Eksempel på fettuskiller: Illustrasjon Kingspan Vestfold Plastindustri

Viktige faktorer ved dimensjonering av olje- og fettutskillere

Ved valg av olje- eller fettuskiller vil en rekke faktorer ha stor betydning for hvilken løsning og volum man bør gå for. Stikkord er temperatur, valg av vaskemidler, tetthetsfaktor og størrelse på vaskeplass. Tømmefrekvens bør også tas med i beregningene, og et alarmsystem kan være smart.

0
Michal Urban hos Kingspan Vestfold Plastindustri

Med stadig strengere krav til påslipp på avløpsnettet er det viktigere enn noen gang at olje- og fettuskillere fungerer optimalt både rensemessig og økonomisk. Stadig flere kommuner vurderer å belaste abonnenten for ekstra påslipp.
– Når vi beregner korrekt renseløsning for olje- og fettutskillere er målet å ende opp med en optimal og forventet renseeffekt, noe som krever at man tar høyde for en rekke nøkkelfaktorer.  Riktig løsning betyr økonomisk gevinst i forhold til både drift, vedlikehold og tømmeutgifter. Å installere er også kostbart, og noe man helst gjør en gang for alle. Derfor er det viktig med godt og faglig samarbeid mellom anleggseier, konsulent, entreprenør og produsent/leverandør helt frem til løsningen er levert, gravd ned, montert og satt i drift, understreker Michal Urban hos Kingspan Vestfold Plastindustri.

Vannmengde

Ved dimensjonering av olje- og fettuskillere er første mål å finne fram til riktig vannmengde (Qdim, l/s). Ved feil dimensjonering kan konsekvens bli at urenset vann passerer.
  Vi bruker et beregningsprogram «GOSS», som også er tilgjengelig på våre nettsider. Kunder og konsulenter kan kontakte oss for å få dimensjonert og beregnet, forteller Urban.
Utgangspunktet for dimensjoneringen man gjør er NS EN 858 Utskillere for lette væsker (Del 1 og 2), Norvar-rapport 156/2007 Veiledning for oljeutskilleranlegg, NS-EN 1825 Fettutskillere, Norvar-rapport 65/1996 Forslag til veileder for fettutskillere til kommunalt avløpsnet, samt
VA-Miljøblad 120 for oljeutskillere og VA-Miljøblad 121 for fettutskillere.
– Disse standardene forklarer på enkelt vis beregningsmetodene for begge typer utskillere, men det er som sagt viktig å stille riktige spørsmål om bruken og driften, her kan det ligge overraskelser, understreker Urban.

Eksempel på oljeutskiller SUK 15Ls med sandfang vann og olje. Illustrasjon: Kingspan Vestfold Plastindustri

Flere faktorer

Ved beregning av fettutskillere, anbefaler Urban å bruke faktor ft = 1,3 i tillegg til de vanlige kriteriene.

– Dette skyldes at innkommende vanntemperatur ofte er høyere enn 600C, dermed vil resultatet bli at det kreves større tankvolum for å få tilstrekkelig lengre oppholdstid. Faktoren sikrer at vanntemperaturen i tanken får bedre tid til å synke, noe som igjen gir bedre fettavskilling, dvs. at fettet får bedre tid til å stige til vannoverflaten inne i utskilleren. Andre faktor som vi bruker ved dimensjonering fettutskiller er bruk av type vaskemidler. Ved utstrakt bruk av vaskemidler vil det dannes en emulsjon, som det tar lenger tid for utstilleren å bryte ned. Det anbefales også å bruke verdi på 1,3 for nettopp for å øke oppholdstid i utskilleren. Å ta i litte ekstra betyr også færre tømminger, sier Urban.

Må doble

Ved dimensjonering av olje- og fettutskillere er det på samme måte viktig å ta hensyn til både emulsjonsfaktor og tetthetsfaktor.
– Bilvask er å regne som en industriprosess som lager emulsjoner bl. a. på grunn av såpe og avfettingsmidler. Noe avhengig av verkstedets anlegg bruker vi som regel verdi på 2, det vil si at man må doble volumet.  Tetthetsfaktoren er også viktig, og den fastsettes på grunnlag av oljens tetthet og krav til utskillerens renseklasse. For å øke oppholdstid og senke vannhastighet gjennom utstilleren bruker vi som standard verdi ikke mindre enn 1,5 ved bruk SUK løsning (Sandfang, Utskiller med Koalesens filter og Prøvetaking-skum) i vaskeanlegg. Vær også klar over at Qdim (l/s) er ikke det samme som NS (l/s).  Det er to forskjellige verdier, sier Urban.

Illustrasjon som viser hvor en nivå-vakt plasseres, kan ettermonteres.

Nedbør

Videre vil det for en oljeutskiller som mottar vann fra utvendig areal uten tak være viktig å finne nedbørmengde/ regnintensitet ved beregning.
– Husk også at det er viktig å utføre riktig dimensjonering av sandfang og slamlager i forhold til bruksområde og at det skal være tilrettelagt for et representativt prøvetakingspunkt for alle utskillerløsninger. Ved uklarheter, skal produsenten av utskillerløsningene kontaktes. Produsenten skal kunne tilby teknisk beskrivelse av tilbudt løsning.

Mange kommuner har lokale krav til minste NS-størrelse når det gjelder olje- og fettutskillere, derfor må beregningene av disse alltid sjekkes i forhold til dette. For eksempel er Trondheim en Kommune som krever minimum størrelse på fettutskiller NS4 (NS betyr nominell størrelse lik 4 l/s). 

Bør inneholde

Alarm enhet for olje- og fettuskillere.

Før dimensjoneringen av olje- og fettutskiller utføres av produsent, bør det foreligge spesifikasjoner fra evt. konsulentfirmaer eller byggherre, med spesifisert vannmengde (Qdim og/eller l/s), samt tydelig spesifisert verdien av ulike faktorer som ble tatt med i beregningen samt NS-størrelse av utskiller etter standard.

– Dessverre mottar vi altfor ofte beskrivelser som ikke er fullverdige. Dette kan være beskrivelser som mangler nødvendig informasjon og kan skape misforståelser. Dette kan resultere i at den mest optimale renseløsningen det ikke alltid blir valgt, og der nye lokale krav blir hensyntatt. Det anbefales derfor å kontakte flere produsenter for hvert nye prosjekt, understreker Urban.

Lagringsvolum

Det kan dessuten være betydelige penger å hente på å velge et større olje- og fettlagringsvolum, siden dette kan gi færre tømminger av anlegget.

– Ta alltid kontakt med lokale myndigheter for informasjon vedr. krav rundt tømmefrekvens, påpeker Urban, som dessuten ofte anbefaler montering av et alarmsystem som varsler når olje- og fettlagringsvolumet i tanken når det maksimale nivået.

– Særlig ved nye installasjoner er det nesten umulig å forutsi hvor ofte utskiller skal tømmes for å ikke overstige anbefalt lagringsvolum. Det er derfor også viktig for eier av anlegget å forholde seg til den aktuelle kommunens lokale forskrift. Samtidig er det viktig å følge drifts- og vedlikeholds instruks fra produsenten av valgt løsning, en utskiller bør følges opp, sier Michal Urban hos Kingspan Vestfold Plastindustri.