Ulovlige offentlige anskaffelser trenger ikke handle om å pleie utvalgte leverandører med offentlige midler, det kan også dreie seg om formelle feil.

Kofa har blitt hardere i klypa

Klager på ulovlige offentlige anskaffelser gikk ned etter at Kofa mistet myndigheten til å ilegge gebyrer i 2012. Etter at man i 2017 fikk tilbake retten til å ilegge gebyrer har antallet klager tatt seg opp. Etter en periode med få gebyrer for brudd på regelverket har Kofa igjen tatt fram den gamle praksis.

0

I de siste avgjorte sakene hos Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) ble nylig offentliggjort, de spenner over et tidsrom fra 2018 til 2019.

Totalt dreier det seg om ca 100 saker som har vært til behandling. Av sakene konkluderte Kofa med at det var brudd på regelverket i 34 tilfeller, mens 63 av sakene fant man ikke brudd på regelverket. For fem av sakene valgte man å ilegge gebyrer. Resten av saken ble enten avvist eller trukket.

Det største gebyret ble ilagt Lærdal kommune og innklager er Oskar Brugrand AS. Kommunen gjennomførte i 2015 en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av parallelle rammeavtaler for entreprenørtjenester. Klagenemnda kom til at rammeavtalen for maskinentreprenørtjenester var vesentlig endret da differansen mellom kunngjort verdi og det beløp som det faktisk var kjøpt tjenester for var betydelig. På denne bakgrunn kom klagenemnda til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Innklagede ble ilagt et gebyr på 1 590 000 kroner, som utgjorde ca. 10 prosent av anskaffelsens verdi.

Klagenemnda ila også Årdal kommune et gebyr på 10 prosent av anskaffelsens verdi, avrundet til 200.000 kroner, for ulovlig direkte anskaffelse av kontrakt om renovering av renseanlegget til friluftsbadet på Årdalstangen.

Klagenemnda ila også Ballangen kommune et gebyr på 5 prosent av anskaffelsens verdi, som utgjorde ca. 115 000 kroner, for ulovlige direkte anskaffelser av brøytetjenester.

I de tilfeller der klager får medhold på vesentlige punkter i sin sak ilegger ikke Kofa gebyr for selve behandlingen. Dersom man får medhold er det opp til klager å trekke motparten for retten. I svært mange tilfeller bruker Kofa over et år på å behandle sakene. Å kjøre en rettsak så lenge i ettertid viser det seg imidlertid ofte å være lite aktuelt, ifølge aktører som Vanytt har hatt kontakt med. Det kan bli en ekstra påkjenning i et ofte allerede anstrengt kundeforhold, ikke sjelden dreier det seg om entreprenører som jobber i et regionalt marked og man kvier seg for å bli oppfattet som en kranglefant. Ofte kommer man fram til en eller annen avtale med kunden som plaster på såret.

Bakgrunn: Fra 1. januar 2017 fikk Kofa tilbake myndigheten til å ilegge direkte gebyr. Kofa er et uavhengig statlig organ. I hver enkelt sak deltar tre av medlemmene i nemda, som består at totalt 10 personer.

Se de avgjorte sakene 

Les mer om Kofa

Les regelverket