Bekken slik den ser ut etter utslipp. Foto: Privat.

Rettsaken om utslipp til gytebekk er igang

Rettssaken mot Stangeland Maskin AS og Ivar IKS, der begge er tiltalt for brudd på forurensingsloven og plan- og bygningloven, startet forrige uke i Jæren Tingrett. Det var i september 2018 at utslippet bidro til sterk forursensning av en gytebekk for sjøørret.

0

Det er satt av en drøy uke i retten til saken som dreier seg om ulovlig lagring av kompost fra juli til oktober 2018. Det er sigevann som fra denne lagringen som førte stil sterk forurensning av en lokal sjøørretbekk i Lutsivassdraget.

Det er to av de ansatte i hver av selskapene som er tiltalt. Stangeland Maskin AS og Ivar IKS er ilagt bøter på henholdsvis tre mill. kr og 840 000 kr som følge av at kompost fra Ivars komposteringsanlegg i Sandnes skal ha blitt ulovlig lagret i deponi hos Stangeland maskin. Ingen av de tiltalte erkjenner straffeskyld.

Miljøansvar

Et viktig vitne i saken er grunneier Mangor Malmin, siden bekken som ble forurenset går gjennom hans eiendom.
– Jeg håper Fylkesmannen tar tak i det og setter krav til Ivar IKS om at de må bygge et renseanlegg. Det er til interesse for alle som bruker vassdraget, sier sønnen Ernst Malmin til Sandnesposten. Malmin var en av de som observerte forurensingen av bekken og varslet tidlig om hendelsen. Malmin håper de som står bak dette blir gjort ansvarlige.

Det var også årvåkenhet fra nettopp grunneier som gjorde at det ble skaffet fotobevis av tilstanden i bekken.

Gytebekk

Bekken som renner gjennom eiendommen er en del av Lutsivassdraget, og en viktig gyteplass for sjøørret, og var i september 2018 sterkt forurenset av utslipp.
Malmin er bekymret for at nye utslipp skal gå ut over fieksebestanden og mulighetene for gyting.
– Nå håper vi de ansvarlige får den straffen som kreves. Vi ser fram til å bli ferdig med saken, sier han til Sandnesposten.

Økokrim

Det er statsadvokaten ved Økokrim som har tatt ut tiltalene. Tre av tiltalene gjelder brudd på forurensingsloven, og det er avdelingsleder for gjenvinning ved Ivar IKS, driftssjef ved Kogstad Komposteringsanlegg, som tilhører Ivar IKS og sjef for deponiet ved Stangeland Maskin AS, som er de tre tiltalte for mulig brudd på denne.
«Overtredelsen innebar forsettlig tilsidesettelse av et sentralt vilkår til beskyttelse av miljøet, pågikk over mer enn tre måneder og var tenkt til å vare lenger, og den omfattet all ferdig kompost Ivar IKS produserte i perioden», heter det blant annet i tiltalen.

Bakgrunn Fra juli til oktober 2018 ble kompost fra Ivar komposteringsanlegg på Hogstad ulovlig lagret i massedeponiet til Stangeland Maskin AS.
Det var naboer som først meldte om mulig forurensning og dårlig lukt fra bekken som renner ut i Lutsivatnet.
Fylkesmannen tok saken videre til politiet i november 2018
1,7 mill. kr som Stangeland Maskin AS tjente på lagringsoppdraget inndras fra selskapet.
Stangeland Maskin AS og IVAR IKS i Rogaland er ilagt bøter på henholdsvis tre millioner kroner og 840.000 kroner.
Det er to personer fra Stangeland Maskin AS og to personer fra IVAR IKS som er tiltalt.
Personene og IVAR er tiltalt etter forurensningsloven paragraf 78, andre ledd og kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år. Skjerpende omstendigheter gir en ytterligere strafferamme på inntil tre års fengsel.