Foto. Bærum kommune

Går i dialog med næringslivet for å løse overvannsfloken

Bærum kommune skal i løpet av året inngå innovasjonspartnerskap med næringslivet for å utvikle nye løsninger skal bidra til tverrgående prosesser, felles eierskap og helhetlig beslutningsunderlag for overvannshåndtering i fortettete byforsteder.

0

Bærum kommune har fått 14 millioner kroner fra Innovasjon Norge til utvikling av løsninger som ikke finnes på markedet fra før, og som skal bidra til fremtidsrettet overvannshåndtering i kommunen. Lørenskog er samarbeidskommune i gjennomføring av partnerskapet. 

Dialog utad

Nylig ble det avholdt et dialogmøte på nett, der rammer og ønsker for innovasjonspartnerskapet ble gjennomgått. Kommunen presenterte sine behov for næringslivet, og det var mer enn 60 deltagere fra ulike bransjer som deltok i nettmøtet. Bærum kommune har en hypotese om at det trengs bred, tverrfaglig kompetanse for utvikling av løsning som fører til et helhetlig beslutningsunderlag. Derfor var det i møtet fokus på en arbeidsmetodikk som skal bidrar til at bedrifter finner hverandre for tverrfaglig samarbeid om innspill til kommunen. Leverandørutviklingsprogrammet bidrar inn i dette arbeidet.  Innspillene til kommunen skal komme gjennom en workshop i slutten av juni.

– Vi inviterte næringslivet til et forprosjekt i fjor for å se om det grunnlag for innovasjon av nye løsninger i eksisterende bebyggelse. Vi fant ut at det finnes mange gode overvannstiltak og løsninger på markedet i dag, men en stor utfordring for kommunen er at vi ikke nødvendigvis vet effekten av tiltak sett i sammenheng, og hvilke tiltakskombinasjoner som passer best hvor. Ønsket for innovasjonspartnerskapet er å utvikle noe som gir oss et helhetlig beslutningsunderlag, som leder kommunen til å ta de rette valgene, sier Therese Holm Thorvaldsen, spesialrådgiver, planavdelingen Vann og Avløp til VAnytt.


På tvers innad

For å få tatt i bruk et slikt verktøy må berørte deler av kommunen med på laget. Det vil si man trenger tverrgående prosesser og felles eierskap innad i kommunen for å gjennomføre tiltakene som sannsynligvis kommer ut av et helhetlig beslutningsunderlag. Dette kan bli utfordrende, for i dag preges arbeidet med overvannshåndtering  av at ulike avdelinger, som eiendom, vei og trafikk, park, vann og avløp, plan, drift osv ser dette fra ulike perspektiver, og vektlegger det forskjellig.

– Vi håper det er mulig å utvikle NOE” som gir oss en langt bedre mulighet til å drive en fremtidsrettet overvannshåndtering, både med tiltak som finnes på markedet i dag og med nye løsninger som ennå ikke har sett dagens lys. Dette handler om en helhetlig tilnærming og praksis. Innbyggeren er ikke opptatt av hvilken etat som har ansvaret – men ønsker at ting fungerer! At de ikke får vann inn i kjelleren, eller badebasseng i hagen hver gang det regner, sier Therese Holm Thorvaldsen.

Les mer om arbeidet