Gardermoen RA bruker av-isingsvæske fra flyplassen for å bedre den biologiske renseprosessen.

Gardermoen renseanlegg utvider

Renseanlegget på Gardermoen skal utvides i forbindelse med økt kapasitet på flyplassen og stengingen av Kløfta renseanlegg.

0

Gardermoen renseanlegg skal bygges ut med tilstrekkelig kapasitet for å kunne håndtere avløp fra en befolknings- og næringsutvikling frem til år 2050 som inkluderer Kløfta rensedistrikt, i samsvar med vilkår i ny utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

I tillegg til en betydelig kapasitetsutvidelse skal det nye Gardermoen renseanlegg oppfylle et skjerpet krav til reduksjon av total fosfor i renseprosessen med 98 % fjerning av alle fosfor-forekomster.

Anlegget dimensjoneres i første omgang for en kapasitet fram til ca år 2050, men må i forbindelse med planleggingen ha utvidelsesmuligheter for en lengre tidshorisont. Det er også usikkert når utvidelsesbehovet trer inn, jfr usikkerhet vedrørende befolknings- og flyplassvekst.

Ved å flytte utslippet fra Kløfta renseanlegg til Gardermoen bedres vannkvaliteten i nedre deler av Leiravassdraget hvor tilstanden i dag er verst. Man regner med at de samlede tilførsler til Leira vil reduseres med ca 38 % når det nye anlegget er etablert, og at belastningen på vassdraget fra befolkning og næring vil være på samme nivå i 2050 som i dag, befolkningsutviklingen tatt i betraktning.

Dette er første gang man tester sandfilter for meget lave utløpskonsentrasjoner av fosfor på et norsk renseanlegg. En vellykket produktutvikling vil kunne tilby kommunale avløpsanlegg en meget kompakt prosess for polering etter sekundærrensing eller nitrogenfjerning.

Ingar Tranum skal lede utvidelsen av Gardermoen RA, her sammen med Torstein Skjefstad under åpningen av Hurdalssjøen Vannbehandlingsanlegg

Cowi skal prosjektere bygningsmessige arbeider, grunnarbeider, elektro, automasjon og VVS. Detaljprosjekteringen begynner i august.

– COWIs tilbud dokumenterte en god oppdragsforståelse og ikke minst relevant etterspurt kompetanse på tilbudte medarbeidere innenfor alle fire kategorier. De hadde også en konkurransedyktig pris. Vi er derfor svært tilfreds med å ha COWI med på laget flere år framover til det nye renseanlegget står ferdig utbygd, sier prosjektansvarlig i Ullensaker kommune, Ingar Tranum.

Om Gardermoen renseanlegg:

  • Gardermoen renseanlegg er et mekanisk, kjemisk og biologisk renseanlegg med tilknytning på nær 85 000 pe, målt som BOF5
  • Stod ferdig i 1998
  • Bygd for å rense avløp fra Nannestad og Ullensaker kommune, inkl. hovedflyplassen.
  • Rensenlegget har krav til nitrogenfjerning
  • Senere tilrettelagt for mottak og rensing av avisingsvæsker