Kaj-Werner Grimen er sektorsjef for vann og avløp ved Movar.

Økonomi og nye krav til slammet kan bli avgjørende

For å sikre faglig bredde i prosessen har man hyret inn rådgivere fra både inn- og utland og kjørt pilotforsøk med ulike renseløsninger. På teknologiområdet finnes det et stort utvalg av gode velprøvde alternativer, men slambehandlingen kan likevel få stor betydning for det endelige valget.

0

Movar IKS er inne i siste etappe av sin beslutningsprosess. I løpet av kort tid skal man konkludere med hvilken løsning man skal velge til utvidelse og oppgradering av Fuglevik RA som hovedrenseanlegg. Nye krav til utslipp har også gjort at man har gjort grundige vurderinger i et langsiktig perspektiv.

Flere løsninger har vært vurdert, og man har gjennom hele prosessen gått bredt ut, og benyttet seg av ulike eksterne rådgivere fra både inn- og utland. Målet har vært å se dette store bildet og fange inn alle relevante muligheter og alternativer.

– Det skjer en spennende utvikling innen avløpsrensning, det er det ingen tvil om. Movar har nedfelt i sitt formål å stå for grønne verdier. Vår oppgave er å finne den mest bærekraftige løsningen, og som vi økonomisk kan forsvare. Her ser vi imidlertid at slambehandlingen har blitt et stadig mer tungtveiende kapittel. De siste årene har kostnadene for å avhende slam skutt i været, sier sektorsjef VA ved Movar IKS, Kaj-Werner Grimen til VANytt.

Mange andre i bransjen venter på en ny gjødselvareforskrift, som vil kunne bety en god del for mulighetene for å levere slam uten for høye kostnader. Mange renseanlegg «sukrer» i dag slammet med kalk og betaler i tillegg landbrukerne en kompensasjon for å ta i mot.

– Vi har vel ingen forhåpninger om at dette skal bli enklere for oss i nær framtid, forskriften har vi ventet på i flere år, og vi må derfor gjøre egne vurderinger ut fra dages situasjon, sier Grimen.

Når det gjelder tungmetaller er ikke Grimen urolig for slammets kvalitet og muligheter. Det siste temaet innen slambehandling har vært mengden mikroplast og antibiotika, og om dette vil kunne skape begrensninger.

Imidlertid vil en ny gjødselvareforskrift kunne innebære at det kommer begrensninger på når på året man kan spre slam på jordene. I tillegg kan det komme nye krav til hvordan de betydelige mengdene slam skal lagres i mellomtiden.

Movar har skaffet seg en god oversikt over ulike alternativer, og nå er man i ferd med å smalne inn løpet mot valg av en endelig løsning.

– Det er som vanlig en del usikkerhet, men vi har gode alternativer. Vi nærmer oss konklusjoner, og vi er også under press fra Miljømyndighetene med å komme i gang, så i løpet av kort tid er vi klare med hva vi går for, forteller sektorsjef VA ved Movar IKS, Kaj-Werner Grimen til VANytt.