Illustrasjonsbilde

Kommunene fører ikke tilsyn med utslipp av avløpsvann

Et stort flertall av kommunene følger ikke opp avløpsanlegg slik de skal og har dermed dårlig oversikt over utslippene av avløpsvann.

0

Det viser en landsdekkende kontrollaksjon av avløpsanlegg i mindre tettbebyggelser. Aksjonen ble gjennomført av fylkesmannen i samarbeid med Miljødirektoratet, i 2019.

Kommunens plikt

De aller fleste avløpsanleggene i Norge med kapasitet på 50 person ekvivalenter eller mer (cirka 2370 anlegg) befinner seg i det forurensingsforskriften definerer som mindre tettbebyggelse.

Kommunen er forurensningsmyndighet for disse anleggene. Det innebærer at kommunen skal ha oversikt over avløpsanlegg i kommunen og sørge for at anleggene har gyldige utslippstillatelser som blant annet setter krav til rensing. Kommunen skal også føre tilsyn med at kravene følges i praksis.

Bjørn Bjørnstad er avdelingsdirektør i Miljødirektoratet. Foto: Geir Mogen, Buckethaus

– Det er kommunens rolle som forurensningsmyndighet for utslipp av avløpsvann fra mindre tettbebyggelser vi har kontrollert og ikke selve avløpsanleggene, sier Bjørn Bjørnstad avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Kontrollaksjonen en omfattet ikke de drøyt 340 avløpsanleggene i store tettbebyggelser, med flere ganger så mange innbyggere. For disse anleggene er fylkesmannen forurensningsmyndighet.

De færreste

Tilsyn har avdekket manglende oppfølging av avløpsanleggene hos nesten samtlige av de kontrollerte kommunene.

77 prosent av de kontrollerte kommunene fører ikke tilsyn med avløpsanlegg i det hele tatt eller fører tilsyn på en mangelfull måte.

70 prosent av kommunene har mangelfulle rutiner for å behandle søknader om utslippstillatelse og følge opp brudd på tillatelser.

63 prosent av kommunene kontrollerer ikke at anleggene rapporterer utslippsdata slik at vi i Norge har oversikt over utslippene fra avløp slik vi er forpliktet til.

– Kontrollaksjonen avdekker at kommunene ikke fører tilstrekkelig tilsyn og dermed ikke har oversikt over utslippene fra avløpsanleggene, sier Bjørn Bjørnstad.

Resultatene fra denne kontrollaksjonen viser så store mangler at vi må ta det opp med kommunesektoren sentralt. Miljødirektoratet og fylkesmannen vil også følge opp med ytterligere tilsyn og veiledning på dette området.

Stor skade på miljøet

Kommunalt avløpsvann inneholder organisk materiale, næringssalter og tarmbakterier, og i varierende grad tungmetaller, organiske miljøgifter, legemidler og partikler som mikroplast.

For høye utslipp av avløpsvann kan blant annet skyldes dårlig rensing ved renseanleggene og føre til algeoppblomstring, redusere oksygeninnholdet i ferskvann og sjø og føre til nedslamming av bunnområder. Dette kan påvirke vannets tilstand og tilhørende økosystemer, men også begrense bruken av vannforekomsten til rekreasjonsformål.

Forurensningsforskriften fastsetter derfor strenge krav til utslipp av kommunalt avløpsvann.

Les rapporten