Holsfjorden er en sidearm til Tyrifjorden og er råvannskilde for Asker og Bærum Vann.

Registrerer kolibakterier høyt og lavt

Flere vannverk går grundig til verks for å hindre bakterier i å komme ut på drikkevannsnettet. Vannkilder måles kontinuerlig for bedre å forstå dynamikken som påvirker kvaliteten på råvannet. Høydebassenger overvåkes for inntrengning av kolibakterier.

0

Med ekstremvær i form av mye nedbør og vind, har indikatorbakterier som E. coli og andre koliforme bakterier fått større utbredelse. Dette kan bety at både vannkilder og høydebassenger får hyppigere innslag av uønskede mikroorganismer.

Målinger på indikatorbakterier brukes i dag for både å dokumentere vannkilden og å studere dynamikken som påvirker vannkvaliteten på stedet der råvannet hentes. I høydebassengeress gjøres direkte målinger for å sørge for sikkerhet mot bakterier.

Vannkilde

Asker og Bærum Vannverk IKS henter sitt råvann fra Holsfjorden og behandler det med klor og UV, før det sendes ut til abonnentene i Asker og Bærum. Inntaket ligger under nivå for sprangsjiktet, som lenge har vært regnet som en hygienisk barriere. Ved sterk vind kan det imidlertid skapes dype strømninger i vannmassene. Ved inntaket, som ved stabil laginndeling normalt holder 4 °C, ble det under vinteren 2017 målt temperaturer ned mot 1,4 °C. Påvisning av E. coli sammenfalt som oftest med slike fall i temperaturen, som kan tyde på at overflatevann havner på dypet.

Partikkelutveksling mellom vannsjiktene påvirker vannets turbiditet ved inntaket. Noen sammenheng mellom turbiditet og funn av E. coli har derimot ikke blitt påvist. Analysene tas daglig med et instrument av type Colifast Alarm. I tillegg gjøres det regelmessige laboratorieundersøkelser internt og eksternt. Til tross for at kvaliteten på den hygieniske barrieren sprangsjiktet utgjør er redusert ved visse værforhold, er vannkvaliteten ved inntaket god. Råvannet som pumpes inn til vannbehandlingsanlegget kan karakteriseres som stabilt, klart, og uten lukt og smak. Videre er pH nøytral og alkaliteten moderat ved 0,20 mmol/liter. Kalkkonsentrasjonen ligger på 5 mg/L, og hardheten på vannet er beregnet til 0,83 °dH (tyske hardhetsgrader).

Colifast Alarm

Høydebasseng

Bærum kommune har lenge hatt samme type instrument i drift på et av sine høydebassenger. Bassenget ligger i en råsprengt fjelltunnel og for ekstra overvåkning og tidlig varsel tas det daglige målinger av total koliforme bakterier. I tillegg til selve vannprøven tar instrumentet ut en referanseprøve til en ekstern prøveflaske. Dette skjer på samme tidspunkt som analyseprøven.

Ved positivt utslag fra instrumentet gis signal til at en tekniker skal komme. Prøveflasken hentes og det tas en rekke kontrollprøver for manuell testing. I tillegg tas det prøver fra kummer nedstrøms. Det tar timer for vannet å nå kummene fra det passerer instrumentet, så prøvene fra kummene vil fungere som en parallell til prøven ved instrumentet. Dersom de påfølgende prøvene er positive vil Bærum bruke dette til vurdering av strakstiltak.
Instrumentet måler total koliforme bakterier. Det er mest hensiktsmessig å måle disse, da det er liten sannsynlighet for kontaminering fra mennesker. Bærum kommune har testet magasinet siden 1960-tallet og man har så langt ikke påvist tarmbakterier i vannet.

Ida Maylen Øverleir, kvalitetssjef hos Colifast

–  Vi merker at etter Askøy-saken er kommunene mer interessert i helautomatisk bakterieovervåkning. Vi har levert overvåkning til fem ulike kommuner bare siden desember i 2019 og ofte dreier det seg om å overvåke vannkvaliteten på høydebasseng. Et av oppdragene gikk ut på at instrumentet skal analysere innlekkvann samlet opp i trakter i selve fjellbassenget. Dette er vann av ukjent opprinnelse og dermed en potensiell risiko, sier Ida Øverleir, kvalitetssjef i Colifast AS.