Steinkjer sentrum med Ogndalsvegen i midten. Foto: Espen Andre Wåde/Wiki

Ulovlig saksbehandling koster innbyggerne 1 million

Hadde Steinkjer kommune fulgt loven om anskaffelser hadde man spart en million kroner på prosjektet. Etter en høyst subjektiv og ikke etterprøvbar vurdering av leverandørene gikk man for et tilbud som kostet 1 mill ekstra.

0

Kofa* har nylig slått fast at Steinkjer kommune benyttet seg av ulovlige midler i forbindelse med tildeling av oppdrag om VA- og veibygging på et nytt industriområde i Malm.

Gjennom å bruke et ikke relevant kriterium for gjennomføringsevne hos leverandørene kom man til man en konklusjon som gjorde at man endte opp med å velge et anbud som var 1 mill høyere enn nærmeste konkurrent.

I anbudet vektet kommunen pris med 70 % og gjennomføringsevne med 30 %. De to leverandørene som i praksis konkurrerte om oppdraget fikk henholdsvis 8 og 10 poeng for gjennomføringsevne, og kommunen valgte dermed det dyreste tilbudet.

Metoden kommunen benyttet seg av var å gå gjennom referanselistene til tilbyderne og sette poeng fra 1 til 10 etter antall og type prosjekter som lignet på det man skulle ha utført.

Det ble ikke gjort utregninger eller vekting av ulike kvaliteter som var relevante for det aktuelle prosjektet. Det ble heller ikke eller gitt poeng for kompetanse hos nøkkelpersoner hos de ulike tilbyderne, heller ikke på kvalitetssystemer, faste rutiner eller målbare faktorer som betyr noe for gjennomføringsevnen.

Man sjekket heller ikke om prosjektene på referanselistene hadde blitt gjennomført til kundenes tilfredsstillelse. Det finnes ingen utregning eller notat som viser hvordan man kom fram til poengene, det hele var dermed å regne som subjektivt.

En slik vurdering av gjennomføringsevne er etter Kofas oppfatning og konklusjon ikke relevant, og heller ikke egnet til å måle det man faktisk bør være ute etter. Å bruke kriterier som ikke er relevante for anbudet er ikke tillatt og i strid med loven om anskaffelse.

Heidi Langseth hos firma Anbudsjuristen.

Det har ikke lykkes VANytt å bringe på det rene om tildelingen av poeng ble gjort uten at kommunens rådgiver, Norconsult, var involvert. Norconsult vil ikke uttale seg og refererer til kommunen for opplysninger.

Enden på visa ble uansett at man valgte et tilbud som kostet 1 mill ekstra, en kostnad som etter alt å dømme ender opp på VA-gebyret til innbyggerne.

– Avgjørelsen er helt på sin plass og peker på et helt grunnleggende element innen anskaffelsesretten, nemlig at konkurransene skal avgjøres på grunnlag av sterke og svake sider ved de tilbudte ytelsene. Der oppdragsgiver ikke kan redegjøre for at dette faktiske har skjedd, er det etter mitt skjønn helt korrekt å felle oppdragsgiver for dette. Et poeng her er også at et tildelingskriterium i seg selv godt kan være lovlig etter forskriften, mens selve evalueringen fra oppdragsgiver kan være ulovlig, sier jurist Heidi Langseth hos firma Anbudsjuristen i en kommentar til saken.

*Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Her kan du lese hva Kofa har konkludert med