Fritidsboliger brukes som regel kun i sesonger. Ofte er minirenseanlegg (skjult i terreng) eneste alternativ dersom man vil rense avløpsvannet.

Minirenseanlegg renser like bra for hytte som for bolig

Miljødirektoratet har i samråd med en rekke fagmiljøer og organisasjoner konkludert med at fritidsboliger bør kunne likestilles med eneboliger når det gjelder kommunale krav til utslippstillatelse for minirenseanlegg*. Dokumentasjon og laboratorietester viser nemlig at minirenseanlegg innfrir de offentlige kravene med god margin – nettopp også under varierende belastning.

0

Med bakgrunn i usikkerhet hos saksbehandlere i enkelte kommuner om hvorvidt fritidsboliger skal kunne installere minirenseanlegg ble det i regi av Miljødirektoratet nylig gjennomført en faglig samling, der SINTEF, NMBU, NIBIO, Norsk Vann og bransjeforeningen Avløp Norge deltok.

Bakgrunnen for usikkerheten blant kommunale saksbehandlere har vært at det i enkelte fagmiljøer har vært ytret bekymring omkring minirenseanlegg for en fritidsbolig vil fungere under varierende belastning, som for eksempel etter lengre hvileperiode.

Målet med samlingen var derfor å avklare faglige og tekniske spørsmål, og komme fram til en felles konklusjon som saksbehandlere i kommunene skal kunne forholde seg til for framtiden. Det er kommunen som er forurensningsmyndighet og som godkjenner bruk av renseanlegg helt ned til en enkelt fritidsbolig og enebolig.

Les også: Små biologiske renseanlegg kan hvile uten å miste renseevnen

Under møtet i regi av Miljødirektoratet gikk man gjennom dokumentasjonen som i dag foreligger på dette feltet. Man støttet seg her til en mastergradsoppgave fra NMBU i 2016 der flere minirenseanlegg ble testet og fulgt opp over tid, og der konklusjonen var entydig; Prosessen i minirenseanlegg for en enkelt fritidsbolig, som da baserer seg på bioreaktorer, starter hurtig og fungerer umiddelbart etter lengre perioder uten belastning. En konsekvens av dette er også at minrenseanlegg for flere fritidsboliger også vil fungere tilsvarende.

Det ble under møtet dessuten vist til det faktum at fem ulike fabrikater av minirenseanlegg har gjennomgått en særskilt test i et offentlig godkjent laboratorium(PIA), nettopp for å se om varierende belastning gjør utslag på renseeffekten til små renseanlegg som brukes til fritidsboliger og eneboliger. Denne testen har også blitt omtalt som «hyttetesten».

Testene av minirenseanleggene dokumenterer det samme som mastergradsoppgaven fra 2016 viste: Renseeffekten er svært god, selv etter lengre perioder uten belastning. Typisk periode med opphold i belastning som ble testet var 26 – 28 uker. Resultatene fra testingen av disse fem anleggene er også verifisert av Sintef, som i sin konklusjon sier: Reduksjonen i organisk utslipp (BOF) alltid er over 90%. Fosfor-reduksjonen stabiliserer seg allerede etter 1 – 3 dager.

Les også: Viktig å tenke slamlager ved minirenseanlegg

Sintef har på grunnlag av disse testene derfor også inkludert dokumentasjon i sin Tekniske Godkjenning (TG).

Anett Ingier Ottesen

Konklusjonen fra møtet i regi av Miljødirektoratet ble entydig: Det var faglig enighet blant alle deltakerne om at renseanlegg for en enkelt fritidsbolig fungerer like godt under varierende belastning som ved en jevn sådan. Videre kunne man enes om at all dokumentasjon tilsier at renseresultatene i praksis er like høye til bruk på fritidsboliger som til bruk på helårsboliger.

– Vi er tilfreds med at Miljødirektoratet nå er tydelig på dette forholdet. For vår bransje, som leverer renseanlegg av størrelse helt ned til en enkelt fritidsbolig, er det greit å få en avklaring fra myndighetene, ved siden av god støtte i de ulike fagmiljøene. Det føles godt å kunne konkludere med at renseanlegg som utsettes for varierende belastning, som ved en fritidsbolig, renser like bra som ved bruk på enebolig, og dessuten med god margin, sier Anett Ingier Ottesen, styreleder ved bransjeorganisasjonen Avløp Norge.

* Minirenseanlegg er en betegnelse på mindre og nedskalerte utgaver av store renseanlegg. Minirenseanlegg kan plasseres i kjeller, garasje eller graves ned i bakken med eller uten overbygg. Hovedtyper av minirenseanlegg er kjemisk/biologisk, biologisk og kjemisk.