Bygging av trinn i Rock Creek, Washington, D.C. Bassengene hever vannstanden og lar fisk svømme over et delvis nedsenket kloakkrør som krysser bekken. Foto Wikipedia/Moreau1

Seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker

Mange våtmarker er tapt på grunn av dårlig planlegging og lite gjennomtenkt utbygging. En av konsekvensene er at landskapet ikke klarer å ta opp store mengder nedbør i samme takt som tidligere. En annen konsekvens er tap av biologisk mangfold. I årets seminar får vi høre både norske og europeiske erfaringer med gjennomførte, pågående og planlagte restaureringstiltak.

0

En egen del av seminaret er viet naturbasert klimatilpasning med blågrønne løsninger for flom og overvann. Det blir også nytt fra forskningen. Det årlige seminaret er arrangert av restaureringsprosjektet under direktoratsgruppen for vannforskriften, i samarbeid med Norsk vannforening. Grunnet korona-situasjonen blir årets seminar nettbasert i Teams, og uten befaring.

Forbedring av miljøet i og rundt vassdragene får økt oppmerksomhet i mange land. Oppretting av «gamle synder» i elver og våtmarker gir mange positive effekter: forbedringer for biologisk mangfold, rekreasjon og landskap, flomdemping og klimatilpasning, redusert forurensing, styrket overvannshåndtering og mer attraktive tettsteder.

Vanndirektivets mål om å beskytte, forbedre og gjenopprette vannmiljøet har gitt vassdragsrestaurering et løft i hele Europa. FNs bærekraftsmål (SDG) nr. 6 om bærekraftig vannforvaltning har som delmål å beskytte og restaurere vannrelaterte økosystemer. Aichi-målene under konvensjonen om biologisk mangfold sier at minst 15 % av forringede økosystemer skal restaureres. Også i EUs naturmangfold-strategi under Green Deal er det et mål om å restaurere Europas natur, herunder 25.000 km vassdrag.

Få innsikt i norske og europeiske erfaringer med gjennomførte, pågående og planlagte restaureringstiltak. På årets seminar får man blant annet høre om:

  • Restaurering i Europa
  • Gjennomførte, pågående og planlagte restaureringstiltak i Norge
  • Nytt fra forskningen
  • Status våtmarker
  • Blågrønne løsninger for flom og overvann

Se seminarprogrammet her