Skien rådhus. Foto: Bitjungle, Wiki.

Kofa skrotet Skiensmodellen etter at kommunene selv hadde gjort det

I forbindelse med anbud på reservevannsforsyning valgte Skien og Porgrunn kommuner å se bort fra kravet i Skiensmodellen, som skal være et sikkerhetsnett mot sosial dumping. Etter en klage fikk kommunene støtte for dette i Kofa, som imidlertid tok dissens i spørsmålet.

0

På tidspunktet for innlevering av anbud hadde ikke den valgte leverandør oppfylt alle kommunens krav mot sosial dumping, men kommunen valgte likevel leverandøren, med løfte om at leverandør skulle oppfylle kravet senere. Dette på tross av at «Skiensmodellens» punkt 6 som kommunen selv har vært med å utarbeide, sier klart følgende om leverandører: «skal være godkjente og aktive læringsbedrifter».

På tidspunktet for innlevering av tilbud var ikke valgte leverandør dette.

En annen av leverandørene klagde dette inn til Kofa, men med en stemme overvekt likevel ga Kofa kommunen medhold. Leder for Klagenemnda ga imidlertid klager rett i sin sak, men ble altså nedstemt av de to andre.

Reservevann

Skien og Porsgrunn kommuner inviterte den 13. mai 2019 fem utvalgte entreprenører til en konkurranse med forhandling for etablering av reservevannforsyning. Tilbudsfristen var 13. juni 2019. Oppdraget omfattet prosjektering og utførelse av omtrent 4 400 m vannledning i Skienselva fra Elverhøy i Porsgrunn, via Strandvegen i Skien og til Bøle i Skien.

Om kvalifikasjonskravene ble følgende opplyst: «Kvalifikasjonene vil bli vurdert ut fra en egenerklæring om oppfyllelse av kvalifikasjonskravene. Det er kun leverandører som er funnet kvalifisert som vil få sine tilbud evaluert. Oppdragsgiver kan når som helst kreve overlevert komplett dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskravene. Overleveringen skal skje innen rimelig tid. Den leverandøren oppdragsgiver har til hensikt å inngå kontrakt med skal overlevere komplett dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskravene før kontraktsinngåelse».

Et av kvalifikasjonskravene var at «Skiensmodellen i sin helhet skal oppfylles». Videre ble det under «Spesielle kontraktsbestemmelser» understreket at «Skiensmodellen gjelder for dette oppdraget. Som en del av tilbudet skal leverandøren bekrefte at alle krav og føringer som fremgår av dette dokumentet vil bli oppfylt i kontraktsperioden».

Underveis

At kommunen har tar et forbehold om at kravet skal bli «oppfylt i (løpet av) kontraktsperioden» er etter alt å dømme grunnen til at Kofa har tatt dissens i saken, og med en stemmes flertall har gitt kommunen medhold.

Kofa åpner dermed døra på gløtt for at en kommune på denne måten skal kunne forhåndsavtale med enkelte leverandører i forkant av en kontrakt. I prinsippet kan man ved innlevering av et tilbud ikke innfri krav om sosial dumping eller nær sagt ikke ha førerkort, men man skaffer seg det underveis. Når det trengs.

Skiensmodellen er en 14-punkters plan mot sosial dumping i byggebransjen, først utarbeidet og innført av Skien kommune i 2014. Punktene inneholder særskilte kontraktsbestemmelser knyttet til motvirkning av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og skal øke fagkompetansen og bruk av lærlinger.

Da valgte leverandør ble vurdert skikket til jobben var man ikke godkjent lærebedrift, men man hadde to lærlinger «i arbeid».

– Vi går ikke videre med denne saken. Vi forholder oss derimot til utfall av det som fremgår i Kofas avgjørelse i saken mot Skien og Porsgrunn kommune. Avgjørelsen er at de ikke har brutt regelverket, selv om Kofa denne gang delte seg i et flertall og mindretall, der mindretallet var leder av Kofa, sier daglig leder for Endur ØPD, Hans Petter Eikeland i en kommentar.

Les Kofas vurdering her