Effektiviserer driften med sanntidsdata fra feltmålinger

Nylig gjennomførte Bergen kommune og Powel et webinar om fordelene ved å ha sanntids oversikt med VA-systemene. Sanntids data er av stor verdi både når det gjelder å få nærkontakt med dynamikken i «VA-nettet», legge strategiske planer for vedlikehold og ikke minst å kunne mestre akutte situasjoner.

0

Bergen kommune har de siste årene lagt betydelige ressurser i å effektivisere og modernisere driften av sine datakilder og VA-systemer. Her har man tatt digitale verktøy i bruk; for kartlegging, innhenting, bearbeiding og utnyttelse av data i selve driften.

Marit Aase jobber med sanntidsdata i Bergen Kommune

Andre kommuner har også sett mulighetene som ligger i bruk av målinger og bruk av data, blant andre har Bømlo klart å oppnå store besparelser i kampen mot vannlekkasjer. 

Et nytt digitalt verktøy som Bergen kommune har tatt i bruk er sanntidsdata. Det dreier seg her om å koble opp relevante målesteder i et oversiktlig system, der man får oversikt over «strømmene» i VA-systemet fra a til å. Her har man sett klare fordeler ved å kjenne til hva som skjer i VA-systemene – praktisk talt minutt for minutt.

Nytten ligger på flere nivåer: Sanntidsinformasjon er nyttig for øyeblikkelige tiltak ved uventede hendelser der det kan stå som store verdier. Den er også nyttig for langsiktig strategisk planlegging av fornyelse av nettet samt er godt å ha for ledelse på alle nivåer. Som i tidligere prosjekter har man også her hatt et lengre utviklingssamarbeid med programvarleverandør Powel, som står bak løsninger som Gemini Portal og Water Alert.

Gemini Live

Innen bruk av sanntidsdata har Bergen kommune nå tatt i bruk et program som heter Gemini Live, der man både legger inn nye kilder til data og setter målingen i en samlet oversikt. Dermed skaffer man seg oversikt over tilstanden VA-systemet til enhver tid.

Nettopp fordi endringer, en lekkasje, eller virkninger av nedbør, vind og tidevann kan skje hurtig, er det store fordeler i å se hva som foregår i øyeblikket der uten koblet til objektene i Gemini Portal. Dermed kan alle som har tilgang til Gemini Portal også på en sikker måte få tilgang til å se relevante data for de oppgavene de gjør ute i felt og ta riktige grep og utføre riktige tiltak basert på tilgjengelige data.

Nettopp fordelene og bruken av Gemini Live var tema under et webinaret nylig, som ble gjennomført på nett av Bergen kommunes Marit Aase og Powels Eirik Aartun. Webinaret ble fulgt av nesten 150 personer fra hele landet, og tilbakemeldingene tyder på at deltakerne var svært godt fornøyd med webinaret og at dette var en nyttig presentasjon.

— Vi har hatt gode erfaringer med webinarer, tidligere denne uken gjennomførte vi «minikurs» med 300 deltakere, og i en tid som denne ser vi hvor viktig digitale verktøy kan være i det å drive effektiv kommunikasjon, på tross av begrensninger med corona situasjonen, sa Aartun.

Aase forklarte at bakgrunnen for å ta bruk av sanntids data ligger i selve formålet med hovedplan VA, der man skal oppfylle lover og forskrifter, drive god service mot abonnentene, forvalte verdiene i VA systemene på en ansvarlig måte og til minst mulig ulempe for omgivelsene.

Verdifulle data

Utgangspunktet for å kunne etablere en god sanntids oversikt er at det i de fleste kommuner allerede foregår en betydelig innsamling av data fra ulike installasjoner, som nivåmålere, mengdemålere, pumpesumper, pumpestasjoner, temperaturføler, renseanlegg, og andre installasjoner. I Bergen kommune dreier det seg til sammen om ca 13 000 målinger i minuttet!

Eirik Aartun jobber med sanntidsdata hos Powel

– Vi har store mengder data som dokumenterer driftskontroll og tilstand på VA-systemet. Hver for seg gjør de nytte for seg ved dokumentasjon i forbindelse med rapportering og analyser. Men dataene er gjerne arkivert i ukjent antall «databaser» på ulikt utstyr og installasjoner og er vanskelig tilgjengelig. Det ligger store verdier i å få disse dataene koblet på, slik at vi raskt kan skaffe oss oversikt, analysere enkelthendelser og vurdere fremtidige scenarier ved ulike forhold. Å ha tilgang til sanntids-og historiske data, samt egnede analyse-og presentasjonsverktøy, er veien til å lykkes i våre oppgaver for oss som jobber med VA. Å skaffe seg oversikt er derfor første steg i oppgaven, forklarte Aase. 

Viktig i felt

Et svært nyttig område for bruk av samlede sanntids data er når man er ute og gjør vedlikehold eller reparasjoner på nettet. Her kan man få tilgang til hvordan systemet jobber og fungerer ved at man for eksempel stanser en pumpe eller endre på styringen. Via telefonkontakt kan man rapportere til kontrollen sentralt og be om endret drift.

– Det handler om raskt å kunne sette seg inn i situasjonen og se dynamikken i systemet. Dette går på både akutte og strategiske tiltak som avbøter hendelser eller er med på å styrke trygg drift, samt forståelse av konsekvenser, man har hele systemet for hånden, forklarer Aase.

Det er imidlertid foreløpig ingen planer om å kunne styre direkte fra felt. 

En viktig jobb i det å bygge opp et system for sanntids data er å hente fram relevante målinger og knytte disse opp mot systemet. Her er det viktig å kode målingene slik at de kan hentes opp fra riktig adresse og legges inn på riktig sted i systemet.

– Vi har svært mange målinger, det er en viktig oppgave å plukke ut de viktige stedene, det er ingen vits å samle inn mer enn det man trenger, forklarte Aase. 

Når man første skaper et sanntids bilde er det aktuelt å om man kan hente inn ytterligere data som kan tjene systemet, som data fra nedbør, vannkvalitet i resipienter, vannmålere, lufttemperatur, virksomheter som svømmehaller, idrettsarenaer osv osv. Alt som legger premisser for driften vil være av interesse.

– Å se muligheter for å bruke data som kan være relevant er dermed med på å legge grunnlag for å se VA-systemet i et større perspektiv. Dette gir også muligheter for å ivareta sikkerhet i et større bilde. Samtidig er det også et spørsmål om å sikre datene man samler inn, sier Eirik Aartun ved Powel.