Satser på informasjon og kompetanse: Kommunen arrangerer faglig samling for operatørene og omegnskommunene med fokus på olje- og fellutskillere. Her fra to år tilbake.

Øker innsatsen for å redusere utslipp fra olje- og fettutskillere

Bergen kommune innfører 5 års-kontroll av oljeutskillere. Trenden går mot tydelige krav for både virksomheter, operatører og til kommunens egen innsats. Et godt samarbeid mellom alle parter vil gjøre veien enklere å gå.

0

Bergen kommune øker innsatsen for å få bedre kontroll med utslipp fra olje- og fettutskillere til avløpsnettet.

Tydelige normer

  Vi implementerer nå 5 års-kontroll av oljeutskillere i Bergen. Dette innebærer at hvert 5. år vil den årlige kontrollen utvides. Ved innføring av dette kravet ønsker vi å forebygge forurensing på et tidlig tidspunkt, men også avdekke feil og mangler, forteller ingeniør Yvonne Hetlevik ved Vann- og avløpsetaten i kommunen.

Bergen har også laget en tydelig lokal forskrift, der det kreves at oljeinnholdet i utløpet fra oljeutskiller ikke skal overstige 50 mg/l, målt som totale oljehydrokarboner, og at temperatur ut ikke skal overstige 45 C. Når det gjelder fettutskiller skal ikke fettinnholdet i utløpet overstige 150 mg/l, målt som totale hydrokarboner. Temperatur ut fra fettutskiller skal ikke overstige 30 C.

– Den lokale forskriften med disse kravene ble vedtatt i 2010, men har vært praktisert i Bergen lenge før det. Deler av kravene stammer også fra forurensningsforskriften kapittel 15. Kommunen har brukt sentrale forskrifter, fagrapporter og egen erfaring i utarbeidelsen av lokal forskrift, forteller Hetlevik.

Yvonne Hetlevik

Dokumentasjon

Kommunen har også klare krav til dokumentasjon på at utskilleren fungerer. Her krever man dokumentasjon på vannprøve for oljeutskillerne og temperaturmåling for fettutskillerne.

– Det har mye å si at utskilleren er i full drift ved prøvetaking, disse prøvene blir en stikkprøve som ikke viser hele bildet. Dette må en ta med i vurderingen av resultatet, understreker Hetlevik.

Temperaturlogging skal videre foregå over minimum 3 døgn, og temperaturen skal ikke overstige 30 grader i perioden.

– Når det gjelder temperaturkravet har vi erfart at det ikke alltid er sammenheng mellom temperatur og fettinnhold. Noen ganger er det høy temperatur men lite fettinnhold og andre ganger lav temperatur men høyt fettinnhold. Da må vi se på helheten for å se hva som forårsaker problemene og hvilken type fett som brukes, sier Hetlevik

Tredjepart

Tømme-, kontroll- og prøvetakingsavtale skal naturligvis være signert før utslipp/påslippet blir iverksatt. Utslipps- (eller påslipps-)tillatelsen er ikke gyldig dersom ikke all etterspurt dokumentasjon er sendt inn og saksbehandlet. Når det gjelder årlig prøvetaking, stilles det videre krav om at tredjepart utfører den, og dette skjer etter avtale med operatør. Det er også viktig at prøvetaking blir utført før tømming.

– Vi håper jo selvfølgelig at operatørene som tilbyr utførelse av prøvetaking er kompetent på området. Dersom resultatet viser avvik pålegges virksomheten å utbedre utskilleren. Det er da viktig at prøvetakingen er korrekt utført slik at feilkildene er minimale. Her har vi observert at noen operatører ikke følger de veiledningene både vi og standardene viser til. Dette gjelder både for vannprøver og for temperaturlogginger, sier Hetlevik, som godt kunne tenke seg en form for sentral godkjenningsordning for tømmeoperatører som også stiller krav til på kompetansen til utførende.

Informasjon

For å tømme oljeutskillere må man i dag ha ADR-godkjent bil, tillatelse til innhenting og transport mm., og diverse sertifikater, men det er ingen kompetansekrav til at utførende vet hva en oljeutskiller er.

– Jeg har vært med på å forklare driftsoperatører hva en anode i en ståltank er. For å sikre høy kvalitet på det som utføres holder vi faglig samling for operatørene og omegnskommunene en gang i året. Dette for å sikre godt samarbeid og oppklare evt. misforståelser av regelverk, praksis og rapportering. Vi henter også inn eksterne foredragsholdere for faglig input.  Dette er et godt supplement som bransjen i Bergen setter pris på, men vi trenger en mer formell sentral ordning. Det blir strengere krav for både virksomheter, operatører og oss som kommune, men samarbeider vi blir veien enklere å gå, sier Hetlevik.

Sjekker på nettet

I tillegg til normer og faglig oppdatering er kommunen i tillegg ute og tar vannprøver fra oljeutskillere og sjekker hva som kommer på avløpsnettet. Der man finner olje sporer man for å finne kilden.

– Ved høyt oljeinnhold ut av en oljeutskiller er det også et spørsmål om bruk av både medbrakt vaskekjemi og vaskekjemi generelt, og dens påvirkning på utskillingen av olje. Vaskekjemi vil ha en påvirkning av utskillingen av olje, men kravet er fremdeles det samme. Det er viktig å se på helheten ved for høye oljeutslipp, dvs. dimensjoneringen av oljeutskilleren, tømmefrekvensen, hva som faktisk tømmes ved tømming. Skal hele utskilleren med sandfang eller bare toppsjiktet av olje tømmes?  Alle disse faktorene påvirker utskillerens funksjon, forklarer Hetlevik.

Positiv dialog

Pr i dag er kommunen rimelig godt fornøyd med resultatene. Dette skyldtes at man har gode systemer og oversikter over olje- og fettutskillere, og at all rapportering skjer nå direkte i systemene fra operatørene.

– Dette gjør at vi kan bruke mer tid på avvik og oppfølging. Vi har i skrivende stund 921 olje- og fettutskillere med status «i drift», og 104 utskillere med status «prosjektert» (de utskillere som er søkt om men ikke driftsstart ennå) i Bergen kommune, sier Hetlevik, som er opptatt av å utvikle systemene videre.
Jo bedre systemer man har desto mer vil man finne ut og flere oppgaver genereres.
– Full oversikt vil vi nok kanskje aldri få. At vi har dialog med virksomhetene om endringer, nedleggelser eller oppstart er viktig. Dialog og samarbeid med operatører, rørleggere, leverandører av utskillere, laboratorium og konsulenter er likeså viktig. Det er viktig at vi er med i alle ledd og skaper gode relasjoner for å skape best mulig resultat sammen, understreker Hetlevik.

Krav om avtale

Har man ikke fettutskiller eller den ikke fungerer gir man rottene mat og kan føre til fettstopp,  som gir tilbakeslag av kloakk som krever opprydding på abonnentenes regning. Fungerer ikke oljeutskilleren gir det økt forurensning til resipient eller til avløpsnettet. Fra avløpsnettet kan økt forurensning påvirke renseprosessen, samt øke mengden olje og tungmetaller i avløpsslammet.

– Vi skal huske på at en utskiller er en enkel konstruksjon men den krever god drift, forståelse av dens funksjon og en dose oppfølging. Vi må endre synet fra at utskillere er «enkle pålagte installasjoner», og over til å se på hva de faktisk gjør og viktigheten av dens oppgave.  Det er et stykke igjen for å få full kontroll fra a-å til enhver tid. Det kommer stadig ny teknologi som leverandører vil teste ut på utskillerne, men her må vi som ledningseier vurdere helheten og sette krav til påslippet, avslutter ingeniør Yvonne Hetlevik ved vann og avløpsetaten i Bergen kommune.