REDUKSJON: Etter en optimalisering gjennom EPD-generatoren kunne fabrikken redusere sementforbruket med ca 70 kilo på kubikken – på én type blokk alene. (Alle foto Ølen betong)

Vil dokumentere at betong kan være en miljøvinner

Miljøkravene er i ferd med i komme inn i anbudspapirene, dette gjelder også for rør som skal graves ned. Hos Ølen Betong er man i gang med å dokumentere de miljømessige egenskapene til betongrør og man mener at dette kan være det mest miljøvennlige alternativet. Spesielt når transport og installasjon ute hos entreprenør blir inkludert.

0

Stadig flere byggherrer stiller krav til at det finnes en EPD* med CO-regnskap. Hovedentreprenør krever de beste produktene, inkludert dokumentasjon på antall kilo CO2-ekvivalenter.

– Vi må dokumentere hele veien, være framoverlente, så håper vi våre produkter skal bli valgt på de store prosjektene, sier teknologileder Roar Vigre i Ølen Betong AS. Vigre samarbeider med produksjonsleder Jostein Fosse og salgsleder betongvarer Knut Magne Østenstad om EPD-dokumentasjon på betongvarer.

F.v. Produksjonsleder Jostein Fosse, teknologileder Roar Vigre og salgsleder Knut Magne Østenstad.

Frampå i utvikling

Hos Ølen Betong har CO2-utslipp stått høyt på dagsorden siden de første forskningsprosjektene på det så dagens lys rundt 2012. Kortreiste materialer, mindre transport, egen knust maskinsand og lavkarbon ferdigbetong for 3-4 år siden er tungveiende faktorer.

Nå er miljøfokuset rettet mot produksjon av betongvarer som kummer og rør. LCAs EPD-generator er et viktig verktøy i dette arbeidet.

– Utslippskrav på rør og kummer er nytt for oss, selv om vi har hatt det i bakhodet lenge. Tidlig i 2019 begynte vi å se på det systematisk. På ferdigbetong og elementproduksjon har vi ligget langt framme. Men nå ser vi at det stilles krav også til betongvarer. Det kommer til å gå fort, så her er det om å gjøre å være frampå, sier Østenstad.

CO2-utslipp i sement

Sement er en nødvendig faktor i betongvareproduksjon. Men også en faktor som er beheftet med betydelige CO2-utslipp i seg selv. Derfor er det viktig for Ølen Betong – og hele tørrbetong- og ferdibetongbransjen for øvrig – å bidra til å dokumentere det miljømessige fotavtrykket gjennom hele produksjonskjeden. Fra råvarer i A1, til ferdig omfylte og tildekkede rør i A5. Ølen Betong har en egen teknologigruppe som har brukt mye tid og ressurser på å dokumentere og redusere CO2-utslipp i betong. Nå skal disse erfaringene prøves ut også i betongvarer.

– Betongteknisk prøver vi ut nye teknikker for å få ned verdiene. Vi starter nå et større prosjekt sammen med Norcem og Mapei for å få ned sementbruken. Målet er å forbedre CO2-avtrykk og optimalisere resepter med nye materialer og sementer, sier Vigre. 

Sementen utgjør den største miljøfaktoren, og det største bidraget til det totale CO2-utslippet. Gjennom testing med forskjellige sammensetninger venter Ølen Betong på å finne en hel del interessante og framtidsrettede svar i løpet av noen måneder. 

Dokumentasjon med EPD

Dokumentasjon gjennom EPD-er er en svært viktig del av dette arbeidet. Et EPD-verktøy utviklet i samarbeid mellom Basal og LCA ble tatt i bruk sent i fjor høst på betongvarer. 

Med dette verktøyet kan vi rapportere, analysere og optimalisere. Det blir enklere å lage egen dokumentasjon. Det viktigste for en betongvarefabrikk er å få fokusert på A4- og A5-delene i kjeden. Det er der innsparingsmuligheten ligger. Det kan spares store mengder CO2 ved bruk av stedlige masser til omfylling. Dette gir en voldsom miljøgevinst. Dette verktøyet bidrar til å dokumentere det, sier Knut Magne Østenstad. 

EPD-generatoren fra LCA gir også gode muligheter til å justere og optimalisere utslipp i A1 til A3, som betongvarefabrikken selv har kontroll på. 

Et eksempel: I forbindelse med igangkjøringen av EPD-verktøyet fra LCA analyserte Ølen Betong produksjonen av én type blokk for å lage et EPD-dokument. Etter en optimalisering kunne fabrikken redusere sementforbruket med ca 70 kilo på kubikken – bare på dette ene produktet. 

 – Hva det gjør med CO2-ekvivalenten på sluttproduktet? Ganske mye! Det er litt tidlig å si akkurat hvor mye ennå. Men det er helt klart at dette gir oss gode muligheter til å få ned verdiene. Nylig la vi inn bruk av egenprodusert, kortreist tilslag. At vi slipper transport på tilslagsmassen gir enda lavere verdier, sier produksjonsleder Jostein Fosse. Holdbarhet og fleksibilitet i omfyllingsmasser er også med i regenskapet. 

 Ta tak i dette – nå

Trioen hos Ølen Betong oppfordrer hele bransjen til å ta det økende miljøfokuset på alvor. For karene hos Ølen betyr det at det må gjøres en jobb både i utvikling, produksjon – og ikke minst i lover, regler og standarder. 

– Vi må tenke nytt og utvikle produksjonen skal vi være med på å skape Grønt- miljø for fremtiden. I tillegg må vi ta resultater og erfaringer fra våre tester med ut til bransjeorganisasjoner og myndigheter. Her for å dokumentere hvor viktig hele kjeden er. At CO2-ekvivaltenter må måles på ferdig utlagte rør med tilbakefylte masser. Levetid og bestandighet påvirker og er avgjørende for det totale regnestykket, sier Roar Vigre, som er overbevist om at betong er det rette miljøproduktet, hvis man tenker ferdig utlagt rør.

– Våre råvarer er naturprodukter. Ja, det er sement, men vi må vise bransjen at dette er noe vi tar på alvor og at vi jobber for å redusere utslippene. Det er veldig viktig at bransjen prioriterer å ta tak i dette. Kravene fra byggherrer vil kommer fort nå, vil jeg tro, sier han.

Denne artikkelen er opprinnelig publisert i VA-Forum.

EPD* er en miljødeklarasjon som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III. En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044. De standardiserte metodene som sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen. Innholdet i EPD må være i tråd med krav og retningslinjer i ISO 14020 (Miljømerker og deklarasjoner – Generelle prinsipper). Eventuelle miljøpåstander basert på EPD anbefales å oppfylle kravene i ISO 14021 (Miljømerker og deklarasjoner – egenerklærte miljøkrav) og nasjonal lovgivning og beste tilgjengelige praksis i de markedene der det vil bli brukt. ISO 14021 sier at kun miljøpåstander som kan støttes av up-to-date og dokumenterte fakta kan brukes. For eksempel påstander, slik som «miljøvennlig» bør unngås. Hvilke typer EPD’er finnes og hvordan de er forskjellige kan du lese mer om her