Oversikt over ledningsdimensjoner i Hommelvik, illustrasjonen er hentet fra oppgaven.

Vant RIF-pris på tiltak mot overvann i Hommelvik

Årets beste Bachelor-oppgave innen vann- og miljøteknikk gikk til NTNU-studentene Linn Lodgaard og Kamilla Tronhuus Hannasvik for en oppgave som undersøkte aktuelle tiltak mot overvann i Hommelvik.

0

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) deler årlig ut pris for både beste BSc og MSc oppgave innen fagområdet vann- og miljøteknikk. Prisen for beste BSc-oppgave tildeles studenter ved norske høgskoler som underviser i vann og miljøteknikk. Foruten å fremme talentene i bransjen, er hensikten med prisen å bidra til oppmerksomhet rundt vannbransjen og dermed rekruttere flere studenter til å ta denne studiespesialiseringen – uavhengig av om deres arbeidssted blir hos offentlige eller private aktører etter endt studie. Det legges spesiell vekt på at oppgaven viser en god forståelse og anvendelse av ingeniørfaglig kompetanse innen fagområdet.

Under et digitalt Teams-arrangement ble prisen for årets beste bacheloroppgave denne uken delt ut av Svein Erik Bakken og Kristian Ohr fra RIFs ekspertutvalg for vann og miljøteknikk. Årets pris gikk til Linn Lodgaard og Kamilla Tronhuus Hannasvik ved NTNU for oppgaven «Simulering og prosjektering av overvannstiltak i Hommelvik». Oppgaven er utarbeidet med Rolf Edvard Petersen ved NTNU som veileder.

Vinnere: Linn Lodgaard og Kamilla Tronhuus Hannasvik

Vinneroppgaven har tatt for seg overvannsproblematikken i Hommelvik, tettsted i Malvik kommune. Kommunen har i tillegg hatt et problem med tilbakeslag av avløpsvann i kjellere. Gjennom denne simuleringen skal det også undersøkes hvor overvannsnettet kan være en kilde til fremmedvann. I oppgaven ble det gjort simuleringer og analyser på hvor framtidens regn vil forårsake problemområder i overvannsnettet. Ut ifra disse resultatene så man på mulige løsninger og detaljprosjekterte et mulig tiltak for et problemområde. Klimaendringene fører til økte regnmengder som gjør at byer og tettsteder må håndtere større mengder overvann.

Oppgaven viste at overvannsnettet i Hommelvik kan få flere problemområder i framtiden hvis både bystrukturen og overvannsnettet forblir slik det er i dag. Det vil får kapasitetsproblemer og det vil oppstå oppstuving i flere kummer. Resultatene fra simuleringene ble i samråd med Structor Trondheim og Malvik kommune vurdert, og to av problemområdene ble besluttet at skulle undersøkes videre.

I begrunnelsen for utdelingen av prisen står det: «Studentene har gjennomført et godt teoretisk og praktisk arbeid for å avdekke og løse problemområder i overvannssystemet i Hommelvik. Oppgaven viser god kunnskap innenfor mange temaer som modellering av ledningssystem, analyse av resultater, vurdering av ulike tiltak for forbedring, prognose/simulering av tiltak, kalkyle, detaljprosjektering og anbudsbeskrivelse.»

Linn Lodgaard er i dag ansatt i Asplan Viak og Kamilla Tronhuus Hannasvik hos Cowi, begge i Trondheim. Med prisen følger et diplom og kr 10.000,-