Ustabile forhold i Overhalla. Illustrasjonsbilde

Krever kompensasjon for brudd på kontraktssamarbeid

Etter at entreprenøren hadde sikret seg kontrakten med kommunen prøver han å kvitte seg med partnere man søkte samarbeid med. Nå ønsker en av de en kompensasjon for at entreprenøren har brutt samarbeidet.

0

Partene var enige om pris og kommunen var kjent med hvilke de involverte entreprenørene var. Men uten varsel har entreprenøren begynt å presse sine partnere på pris, noe som har endt med at en av de ble ekskludert. Denne krever nå erstatning for brudd på samarbeidet.

En av konsekvensene ved at kommunen gjennom sin kontraktspartner godkjenner bytte av underentreprenør blir at man senker kompetansenivået i et oppdrag som involverer arbeider på usikre grunnforhold og kvikkleire.

Avtalen 

Entreprenøren GL-Bygg og ba i september 2020 Brødrene Brøndbo om et tilbud på VA og gravearbeider i forbindelse med at GL-Bygg for egen del skulle levere tilbud i den offentlige anbudskonkurransen «Innkjøp Hunn skole 2020» for Overhalla kommune. Prosjektet består av bygging av ny skole med tilhørende VA og vegsystem. Brødrene Brøndbo innga tilbud på VA-arbeider og utenomhusarbeider den 14. september 2020 til GL­Bygg AS.

Etter at tilbudet ble gjennomgått og avklart av begge parter ber GL-Bygg Brødrene Brøndbo om å signere forpliktelseserklæring som skal brukes i tilbud videre til Overhalla kommune, samt at Brødrene Brøndbo også fyller ut et ESPD­skjema elektronisk, som GL-Bygg også skal benytte ovenfor Overhalla kommune.

I forbindelse med sitt tilbud til Overhalla kommune sendte GL-Bygg inn dokumentasjon på at man ville benytte Brødrene Brøndbo som underleverandør, herunder  forpliktelseserklæring og ESPD-skjema, samt at Brødrene Brøndbo er inntatt i organisasjonskartet i tilbudet. Forpliktelseserklæringen innebar som vanlig at Brødrene Brøndbo var pliktig til å sette av ressurser i tilfelle GL-Bygg vant konkurransen.

I november blir GL-Bygg tildelt kontrakten fra Overhalla kommune og man orienterer også Brødrene Brøndbo om at de hadde lavest pris på innleveringstidspunktet.

Brytes

Men uten varsel, etter at kommunen har akseptert tilbudet, ønsker GL-Bygg nå å ta en ny runde med sine underleverandører. I Desember velger GL-Bygg å ikke benytte Brødrene Brøndbo som underentreprenør, da GL-Bygg har mottatt et revidert tilbud fra Glømmen entreprenør AS, som etter revidert tilbud er lavere i pris enn Brødrene Brøndbo.
Tidligere i prosessen før man fikk avtale med kommunen har GL-Bygg opplyst at Glømmen i utgangspunktet hadde en høyere pris enn Brødrene Brøndbo.

Brødrene Brøndbo aksepterer ikke denne framgangsmåten og krever nå gjennom sin advokat Silje Fagerhaug ved advokatkontet Bjerkan Stav kompensasjon for forholdet.

I et brev til GL-Bygg peker advokaten på at GL-Bygg hadde selv ikke kompetanse innenfor VA og var derfor ihht. sitt tilbud avhengig av Brødrene Brøndbo sin kompetanse for å kunne gjennomføre kontrakten i henhold til lovpålagte krav. Man bruker dermed et partner for å kunne oppfylle kommunens krav.

Ressurser

Advokaten peker på at en av de viktigste reglene i NS 8400 om anskaffelser er forbudet mot forhandlinger og forbudet mot å endre tilbud etter tilbudsfristens utløp den offentlige anbudskonkurransen, og at GL-Bygg har ved sin opptreden i saken gitt Brødrene Brøndbo grunn til å anta at partene hadde en bindende avtale, og GL-Bygg kan derfor ikke gå fra avtalen slik de har gjort i dette tilfellet.

Gl-Bygg har brukt Brødrene Brøndbo sin kompetanse for å vinne tilbudet, og dermed blir dere følgelig forpliktet til å bruke Brødrene Brøndbo som underentreprenør når dere vinner konkurransen. Det må være en synbar forutsetning også for GL-Bygg at Brødrene Brøndbo ved å avsette sine ressurser til fordel for GL-Bygg og Overhalla kommune, forutsetter at de faktisk får kontrakten dersom GL-Bygg vinner anbudskonkurransen.

Advokaten peker også på at Brødrene Brøndbo har forpliktet seg til å sette av ressurser, både ovenfor Overhalla kommune og GL­Bygg ved sin forpliktelseserklæring. Når GL-Bygg først har benyttet Brødrene Brøndbo som en del av sitt tilbud til kommunen, er man også  bundet til å bruke dem.

Senker kompetansen

Det hører også med til forholdet at Brødrene Brøndbo as har sentral godkjenning i klasse 2 for stikning og oppmåling. Hovedentreprenør GL -Bygg as har ikke selv godkjenning for stikning/oppmåling , og er således avhengig av denne kompetansen fra underentreprenør. Ved at Overhalla kommune går med på å skifte underentreprenør går man ned et hakk i tiltaksklasse.

– Grunnen til at vi tar dette opp er at vi ønsker mer ryddige forhold ang ansvarsforhold når det skal utføres arbeider, og spesielt i kvikkleiresoner og innenfor VA, som vi mener er kritiske arbeidsområder, som berør mange mennesker, sier daglig leder Odd E Brøndbo i en uttalelse til VANytt.

GL-Bygg ønsker ikke å svare på VANytts spørsmål omkring saken.

Kvikkleire 

Overhalla kommune har ikke synspunkter på framgangsmåten som entreprenør har fulgt, men kommunedirektør Trond Stenvik sier følgende i tilsvar til VANytt:

– Jeg oppfatter at du her har mottatt ensidige synspunkter/påstander fra en underleverandør som er part i en uenighet med GL-bygg AS. Vi har tidligere svart opp en rekke henvendelser fra Br. Brøndbo til Overhalla kommune om denne saken. Som vi gjentatte ganger har påpekt overfor Br. Brøndbo, er vi ikke part i den saken de kjører opp mot GL-bygg. Vi forholder oss i vårt prosjekt til gjennomført anskaffelse og inngått kontrakt med GL-bygg, med de krav og beskrivelser vi der har til gjennomføring av prosjektet. Ingen av kravene er fra kommunens side blitt endret eller redusert. Vi legger dermed til grunn i denne anskaffelsen (som i alle våre anskaffelser) at alle krav skal følges. Dette følger vi opp overfor vår kontraktspart. Forøvrig gjelder de krav til kompetanse for og utførelse av arbeider som ligger i lov og regelverk, og som kommunen som myndighet på vanlig vis skal følge opp.

I problemkompekset omkring tiltaksklasser og krevende grunnforhold har VANytt rettet nye spørsmål til Overhalla Kommune ved kommunedirektør Trond Stenvik, men har ikke fått noe svar.