Fruktbarheten i jorda øker med tilførsel av kloakkslam

Feltforsøk viser at slamgjødsling har økt jordens innhold av næring, sammenlignet med jord som ikke har fått noe slam. Fosfornivået har økt, og innholdet av nitrogen har også økt. Under tørken i 2018 viste områder med slamtilførsel at jorden her tålte tørken bedre. Alle felt i eksperimentene har reagert med økt avling, og det er i snitt er det oppnådd en innhøstingsøkning på rundt 7 prosent.

0

Slamdistribusjon i snart 40 år har ikke hatt en negativ innvirkning på plantenes opptak av tungmetaller i fullskalaforsøk i Skåne. Det er heller ikke mulig å se noen forhøyede nivåer av mikroplast eller påvirkning av antibiotikaresistente bakterier. Dette er noen av konklusjonene i en ny rapport om slamforsyning på dyrket mark.

På gårdene Petersborg og Igelösa har systematiske feltforsøk for å undersøke effekten av slam på dyrkbar jord har pågått siden 1981. En ny rapport fra de langsiktige forsøkene er klar.

Feltforsøkene viser at slamgjødsling har økt jordens jordinnhold, sammenlignet med jord som ikke har fått slam. Fosfornivået har økt og innholdet av nitrogen har økt i øvre jordlaget. Fruktbarheten i jorda øker med tilførsel av slam. Under den alvorlige tørken i 2018 viste stien med slamtilførsel at jorda tålte tørken bedre.

Ulrika Dyrlund Martinsson

– Uttømming av fruktbarhet er et problem for mange bønder i Sverige. Eksperimentene viser at jordinnholdet opprettholdes og også har en liten økning i slamgjødslet, noe som er positivt. Husk at formålet med eksperimentet har vært å studere uønskede stoffer i slamgjødsling og ikke effekten på fruktbarheten, sier Ulrika Dyrlund Martinsson ved Hushållningssällskapet i Skåne i en kommentar til Circulation.

Alle avlingene i eksperimentene har reagert med økt avling når slam tilsettes. I gjennomsnitt er det oppnådd en innhøstingsøkning på rundt 7 prosent fra slamgjødsling.

Forsøkene har tydelig vist at slamtilførselen ikke har hatt en negativ innvirkning på plantenes opptak av tungmetaller. Metallopptaket i planter er komplekst og variasjonen mellom år og forskjellige avlinger er stor. I forsøksfeltene i Igelösa viser analyseresultatene i 2013 at det er det omvendte forholdet og konsentrasjonen i kornkjernen synker med økt slamtilførsel. Samme år viser analysene at innholdet har økt med en tredobling av slam på forsøksfeltene nær Petersburg. Ved tre anledninger i Petersburg har avlingen tatt opp mer kadmium i ledd som ikke er gjødslet med slam. De siste årene har det vist seg at tilførselen av mineralgjødsel øker opptaket av kadmium.
Når det gjelder metallinnholdet i selve jorden, viser den nye rapporten, som konsentrerer seg om perioden 2015-2018, men også oppsummerer tidligere år, at for de fleste metaller er det ingen forskjeller over tid mellom slamgjødslet og ikke-slamgjødslet.

Med feltforsøkene som grunnlag er det gjennom årene gjennomført et stort antall spesielle undersøkelser. Den siste gjelder mikroplast som ble rapportert i 2018, og antibiotikaresistens, som rapporteres i 2020. I begge tilfeller er både slam og slamgjødslet jord analysert.

Dybdestudien 2015-2018 viser at innholdet av mikroplast i slamgjødslede overflater ikke inneholder mer mikroplast enn jord som ikke er slamgjødslet. Dette kan være fordi den biologiske nedbrytningen er høyere i disse trinnene. En viss tendens viser at det er flere typer plast i jorda som er slamgjødslet sammenlignet med jord som ikke er slamgjødslet. Forskerne mener at det er behov for flere studier for å sikre disse resultatene.

De siste årene har bekymringene for antibiotikarester i kloakkslam også økt. Et prosjekt i det langsiktige eksperimentet i Petersborg ble gjennomført med jordprøvetaking for å undersøke resistensmønstrene til jordbakterier. I studien ble eksperimentet prøvetatt ved to anledninger, fire år etter påføring av slam og 15 dager etter spredning av slam i august 2017. Samtidig ble det også tatt prøver fra slam.

Med de tilgjengelige analysemetodene kunne ingen bevis på antibiotikaresistente bakterier eller biotilgjengelige metaller bli funnet i jorden analysert i eksperimentet.

Prosjektet Slamforsyning til dyrkbar mark, blir utført av Hushållningssällskapet i Skåne. Feltstudiene foregår i samarbeid mellom VA Syd, kommunene Trelleborg, Kävlinge, Staffanstorp og Svedala samt Sysav og Svenskt Vatten Utveckling. (ÆSJ)

Les mer: Slamtillförsel till åkermark