Sarpsborg kommune, her ved Alvim Renseanlegg i Sarpsborg har fått kniven på strupen

Seks avvik som kan gi 350 000 i tvangsmulkt

Under et tilsyn i september i fjor fant Fylkesmannen i Oslo og Viken en rekke avvik. Kommunens redegjørelse for disse i ettertid har ikke vært tilfredsstillende, og nå har kommunen frist til 1. desember med å rette opp, hvis ikke kommer det en regning på 350.000 kroner.

0

Sarpsborg kommune har lenge vært i Fylkesmannens søkelys, både for ikke å ha kunne legge fram planer for nytt avløpsrenseanlegg, og for å henge etter med fornyelse av ledningsnettet.

For å kontrollere om kommunen driver i samsvar med forurensningsloven hadde Fylkesmann i fjor en inspeksjon. Foruten å konstatere at kommunens hovedplan for avløp ikke holdt mål fant man en rekke avvik: Kommunen har ikke gjort miljørisikovurdering av avløpssystemet, har ikke god nok  avviksregistering, har ikke en beredskapsplan med tanke på akutt forurensning, har ikke god nok registrering og avviksbehandling av nødoverløp, samordner ikke internkontroll med Fredrikstad kommune, avløpsnettet har for lav utskiftningsgrad og det er for store mengder fremmedvann på ledningsanlegg og på renseanlegget på Alvim.
I sin rapport ba Fylkesmannen om at Sarpsborg kommune innen 31. desember 2019 skulle sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

50 % overvann

Fylkesmannen pekte også på at store deler av ledningsnettet er svært dårlig og det er betydelige problemer med inn- og utlekking. Fornyelsesraten på avløpsnettet er bare 0,38% i gjennomsnitt for de tre siste årene. Dette er ifølge Fylkesmannen ikke en bærekraftig fornyelse og for lav til å holde tritt med ordinært forfall på ledningsnettet. Vedlikeholdsunderskuddet vil derfor øke med en slik utskiftingstakt. «En gjennomsnittlig utskiftingstakt på 0,38% medfører at nettet vil bli liggende i over 250 år før utskifting.»
Man pekte på at kommunen har plan for utbedring av ledningsnettet, men gjennomføringen av tiltak har ikke fulgt tiltaksplanen og fornyelsen har til nå vært langt fra tilstrekkelig for å ta igjen etterslepet.

Under tilsynet kom det fram at andelen fremmedvann i avløpsvannet som ledes til renseanlegget er over 50 %. Kommunen har i liten grad gjennomført tiltak for å redusere tilrenning av overvann til ledningsnettet. Deler av avløpsnettet til Sarpsborg kommune er separatsystem, men dette er enkelte steder koblet videre på fellessystem som medfører at effekten av separering for å redusere fremmedvann blir redusert.

Ber om nåde

I et brev til Fylkesmannen datert 31 desember gjorde kommunen ved virksomhetsleder Stein Olsen rede for hvordan man skulle utbedre situasjonen. Dette svaret var trolig ikke tilfredsstillende, og den 30. mars svarte Fylkemannen med at kommunen har dokumentert  at ett av avvikene kan lukkes. Men dersom de resterende seks forholdene ikke blir utbedret vil man ilegge kommunen en tvangsmulkt på 350 000 kroner. Denne påløper dersom man ikke har mottatt skriftlig dokumentasjon om viser at av vikene er rettet innen 1. desember 2020.

Fylkesmannen pekte også på at avvikene representerer brudd på regelverket, og retting av avvikene må til at Sarpsborg kommune kan sies å drive Alvim renseanlegg innenfor lovverkets rammer. Hjemmelen for bruk av tvangsmulkt er forurensningsloven § 73.

Kommunen har imidlertid bedt om to måneder utsatt frist for dette, og begrunner dette med at Korona-situasjonen er krevende og at mange ansatte er opptatt i forbindelse med prosjektering av nytt renseanlegg.