Først i verden med stripping av nitrogen til fast produkt

Gjennom stripping og krystallisering har et svensk miljøteknologiselskap som den første i verden tatt fram en teknologi for gjenvinning av nitrogen fra våte strømmer. Teknologien kalles eco:N og gir et fast produkt med 21 prosent nitrogen. Det faste produktet kan blandes med andre resirkulerte næringsfraksjoner for å gi et til komplett gjødselprodukt.

0

I dag skjer nesten all gjenvinning av næringsstoffer fra avløpsvann gjennom spredning av kloakkslam på dyrket mark. Unntaket er utvinning av rejektvann på utråtnet slam.

Men fordi svært mye av nitrogen går tapt under tradisjonelle renseprosesser havner bare rundt 15 prosent av nitrogenet i innkommende avløpsvann i slammet, og dessuten i i en fordøyd form, noe som betyr at bare en liten del av nitrogenet kan gjenbrukes på dyrkbar jord gjennom spredning av slam.

Det svenske firmaet EkoBalans har utviklet en helt ny og unik prosess for utvinning av ammonium- nitrogen som fast ammoniumsulfat fra våte strømmer. Det faste, krystalliserte produktet som er laget, kan bearbeidet til gjødsel og brukt i landbruket.

– En statlig utredning foreslo nylig egne krav til utvinning av fosfor fra avløpsvann,
men nitrogen-utvinning er minst like viktig. Konvensjonell produksjon av nitrogengjødsel har dessuten høye klimagassutslipp og tilgangen på råvarer er begrenset. Ved i stedet å resirkulere nitrogen gjennom landbruk, biogassanlegg og renseanlegg kan vi oppnå bedre bærekraft og lønnsomhet både i egen virksomhet og for samfunnet som helhet, sier Gunnar Thelin, grunnlegger og utviklingssjef i EkoBalans til VANytt.

Krystallisert nitrogen.

Fortjeneste

For å kunne gjenbruke en større del av nitrogenet i avløpsvann har EkoBalans gjennom et samarbeide med IVL Svenska Miljöinstitutet utviklet en måte å utvinne nitrogen fra hovedstrømmen, i stedet for i å utnytte rejektvann. Dermed kan man produsere et konsentrat med høyere konsentrasjon. Dette konsentratet blir deretter brukt i øko: N prosess for ekstraksjon av nitrogen.

-For våre kunder betyr det at de kan gjøre en stor kostnads- og miljøpåvirkning til en
ressurs med økonomisk gevinst på en effektiv måte, fortsetter Gunnar Thelin.
Gjennom prosessene kan vi trekke ut mer enn 75 prosent av nitrogenet som kommer inn i renseanlegget.

– Prosessen kan erstatte biologisk nitrogenrensing der nitrogenet går over i gass, noe som ikke er tilgjengelig for planter. Biologisk nitrogenrensing krever dessuten mye energi, lang oppholdstid, stort område og gir opphav til dannelse av det kraftige drivhusgass lystgass. Ved å erstatte biologisk nitrogenrensing dette kan unngås fullstendig og renseanleggene kan bidra til økt holdbarhet, avslutter Erik Kvarmo ved Ekobalans.

Tilfredse ansatte ved Ekobalans, f.v. Linnéa Kollberg, Erik Kvarmo, Stina Karlsson, Ola Gustavsson og Gunnar Thelin