Moss Kommune: John William Edy, picturesque scenery of Norway Offentlig eiendom, Wiki

Moss kommune dømt for ulovlig anbud av Kofa

Anbudet gjaldt styresystem for vannbehandling til en antatt verdi på ca 8,5 mill. Anbudet ble gjennomført som en bygge- og anleggsanskaffelse. Klagenemnda kom imidlertid til at den skulle vært klassifisert som en varekontrakt og etter verdien kunngjort bl.a. i Doffin.

0

Moss kommune inviterte 4. mai 2020 kun fire leverandører til å levere tilbud på en anskaffelse av et nytt driftskontrollsystem for vann og avløp. Anskaffelsens verdi ble i konkurransegrunnlaget estimert til 8,5 millioner kroner ekskl. mva. Tilbudsfrist var 2. juni 2020.

I konkurransegrunnlaget var planen å tildele kontrakt uten ytterligere kontakt med leverandørene utover tilbudskonferansen og presentasjonsrundene der leverandørene inviteres til å presentere sine tilbud. Men kommunen skriver også at dialog kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt og presentasjonene er gjennomført, men at tilbudene ligger fast.

I tildelingkriteriene skulle pris vektes med 40 % og kvalitet med 60 %.

Etter at tilbudene ble levert ble det gjennomført avklaringsmøter og innhentet reviderte tilbud, samt foretatt etterfølgende avklaringer av disse. Etter dette ble leverandørene 10. juli 2020 informert om at Controlpartner var valgt som leverandør, med Malthe Winje som nummer to.

Saken ble av Malthe Winje(Klager) brakt inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2. september 2020. Kommunen opplyste at man utsatte kontraktsinngåelse til klagenemnda har behandlet klagen. Saken ble derfor behandlet som en prioritert sak.

Klager anførte at anskaffelsen skulle ha vært kunngjort som en varekontrakt eller  som en tjenestekontrakt, fordi anskaffelsens dominerende elementer er varekjøp og IT-leveranse. Bygg- og anleggsdelen av anskaffelsen er kun innkobling av nye komponenter i eksisterende elektroskap og i beskjedent omfang.

Det ble videre anført at evalueringen av tildelingskriteriet kvalitet bryter med det grunnleggende prinsippet om forutberegnelighet i anskaffelsesloven § 4, fordi poengsettingen ikke reflekterte faktiske relevante forskjeller. Klager mente også blant annet at prinsippet om etterprøvbarhet i ikke var oppfylt, fordi det ikke fremgår hva som har vært evaluert og vektlagt under det enkelte underkriteriet av kvalitet. Innføring av et helt nytt krav om responstid kun to dager før tildelingsbeslutningen var dessuten en ulovlig vesentlig/usaklig konkurransevridende endring av konkurransegrunnlaget. Det ble også pekt på at konkurransegrunnlaget var uklart, som for eksempel rundetid, som var ment oppfattet som tid for kommunikasjon mellom PLS-er, ikke fra PLS til driftskontrollsystem. Det var ikke stilt krav om rundetid mellom PLS-er. Dette kan ha medført usammenlignbare tilbud.

Klagenemnda nøyde seg bare med å se på om ansaffelsen kunne kategoriseres som en bygge- og anleggsanskaffelse etter lov om offentlige anskaffelser, og fant ut at anskaffelsen skulle ha vært klassifisert som en varekontrakt, jf. forsyningsforskriften § 4-1 bokstav b). Anskaffelsens verdi er da, som nevnt, over EØS-terskelverdi. Anskaffelsen skulle derfor ha fulgt forsyningsforskriften del II, noe som blant annet innebærer at den skulle ha vært kunngjort i Doffin og i TED- databasen og at Moss kommune har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved ikke å gjennomføre konkurransen etter forsyningsforskriften del II.

Les Kofas vurdering