En tredjedel av all biogass i Sverige kommer nå fra avløpsrensing.

Biogass med framgang i Sverige. 33 % kommer fra avløpsvann.

Bruk av biogass økte med 7 prosent i Sverige i 2019 og utgjør nå nærmere 4 terravattimer. Svensk produksjon av biogass økte med 3,3 prosent. I overkant av en tredjedel av biogassen i Sverige produseres i kloakkrenseanlegg. 2,4 millioner tonn rester fra svenske biogassanlegg brukt som gjødsel i landbruket.

0

I Sverige er det 280 biogassanlegg som i 2019 produserte drøye 2,1 terravattimer med biogass, en økning på 3,3 prosent sammenlignet med 2018. Dette viser ny statistikk fra det svenske energibyrået, som er produsert av Energigas Sweden i nært samarbeid med Avfall Sverige, Lantbrukarnas Riksförbund og Svenskt Vatten. Biogass produseres av forskjellige typer avfall og restprodukter som kloakkslam, matavfall og avfall fra næringsmiddelindustrien og slakterier.

Import av biogass økte dessuten i 2019 med 12 prosent og utgjør nå nesten halvparten av den totale biogassbruken, som utgjør i underkant av 4 teravattimer. Av svenskprodusert biogass ble 64 prosent oppgradert (i underkant av 1,4 teravattimer) og 19 prosent ble brukt til varmeproduksjon. Resten går blant annet til strøm og industriell bruk. Rundt 11 prosent av biogassen er fakla, mest på deponier, industrielle renseanlegg og mindre kloakkrenseanlegg.

– Det er gledelig at svensk produksjon øker igjen, og at andelen biogass som oppgraderes til bruk som kjøretøygass eller mates inn i et gassnett økte med 4 prosent. Den midlertidige produksjonsstøtten som ble introdusert mot slutten av 2018 ser ut til å ha forbedret konkurransesituasjonen for svensk oppgradert biogass i eksisterende fordøyelsesanlegg, der produksjonen økte med 7 prosent. Vi gleder oss over regjeringens kunngjøring i budsjettproposisjonen for 2021 om at den midlertidige biogassstøtten utvides. Samtidig er det ikke lagt til nye, store anlegg. Investeringsviljen eksisterer, men de langsiktige forholdene er fremdeles uklare – regjeringen må komme tilbake hit så snart som mulig, sier Tony Clark, administrerende direktør i Avfall Sverige.

Totalt ble det produsert 2,8 millioner tonn næringsrikt fordøyelse (våtvekt) ved svenske biogassanlegg, hvorav 87 prosent ble brukt som gjødsel i landbruket. Resten brukes til jordproduksjon eller endelig dekning av deponier. Stadig mer biogass produseres også av gjødsel. Til sammen 71 planter bruker gjødsel som underlag, og mengden gjødsel som fordøyes har økt med 9 prosent til 1,1 millioner tonn.

– For at svensk biogassproduksjon skal kunne løftes ordentlig, må den langsiktige politikkpakken som er foreslått i Biogas Market Enquiry, innføres i sin helhet. Da forventes investeringene i svensk produksjon å øke hastigheten, og det store svenske biogasspotensialet kan begynne å realiseres. Mange nye anlegg, store og litt mindre, vil kunne bygges, som vil bruke betydelig mer gjødsel, avfall og restprodukter fra jordbruk, husholdninger og næringer. Med en langsiktig gjødselgasspremie kan biogassproduksjon fra gjødsel multipliseres med stor nytte for landbruket og klimaet. Biogass er en flott mulighet for svenske bønder, sier Palle Borgström, styreleder i Lantbrukarnas Riksförbund.

I overkant av en tredjedel av biogassen i Sverige produseres i kloakkrenseanlegg.

– Bare 60 prosent av biogassen som kommer fra kloakkslam oppgraderes i dag til bilens gasskvalitet. Vi kan og vil bruke mer av det potensialet. Biogas Market Enquiry foreslår en premie for all oppgradert biogass, i kombinasjon med beholdt skattefritak. Med en slik premie ville oppgraderingen på renseanleggene øke betydelig og blusset ville avta. Da vil enda mindre renseanlegg enn i dag kunne oppgradere biogassen og dermed øke miljøfordelen, sier Pär Dalhielm, administrerende direktør i Svenskt Vatten.

At bruken av biogass i Sverige fortsetter å øke, viser tydelig at det er etterspørsel – i mange sektorer – når biogass tilbys til en konkurransedyktig pris. Markedsstudien for biogass, som ble presentert i slutten av 2019, påpekte at produksjonen i Sverige kunne femdobles innen 2030.

– De siste årene har vi sett en rask utfasing av fossilt brensel i industrien og oppvarmingssektoren, blant annet ved hjelp av importert biogass. Ved å gi svensk biogass de samme konkurransevilkårene som den importerte, kan utviklingen akselereres ytterligere. Derfor bør fremtidige biogasspremier ikke være begrenset til transportformål, men skal gjelde uavhengig av bruksområde. For eksempel mangler det fortsatt betingelser for å kreditere biogass fra gassnett i europeisk handel med utslipp, noe som hemmer etterspørselen i industrien. Arbeidet som pågår for å rette opp dette må få fart, sier Maria Malmkvist, administrerende direktør i Energigas Sverige.

Les mer om 2019 års biogasstatistik hos Energigas Sverige

TWh – En terrawattime er en milliard kilowattimer. Dette er omtrent så mye strøm som det blir brukt i Drammen i løpet av ett år, mens det i Norge ble brukt totalt cirka 130 TWh i 2015.
GWh – En gigawattime er en million kilowattimer. Dette er nok energi til et byggefelt på omtrent 40 bolighus. I Vang kommune i Valdres som har 1.700 innbyggere, blir det brukt om lag 33 GWh elektrisk energi i løpet av ett år.
kWh – En kilowattime er like mye energi som brukes når en vifteovn på 1.000 watt står på i en time. Et gjennomsnittlig energiforbruk i et vanlig bolighus regnes å være rundt 25.000 kilowattimer i året. Det er lavere i leiligheter.

Kilde: kommunekraft.no