjonell graving. Hovedsakelig utblokking, men også noe boring og rørpressing.
Konvesjonell graving på deler av strekningen der man mente det kunne være hensiktsmessig med ny plassering.
Vurdering av alle eksisterende kummer og installering av nye etter dagens behov. 

Hensyn til biologisk mangfold og arkeologiske undersøkelser.
Prosjektering og dokumentasjon inkludert prosjekteringsrisiko.
Fullt mengdeansvar.

Nordby Maskin
Totalentreprenør lokalisert på Øvre Romerike.
Ca 180 ansatte. Omsetning 400 millioner
Betydelig fokus innen vann og avløp, lang erfaring fra totalentrepriser.
Stor satsning på egenproduksjon og risikostyring

Leverandør på rammeavtaler og beredskapstjenester innen VA sektoren.