Elektromagnetisk mengdemåler, nå med 3 separate målinger i en og samme enhet.. Mengde, temperatur og ledningsevne.

Elektromagnetisk vannmåler med to ekstra datasett

Vann- og avløpsbransjen installerer stadig flere målere for å finne ut hvor vannet blir av. Ved å måle ledningsevne og temperatur i samme enhet kan man skaffe mer informasjon.

0

Det er i dag mest vanlig å benytte mengdemålere for overvåking og lekkasje søk. Samtidig er det økende krav til dokumentasjon av overløp fra kummer og pumpestasjoner. Elektromagnetiske mengdemålere utgjør klart i dag de mest brukte målertypene.

– Ved måling på drikkevann vil man ved å ta i bruk mer av den informasjonen som målerne tilbyr, kunne avdekke fremmedvann inn i drikkevannet. Dette om det eventuelt er direkte lekkasjer i rør systemer seg imellom eller feilkoblinger. En feilkobling som da eventuelt skyldes enheter utenfra med større trykk en på nettet, (Båter i Norske havner, tankvogner osv.) forklarer Johnny Østvang hos Krohne.

Pumpestasjoner

På samme måte som avdekking av urent drikkevann vil man på avløpsapplikasjoner kunne verifisere av innsig av kjemikalier, olje eller sjøvann osv. inn i pumpestasjoner/ renseanlegg.
– Dette vil kunne registreres på samme måte, som endringer i ledningsevne og temperatur, sier Østvang, som legger til at dette også er i få i prosessapplikasjoner på renseanlegg eller vannbehandling. Ledningsevne og temperatur er et mål på endringer i prosessen eller på produktet. Målerne kan også benyttes til å overvåke vaskeprosesser.

Takket være enkel tilgang på signalene fra mengdemåler kan man dermed kunne oppnå overvåking av temperatur og ledningsevne uten å måtte installere egne sensorer til formålet.

– Samtlige 3 målinger kan hentes ut på egne analoge utganger eller via bus (IO RS485 Modbus, Fieldbus IO Profibus PA , Profibus DP, Foundation Fieldbus eller Ethernet Profinet. Så har man eksisterende målere fra Krohne kan disse bygges om til dette med kun å bytte ut dagens forsterker, forklarer Østvang.

Nye områder

Et sted der stadig flere ønsker å måle er i overløpet fra pumpetasjoner. Tidligere har det vært tilstrekkelig at man har hatt en nivå alarm som sier hvor lenge det har vært en uønsket hendelse (utslipp).

– Nå er det flere steder der det dreier seg om en sårbar resipient der det kreves dokumentasjon på hvor mye som går til overløp. Det er også snakk om måling av tilsig inn på anlegg, forteller Østvang.

De klassiske punktene for større målere er jo ved både drikkevannsproduksjon og avløpsanlegg, i forbindelse med dosering av kjemikalier og for å dokumentere mengder.

– Dette har mye til felles med rene industriapplikasjoner, vi ser en profesjonalisering av VA, forteller Østvang, som forøvrig har undervist på Flow Skolen om måling av ulike flytende medier i tyve år på rad.

Johnny Østvang er en erfaren og engasjerende foreleser, her viser han prisnippene for måling ved hjelp av ultralyd og transitt-tid.

Ny teknologi

Tradisjonelt har moderne målemetoder vært avhengige av et rett strekk i rør både før og etter en måleren, for at turbulens eller rotasjon på mediet ikke skal påvirke målingene. Nå finnes det imidlertidig løsninger som ikke behøver dette.

– Det finnes i dag mengdemålere som kan monteres uten rettstrekk, et behov i forbindelse med trange kummer og andre steder der en ombygging ville krevet mye ressurser. Samtidig ser vi nye målere som heller ikke trenger fylte rør, noe som da ville krevet et bend eller to. Slike målere er typiske etterspurt ved sigevann fra selvfallsledninger, noe som kan variere en god del i mengde. Siden leverandørene lager spesifikke målere basert på dette prinsippet så finner du det tilgjengelig på alle væsker med ledeevne. Alt fra husvann målere til utslipp /avløp og kjemikalier, forklarer Johnny Østvang.