Fra VATour 2018 i Oslo

Ser fram mot Bygg Reis Deg og neste VA-Tour

På tross av at aktiviteten i storsamfunnet er sterkt redusert holder VA-bransjen og særlig kommunene trykket oppe. Et nytt EU-direktiv for drikkevann samt en ny standard for varedeklarasjon av produkter til byggebransjen er aktuelle temaer for tiden. VVP skuer framover mot slutten på pandemien.

0

Bransjeorganisasjonen VVP* representerer 50 virksomheter som leverer produkter til VA og VVS markedet. Innen VA har man i en årrekke gjort seg bemerket med å arrangere den populære VA-Touren, som imidlertid fikk en brå slutt da pandemien rammet landet. VVP er også en katalysator innen viktige spørsmål og bidrar til å fremme en god dialog mellom leverandører og kunder.

– Da pandemien kom valgte vi på eget initiativ å avbryte touren mens den var i gang. Planene lå klare om å utvide nordover. Altaværingene og alle andre VA-folk med forventninger til oss må inntil videre smøre seg med tålmodighet. Selv om vi nå er inne i en langvarig usikker periode tar vi sikte på å ta opp tråden når pandemien er over og samfunnet er tilbake til det normale. Vår svenske partner, som sto for alt det praktiske, og som var utrolig dyktig på å finne løsninger i forbindelse med VA-Touren, er imidlertid gått konkurs som en direkte følge av at Covid19. Vi skimter lyset i enden av tunellen og forbereder oss på at vi alle skal tilbake til det «normale», men «normalen» blir nok ikke helt den samme som før koronaen sier Bjarne Haugland, leder for VVP til VANytt.

Brukergrensesnitt

Nettopp den gode personlige kontakten som VA-Touren skapte mellom leverandører og brukere er blitt en enda større mangelvare etter at mange kommuner og IKSer har sett seg nødt til å stenge sine avdelinger for kontakt utad.

Bjarne Haugland ved VVP

– VA-virksomhetene er sentrale i samfunnsmaskineriet og vi ser naturligvis store utfordringer når den fysiske kontakten utfordres. Vi håper at kommunene holder trykket oppe og bruker tiden effektivt og gjennomfører planlagte inveteringer og planlegger for nye. Etterslepet er fortsatt stort så vi har ingen tid å miste. Den gode personlige kundekontakten er imidlertid viktig, men inntil videre må vi nøye oss med den digitale verden, sier Haugland. Som de fleste andre foregår alt arbeide via de digitale kanaler.

Dette gjelder også møtene innad i VVP, noe som inntil nylig var mulig å gjennomføre fysisk takket være strenge rammer for avstand under arrangementene. Nå er imidlertid også dette satt en stopper for, i tråd med myndighetens anbefalinger.

God aktivitet

Bedriftene innen VVP har hatt en god utvikling de siste årene og mye tyder på at bygge- og anleggsbransjen og særlig VA-bransjen har klart å holde tempoet oppe innen fornyelse og utvikling av infrastruktur.

– I 2019 var den samlede omsetningsveksten i VVP på ca 2,8 %, noe som må sies å være tilfredsstillende forholdene tatt i betraktning. 2020 ble spesielt utfordrende, ikke minst valutasituasjonen satte sitt preg på forholdene. Nå håper vi dette skal bli mer stabilt og at partene har tatt innover seg at det blir urimelig at det leverandørene alene skal bære kostandene for slike ekstreme svingninger forårsaket av hendelser vel ingen kunne forutse. Vi satser på at rammebetingelsene blir mer stabile for alle parter framover, men likevel at årets avtaler har fått med seg de nødvendige korreksjoner for en mer balansert fordeling av risiko og ansvar, sier Haugland.

Et område det arbeides med innen VVP for tiden er et nytt EU-direktiv på drikkevann, som også stiller krav til materialer som brukes i vannforsyningen.

– Vi ser ingen store utfordringer innen dette feltet, men dette er uansett forhold og krav som bransjen vil møte og som produsentene nå er i ferd med å ta inn over seg. Her har vi en rolle med å samordne informasjonen i tråd med medlemmenes behov og ønsker, noe vi blant annet følger på et nordisk nivå, gjennom en kontakt med myndigheter, bransjen og andre aktører, som Norsk Vann, forteller Haugland.

Mer dokumentasjon

Et annet, men nært beslektet område der det i framtiden vil bli stilt krav til leverandørene er innen dokumentasjon av produkter.

– Kundene ønsker mer informasjon om produktene på bred basis, nettopp for å kunne ta gode og rettferdige beslutninger i innkjøp. I dag er produktinformasjon for byggevarer i stor grad basert på papir eller pdf. Det finnes varedatabaser, men de ulike varedatabasene og regneark bruker ofte forskjellige datastrukturer og klassifikasjoner. Dette gjør det utfordrende og kostnadskrevende å oppdatere og forvalte informasjonen. Myndigheter og kunder i hele næringen varsler et krav til standardisert, maskinlesbar produktinformasjon. For å ivareta vareprodusentenes og byggenæringens interesser i redusere tid og kostnad forbundet med utarbeiding og distribusjon av produktinformasjon jobbes det med å etablere en ny organisasjon som er tenkt å være non-profit, og ha ansvaret for utvikling, forvalting og distribusjon av produktdatamaler til norsk bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Her vil vareprodusenter og andre sentrale aktører i BAE-næringen inviteres til å være med. Dette er i det store bildet en digitalisering av va og vvs bransjen som vil gjøre oss mer bevisste og kostandeffektive, understreker Haugland.

Et viktig møtested for VA-bransjen som er under etablering er Nasjonalt senter for vanninfrastruktur ved NMBU, som vi har høye forventinger til. Neste punkt på agendaen for VVP når det gjelder utadrettede aktiviteter er deltakelse Bygg Reis Deg i 2021, som forhåpentligvis kan la seg arrangere som før. 

* VVP er forkortelse for VA og VVS Produsentene, foreningen for bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell. VVP har som formål å lede utviklingen av vareetterspørselen innen VA- og VVS markedet i Norge og styrke VVP medlemmenes posisjon gjennom effektivisering av varedistribusjonen, informasjonslogistikken, transaksjoner og å skape trygghet for kunden