Ønsker å bygge biogassanlegg på Lillestrøm

Nedre Romerike avløpsselskap har som intensjon å inngå avtale med portugisiske Efacec om å bygge et framtidsrettet biogassanlegg for Nedre Romerike og sør-øst Innlandet. Dette anlegget vil være regionens største bidrag til å nå Regjeringens klimamål. Hele investeringen er på rundt 800 millioner kroner. Denne kontrakten er på rundt 220 millioner kroner.

0

– Vi er et viktig skritt nærmere lavutslippssamfunnet. Dette er nærmest et miljøøkonomisk kinderegg. Vi reduserer en avfallsutfordring, får dannet miljøvennlig biogass, og sparer store kostnader, sier Thomes Trømborg, daglig leder i NRA i en pressemelding.

Avløpsslammet er for mange i dag et kostnadskrevende avfallsproblem. Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA IKS) har vært heldigere stilt og kunnet levere til landbruket, men til høye kostnader. Skjerpede myndighetskrav kan begrense disse leveransene i framtida. Eierkommunene i NRA IKS har derfor gått sammen med nabo-kommuner for å bygge et større biogassanlegg som vil omdanne slammet til nyttig gass. Dette skal ta i mot slam fra avløpene i fra 350.000 innbyggere fra Elverum i nord til Enebakk i sør.

Oversiktstegning sett fra vest.

– Våre eiere og nabokommunene tenker her langsiktig, sier Trømborg. Anlegget er fremtidsrettet med lavere kostnader enn dagens løsning. Kontrakten skal undertegnes rett over nyttår, og byggingen av biogassanlegget i kan begynne om ikke lang tid.

Biogassanlegget skal etableres i Krogstad Miljøpark i Lillestrøm kommune. Det er prosjektert for at biogassen skal bli til flytende biometan, men det utredes om energien kan omdannes til hydrogen, som kan være enda mer lønnsomt, miljøvennlig og samfunnsnyttig.

Anlegget som er ventet ferdig i første halvdel av 2025 vil alene være et av de viktigste klimatiltakene i hele regionen for å bidra til å nå Regjeringens klimamål. Det planlagte anlegget vil bidra med energi som tilsvarer det årlige energiforbruket til 1.000 dieselbiler, økende til 3.400 biler i 2045.

– Produksjon av biogass er sirkulærøkonomi i praksis. Det gir en verdikjede som bidrar til å redusere avfallsproblemer og bedre ressursutnyttelsen i samfunnet. I tillegg gir det lokal verdiskapning og «grønne arbeidsplasser», sier Trømborg.

Investeringen blir på rundt 800 millioner kroner, og vil være svært lønnsomt, både rent økonomisk – og ikke minst for miljøet. Investeringen skal etter beregningene være lønnsom etter allerede fem år, og over tjue år vil slambehandlingskostnadene nesten halveres i forhold til i dag.

Oversiktstegning sett fra øst.

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS) leverer drikkevann fra Glomma fram til eierkommunene Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm, Nittedal og Gjerdrum. NRV IKS produserer 17,6 millioner kubikkmeter ferdig behandlet drikkevann, tilsvarende i gjennomsnitt 268 liter vann pr. innbygger pr. døgn.
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA IKS) renser avløpsvann fra eierkommunene Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm og Nittedal og behandler også slammet som produseres i renseanlegget på Strømmen. NRA IKS renser 18,9 millioner kubikk avløpsvann og produserer 19.230 tonn med kalket slam. Det arbeider til sammen 115 dyktige fagfolk i de to selskapene. www.nrva.no