Flom i boligområde med utvasking av vei kan skape store vanskeligheter for enkelte, og dessuten lede til andre utfordringer. Foto: Norsk Vann

Studium i beredskap og krisehåndtering i vannbransjen

Mattilsynet fant avvik fra regelverket hos fire av fem vannverk. Flest mangler var knyttet til ROS-analyse, beredskapsplaner og beredskapsøvelser. VA-bransjen må forvente at Mattilsynet vil intensivere sin oppmerksomhet på beredskap i VA-bransjen de neste årene.

0

Hensikten med studiet å bidra til at vannverk, avløpsselskap og de kommunale vann- og avløpsvirksomhetene over hele landet står best mulig rustet til å håndtere større uforutsette hendelser. Som forvaltere av kritisk infrastruktur har vannbransjen et stort ansvar for å sikre at befolkningen får godt og nok drikkevann levert til enhver tid. Et nasjonalt tilsynsprosjekt på beredskapen hos 515 vannverk gjennomført av Mattilsynet i 2016 viser at beredskapen i VA-bransjen må bli bedre.

Mattilsynet fant avvik fra regelverket hos fire av fem vannverk. Flest mangler var knyttet til ROS-analyse, beredskapsplaner og beredskapsøvelser. VA-bransjen må forvente at Mattilsynet vil intensivere sin oppmerksomhet på beredskap i VA-bransjen de neste årene. Dette studiet skal bidra til at vannverk, avløpsselskap og de kommunale VA-etatene står best mulig rustet til å håndtere større, uforutsette hendelser. For bransjen er det nødvendig med spisskompetanse i beredskap og krisehåndtering og studiet skal sette medarbeidere i bedre stand til å imøtekomme blant annet drikkevannsforskriftens krav om oppdaterte ROS-analyser, beredskapsplaner og jevnlige øvelser.

Første kull ble uteksaminert våren 2019 og et nytt kull har avsluttende eksamen våren 2020. Studiet er utviklet i samarbeid med blant annet Norsk Vann, Drammen kommune Vann og avløp og Nedre Romerike vann og avløpsselskap.

Studiet består av emnet Risikoanalyse og beredskapsplanlegging (15 studiepoeng) i semester 1, og emnet Operativ kriseledelse og krisekommunikasjon (15 studiepoeng) i semester 2. Det er faglig progresjon og sammenheng mellom emnene så studiet forutsettes tatt i sin helhet. Emnene er delt inn i følgende temaer:

  • ROS-analyse
  • Beredskapsplanlegging
  • Fysisk sikkerhet
  • Samhandling og koordinering ved kriser
  • Øvelser
  • Krisekommunikasjon
  • Proaktiv stabsmetodikk
  • Øvelsesplanlegging

Studiet kan, etter nærmere kriterier, inngå i en sammensatt bachelorgrad ved Høgskolen i Innlandet. Vi har utviklet et påbyggingsstudium på 30 studiepoeng, les gjerne mer om det  her.