Kommune ønsket et kort anbud, men det ble ikke oppfattet likt. Illustrasjonsbilder

Kofa: Skapte forvirring om sideantall ved uklart anbud

Ullensaker kommune v/Øvre Romerike innkjøpssamarbeid har ifølge Kofa brutt regelverket for offentlige anskaffelser. Ved å utforme et uklart konkurransegrunnlag skapte man trolig forvirring hos tilbyderne, som dermed leverte tilbud av ulikt antall sider.

0

Konkurransen gjelder etablering av nytt ledningsanlegg for vann og avløp, fjernvarme og kabelanlegg. Kjernen i saken gjelder konkurransegrunnlagets føringer for tilbudsevalueringen, nærmere bestemt anvendelsen av begrensningen på antall sider som skal tas med i konkurransegrunnlaget.

Det ble i konkurransegrunnlaget presisert at «Leverandør dokumenterer hvordan anleggsgjennomføringen er tenkt utført i en egen gjennomføringsplan….. på maksimalt 2 A4-sider».

Det ble angitt en liste over hva gjennomføringsplanen burde beskrive. Slik tildelingskriteriet ble utformet, var det likevel ifølge Kofa vanskelig å se hva som skulle beskrives, og dermed være underlagt tosidersbegrensningen, og hva som eventuelt var akseptabelt å legge ved som vedlegg.

Det er derfor i følge Kofa ikke mulig å lese ut fra tildelingskriteriet hvorvidt, eller eventuelt hva, leverandørene kunne levere i tillegg til beskrivelsen, herunder om det var adgang til å levere illustrasjoner, tegninger, diagrammer o.l.

Dette var også en av årsakene til at tilbyderne leverte inne høyst ulike anbud, noe som ifølge den som leverte inn klagen, nettopp skyldes et svakt anbudsgrunnlag.

Klagenemnda støttet klager og mener at tildelingskriteriet «Kvalitet» er utformet i strid med de klarhetskrav som regelverket stiller. Kofa sier også at denne mangelen ved tildelingskriteriet er en grunnleggende mangel ved forutsetninger for konkurransen og leverandørenes utforming av tilbudene. Kriteriet det her er snakke om var vektet 70 prosent. Slik nemnda ser det, vil feilen bare kunne repareres ved å avlyse konkurransen og kunngjøre en ny konkurranse med et tilstrekkelig klart konkurransegrunnlag.

Kofa mente derfor at dette bruddet på regelverket kan ha påvirket resultatet av konkurransen, og gir følgelig grunnlag for tilbakebetaling av klagegebyret, jf. klagenemndsforskriften § 13.

Kofa mener derfor at Ullensaker kommune v/Øvre Romerike innkjøpssamarbeid klart har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å utforme et uklart konkurransegrunnlag.

Med  bakgrunn i dette fant klagenemnda ikke grunn til å behandle klagers øvrige anførsler om brudd på regelverket.

Les Kofas behandling av saken her