Austenden av Vangsvatnet, Vossavangen, elva er Vosso. Utsyn nordover. Foto: Wiki/Per Olav Bøyum.

Godkjenner renseanlegg for alle, men ikke for fritidsboliger

Voss kommune godkjenner avløpsrenseanlegg til enebolig, hyttefelt, fjellstue og turistbedrifter. Men ikke til fritidsbolig. Bakgrunnen for dette ligger i et seminar som ble holdt fire år tilbake i tid. At det i mellomtiden er gjort dokumentasjon på renseeffekt på slike anlegg tas ikke med i betraktningene.

0

En generell mangel på oppfølging av renseanlegg for eneboliger og fritidsboliger førte inntil for 20 år siden til at mange anlegg ikke fungerte tilfredsstillende. Kartlegging av blant annet infiltrasjonsanlegg avdekket store utslipp. I Morsa prosjektet ble det konstatert at en stor del av anleggene ikke leverte miljøtjenestene de var ment til, av mange ulike årsaker.

En rekke tiltak ble gjort, og i et innlegg på fagtreff i Norsk vannforening 12. oktober 2009 kunne man konstatere at situasjonen var bedret og det ble konkludert med at «..renseanlegg er funksjonsdyktige anlegg for reduksjon av både organisk stoff og fosfor. Denne undersøkelsen viser at samtlige anleggstyper, ved riktig driftsoppfølging, er i stand til å møte myndighetnes krav ..»

Kommunen er myndighet

Det er kommunene som er forurensningsmyndighet for mindre renseanlegg, og etter at mange kommuner har tatt grep og ansvar og innført strengere rutiner til både slamtømming og ettersyn, har dette gitt svært gode resultater. Det rapporteres stadig om bedrede miljøforhold og minimalt med utslipp – innenfor lovens krav.

Imidlertid har det vært reist spørsmål om renseanlegg til fritidsbolig har fungert like bra som på boliger. Her har bekymringen dreid seg om de aktive biokulturene, og at disse skulle kollapse dersom anlegget ikke benyttes i perioder. Svaret på dette har imidlertid kommet, både i en masteroppgave utført ved NMBU, der man fant at anleggene takler lengre hvileperioder samt en bred fagrapport som er utgitt.

På toppen av dette kommer Sintefs tekniske godkjenning og verifisering av den Europeiske 28-ukers testen, som ifølge Sintef dokumenterer at lengre hvileperioder ikke forstyrrer renseeffekten. I dag har flere leverandører i bestått 28-ukers testen. Det hører også med til bildet at bruken av fritidsboliger og boliger har endret seg stort. Mange fritidsboliger brukes hele året og mange boliger står tomme i ferier. Derfor godkjenner også de fleste kommuner tilsvarende anlegg som ikke har gjennomført 28-ukers test til fritidsbruk.

Konsekvent nei

På tross av denne dokumentasjon er holdningen på Voss at man konsekvent ikke godkjenner renseanlegg til fritidsbolig. Man godkjenner her kun infiltrasjonsanlegg, men her er utfordringen at mange ikke har stor nok tomt eller grusmasser til å anlegge naturbasert rensing. Heller ikke lukket tank godtas av kommunen, som på den annen side likevel godkjenner renseanlegg til enebolig, hyttefelt, fjellstue og turistbedrifter. For mange eiere av fritidsbolig er det dermed utedass det eneste alternativet.

Ifølge kommunens hovedplan for avløp er «37 % av innbyggjarane i kommunen ikkje tilknytte offentleg avløpssystem. Den vanlegaste forma for reinsing for desse eigedommane er slamavskiljar med infiltrasjon eller sandfilter. Desse anlegga fjernar i varierande grad partiklar og organisk materiale. Mange av slamavskiljarane er gamle og tilfredstillar ikkje dagens krav med omsyn til storleik, utforming og reinseeffekt. I tillegg er det ei rekkje minireinseanlegg og andre typar avløpsløysingar i kommunen.»

Har en plan

I hovedplan står det videre at «kommunen skal skaffe tilstrekkeleg dokumentasjon over tilstanden på dei private avløpsanlegga. I dei tilfella der tilstanden ikkje er tilfredstillande, skal det gjevast pålegg om utbetring.» ..
« Undersøkingar i andre kommunar viser at det også er mange minireinseanlegg som ikkje har tilstrekkeleg reinsing. Feil installering og feil drift kan vere årsaker..»

Videre står det. «Kommunen ynskjer å ha ei meir aktiv rolle med bruk av kommunal mynde slik at anlegga får naudsynt oppgradering. Dette oppryddingsarbeidet kan krevje store ressursar, og må ha politisk støtte.  samt Kommunen skal skaffe tilstrekkeleg dokumentasjon over tilstanden på dei private avløpsanlegga. I dei tilfella der tilstanden ikkje er tilfredstillande, skal det gjevast pålegg om utbetring. «

Ingen forklaring

VANytt har spurt Voss kommune om hvilke krav som skal gjelde for at fritidsboliger skal få godkjent anlegg. Det har ikke vært mulig å få svar på, heller ikke klarhet i hva som er årsaken til at man forskjellsbehandler fritidsboliger fra andre.

VANytt har spurt Voss kommune om å framvise rapport over tilstanden i de 37 % private renseanlegg som er i drift i kommunen. Dette har kommunen ikke klart å framskaffe. Kommunen viser forøvrig til Nibio og Norsk vannrensing når det gjelder den faglige vurderingen i forhold til at renseanlegg på fritidsboliger ikke bør tillates.

– Minirenseanlegg på hytter/fritidsbebyggelse var et tema på avløpskonferansen på Ås i mai 2016, og i juni samme år ble et referat offentliggjort. Med bakgrunn i referatet og det som på konferansen ble sagt om og vist til om temaet, godkjente ikke Voss kommune lenger minirenseanlegg for hytter/fritidsbebyggelse… Med bakgrunn i det ovenfornevnte blir det fremdeles ikke godkjent minirenseanlegg på hytter/fritidsbebyggelse. Dette kan endre seg i fremtiden og vi vil fortsette å følge med på anbefalinger om temaet, sier Gunhild O. Rong på byggesaksavdelinga i Voss (Herad).