Samefamilie ca år 1900, ved Kanstadfjorden, Lødingen. Foto: Wiki

En kvart mill. i bot for kulvert som ikke ble kunngjort

Kofa har ilagt Lødingen kommune et gebyr på 245 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av en kulverttrasé. Oppdraget skjedde i forbindelse med bygging av ny skole, men var av en størrelse som skulle vært kunngjort.

0

Lødingen kommune skulle føre opp ny skole for 1. til 10. trinn, og omgjøring av en ungdomsskole til midlertidig barneskole. Saken gjelder inngåelse av fire ulike kontrakter om kjøp av arbeid knyttet til omlegging av en kulverttrasé, anleggelse av gjerder rundt en midlertidig skole, levering av jerseysstein for trafikkregulering og klargjøring og anskaffelse av ballbane ved den midlertidige skolen.

Det var Erikstad Industrier AS som brakte klagen inn for Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i februar 2019.

Grunnarbeidet og byggingen av ny skole, ble kunngjort som en totalentreprise. Klagen gjelder ikke dette arbeidet, men at det i forkant ble oppdaget et behov for omleggingen av en kulverttrasé, og ved omgjøringen av ungdomsskolen til midlertidig barneskole oppstod også diverse behov. Disse anskaffelsene ble ikke kunngjort og gikk ut på blant annet  arbeid knyttet til omlegging av en kulverttrasé/nytt bekkeløp for overvann og etablering av ny kulvert i området for den gamle barneskolen.

En del av arbeid skulle utføres av KN Maskin AS med grunnlag i en rammeavtale med kraftselskapet Hålogaland kraft. Ifølge kommunen var dette arbeidet blant annet demontering og fjerning av gammel trafostasjon og diverse arbeider med kabelomlegging i grunnen. Kommunen hevder at det var en tidsfaktor som gjorde at det var sentralt å få ferdigstilt alle arbeidene før rivningsarbeidet på den gamle barneskolen, underforstått at det ikke var tid til å utlyse de arbeidene som kom i tillegg.

Basert på et kostnadsoverslag utarbeidet av Rambøll, beregnet kommunen at omleggingen av kulverten ville koste ca. 3 581 000 kroner eks. mva. og kommunen mottok tilbud fra KN Maskin på til sammen 2,76 millioner kroner ekskl. mva. Kommunen syntes tilbudet var fordelaktig, og at det derfor ga grunnlag for å gjøre unntak fra kunngjøringsplikten etter anskaffelsesforskriften § 5-2.

Erikstad Maskin hevdet at kommunen brøt kravet til konkurranse i loven § 4 ved ikke å innhente tilbud fra mer enn én leverandør. Anskaffelsen av kulverten overstiger denne terskelverdi på kroner 1,1 millioner kroner, og anskaffelsen skulle vært kunngjort. Anskaffelsen utgjør dermed en ulovlig direkte anskaffelse. Erikstad Maskin anførte at omleggingen av kulverten var allerede kjent for kommunen, da plasseringen av ny skole ble bestemt, og entreprisen skulle derfor inngått som en del av totalentreprisen ved anskaffelsen av ny skole. Erikstad Maskin hevdet at om anskaffelsen av kulverten likevel skulle utføres som et eget oppdrag, burde uansett entreprenøren som skulle utføre øvrige grunnarbeider på skolen på samme område, blitt forespurt på pris. Også andre skulle ha fått anledning til å inngi pris.

I tillegg hadde kommunen få måneder før gjeldende kontrakt ble inngått, mottatt flere tilbud for utførelsen av deler av den samme kulverten. Kommunen fikk utført 40 meter av samme arbeid, i det samme bekkeløpet til langt lavere priser. Lødingen kommune måtte ifølge Erikstad Maskin derfor våren 2017, ha innsett at kostnadsoverslaget var feil, og at markedspris for disse arbeidene lå på et langt lavere nivå enn hva som var lagt til grunn i anslaget til Rambøll.

I sin behandling av klagen pekte Kofa blant anne på at anskaffelsen av kulverttrasé/bekkeløp med en antatt verdi på kroner 3,7 millioner ekskl. mva oversteg den nasjonale terskelverdien, og skulle derfor i utgangspunktet ha vært kunngjort jf. anskaffelsesforskriften §§ 5-1 andre ledd, og 8-17 første ledd.

Kofa mener det er uomtvistet at innklagede ikke kontaktet andre leverandører eller på annen måte skaffet seg kjennskap til markedet og at kommunens egen vurderingen om at tilbudet fra valgte leverandør var usedvanlig fordelaktig, bygger utelukkende på en sammenligning av dette tilbudet med estimatet fra Rambøll Norge AS. Kofa mener at kommunen burde ha foretatt nærmere undersøkelser av markedet, ved å kontakte andre leverandører. Anskaffelsen gjaldt en type arbeid hvor det er relativt enkelt å sammenligne priser. Det var primært tale om rørmateriell og arbeidskostnader. Andre leverandører kunne derfor – uten å måtte bruke mye tid eller arbeid på det – ha inngitt pristilbud eller informert om gjeldende priser i det aktuelle markedet.

Kommunen mente at det lå til rette for besparelser med valgte entreprenør, men Kofa støtter Erikstad Maskin i at også andre leverandører sannsynligvis kunne ha dratt nytte av de eventuelle synergieffektene når valgte leverandør først hadde lagt kablene i de aktuelle grøftene. Kommunen har forklart at de hadde dårlig tid under utføringen av arbeidet, men Kofa peker på at Kommunen var kjent med behovet for dette arbeidet allerede ved planleggingen av skolen. Etter Kofas syn tilsier dette at innklagede burde innhentet tilbud og nærmere vurdert hvordan dette kunne ha vært løst også ved hjelp av andre leverandører.

Det samlede beløpet for kjøp av arbeid for omlegging av kulvert er opplyst å være 2 420 000 kroner (avrundet opp). Klagenemnda finner etter en samlet vurdering at gebyret passende kan settes til 245 000, som utgjør ca. ti prosent av anskaffelsens verdi.

Les hele redegjørelsen fra Kofa her