Bergen

Stor anbudskonkurranse ble hasteavlyst etter Kofa klage

Bergen kommune utlyste konkurranse på fornying av vann- og avløpsnettet. Etter en klage kom Kofa fram til at regelverket for offentlige anskaffelser ble brutt ved å fastsette evalueringsmetoden for tildelingskriteriet «Miljø» etter tilbudsåpning. Konkurransen måtte derfor avlyses. 

0

Bergen kommune kunngjorde 6. april 2020 en konkurranse med forhandling etter forsyningsforskriften del II, for inngåelse av en rammeavtale om fornying av vann- og avløpsnettet i kommunen. Rammeavtalens varighet var to år, med opsjon på forlengelse i 1+1 år. Anskaffelsens verdi ble estimert til 560 millioner kroner. Tilbudsfrist var 4. juni 2020.

Hastebehandling

Underveis i forhandlingene ble leverandørene orientert om at det ville bli gitt uttelling på miljøkriteriet ved innfasing av mer miljøvennlig teknologi i kontraktsperioden, fremfor å låse bedømmelsen til de kjøretøy og maskiner som leverandørene ville benytte på dagen for kontraktens oppstart.

Gjennom å endre på tildelingskriteriet for miljø tilbudene var åpnet mente en at tilbyderne at kommunen hadde brutt anskaffelsesregelverket ved å endre fremgangsmåten ved bedømmelse av tildelingskriteriet – og sendte en klage til Kofa, som hastebehandlet den.

I anbudspapirene hadde kommunen presentert en relativt detaljert beskrivelse av miljøkriteriet og hvordan uttellingen på dette kriteriet ville bli beregnet. En slik detaljert beskrivelse kan legge til rette for bedre spissede tilbud, samtidig gir de leverandørene en mulighet til å innrette seg etter en slik beskrivelse.

Ikke lovlig

EU-domstolen har i flere saker understreket at det skal være begrenset adgang til å justere og endre tildelingskriterier.

Etter klagen ble gjort har kommunen redegjort for Kofa at man i forbindelse med forhandlingene ble klar over at det særlig i markedet for elektriske maskiner og anleggskjøretøy,´ var utfordrende å anskaffe eller leie maskinene innen kontraktens oppstart, uten at leverandørene måtte gjøre investeringer før tildelingen av rammeavtalen.

Kommunen ønsket derfor i utgangspunktet å forskyve tidspunktet for evalueringen av miljøkriteriet til 1. januar 2021, en løsning som også ble skissert for leverandørene i forhandlingene. I etterkant av forhandlingene konkluderte imidlertid kommunen med at en evaluering av tilbudene ut fra en annen dato enn oppstartdato, ville kunne gi enkelte leverandører et fortrinn, og at vekten av miljøkriteriet kunne bli endret, i strid med regelverket.

Innstillet

Den endringen kommunen gjorde ble en fordel for de leverandørene som i tilbudet og forhandlingene ga uttrykk for at de i liten grad klarte å tilby miljøvennlige maskiner til oppstart, men som ønsket å innfase slike kjøretøy og maskiner fra et senere tidspunkt. At disse leverandørene skulle få økt uttelling under miljøkriteriet, er slik Kofa  forstår det også selve formålet med endringen, men ved å åpne for en slik mulighet gis enkelte leverandører en fordel.

For å komme frem til den relative forskjellen i poeng mellom leverandører som tilbød miljøvennlige maskiner ved oppstart, og leverandører som tilbød innfasing av maskiner, fastsatte kommunen en ny metode for poengberegning for miljø. Men dette førte til at tilbudenes styrker og svakheter fikk endrede poengutslag. Dette er ifølge Kofa i strid med plikten til å fastsette poengberegningsmetoden før tilbudsåpning. Ifølge Kofa er også dette innebærer brudd på regelverket og har påvirket resultatet av konkurransen.

Kofas konklusjon er at Bergen kommune har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å fastsette evalueringsmetoden for tildelingskriteriet «Miljø» etter tilbudsåpning. Kofa bestemte at konkurransen derfor måtte innstilles.

Les Kofas avgjørelse