Planleggingen av biogassanlegg fortsetter

Har avlyst konkurransen om biogassanlegg. Vurderer å dele opp prosjektet i mindre deler og arbeider nå videre med planene om å etablere et framtidsrettet biogassanlegg for 350.000 innbyggere fra Elverum til Enebakk.

0

Nedre Romerike Avløpsselskap hadde som intensjon å inngå avtale med portugisiske Efacec om å bygge et framtidsrettet biogassanlegg for Nedre Romerike og sør-øst Innlandet. Kontrakten var på rundt 220 millioner kroner.

– Anlegget vil være regionens største bidrag til å nå Regjeringens klimamål. Hele investeringen er på rundt 800 millioner kroner. Grundige undersøkelser før kontraktsinngåelse viste imidlertid at Efacecs økonomiske situasjon ikke lenger var tilfredsstillende. Det gjenstående tilbud fra Cambi var vesentlig dyrere. Nedre Romerike Avløpsselskap IKS valgte da å avlyse konkurransen, sier daglig leder Thomes Trømborg til VANytt.

Framtidsrettet

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) arbeider nå videre med planene om å etablere et framtidsrettet biogassanlegg for 350.000 innbyggere fra Elverum til Enebakk. Gjennom-gangen av tilbud og tilbydere gjør at det vurderes om avløpsselskapet skal gå tettere inn i de teknologiske løsningene, og dele det opp i mindre kontrakter. Anlegget vil være regionens største bidrag til å nå Regjeringens klimamål. Hele investeringen vil være på rundt 850 millioner kroner. 

Nedre Romerike Avløpsselskap, NRA kunngjorde rett før jul at det portugisiske selskapet Efacec hadde gitt det faglige og økonomisk beste tilbudet. Andre tilbud var vesentlig mye dyrere – både enn dette tilbudet, og i forhold til beregninger NRA og rådgivere hadde gjort. Neste fase i innkjøpsprosessen er å sikre seg at valgt leverandør er leveringsdyktig. Det viste Efacec seg ikke å være. 

Forpliktet

– NRA må som offentlig eid selskap følge reglene om offentlige anskaffelser i EØS-området. Tilbudet vi sto overfor var godt nok i seg selv, sier daglig leder Thomes Trømborg. – Neste fase i slike prosesser er å gjøre en formell undersøkelse av leveranseevnen til den foretrukne tilbyderen. Grundige undersøkelser påviste at dette ikke var tilfredsstillende. Når vi deretter står overfor få og vesentlig dyrere tilbydere, er det naturlig for oss å avlyse konkurransen. 

Det er reist kritikk mot at NRA vurderte tilbudet fra Efacec. Vi er fullt ut kjent med skepsisen som gjelder rundt Efacecs tidligere eier. Dette er forhold Efacec har ryddet opp i, og det var derfor ikke tilstrekkelige juridiske grunner til å avvise selskapet. NRA har en plikt til å følge regelverket, og har følgelig fortløpende hentet inn råd fra ledende juridisk ekspertise. På samme måte er det nå oppdaterte, finansielle fakta som gjør at vi ikke kan inngå kontrakt med Efacec som leverandør. 

Spesiell kompetanse 

Den aktuelle kompetansen som trengs for å bygge biogassanlegget finnes ikke samlet i mange selskaper. Ulike tekniske alternativer utredes derfor før et endelig valg for fremdrift velges. 

Dette vil også ivareta respekten for innbyggernes penger. 

– Vårt fokus er å fullføre oppdraget og å forvalte våre eieres penger så optimalt det lar seg gjøre, sier Trømborg. 

Prosjektet er et viktig bidrag for regionens skritt nærmere lavutslippssamfunnet. Det reduserer avfallsut-fordringen, skaper miljøvennlig biogass og sparer store kostnader. Per i dag er alt avløpsslammet som kommer i kloakken et kostnadskrevende avfallsproblem. Hittil har NRA kunnet levere til landbruket, men til høye kostnader. Skjerpede myndighetskrav vil begrense disse leveransene i framtida. Biogassanlegget vil derfor omdanne slammet til nyttig gass. Dette skal ta i mot slam fra avløpene i fra 350.000 innbyggere fra Elverum i nord til Enebakk i sør. 

Biogassanlegget skal etableres i Krogstad Miljøpark i Lillestrøm kommune. Det er prosjektert for at biogassen skal bli til flytende biometan, men det utredes om energien kan omdannes til hydrogen, som kan være enda mer lønnsomt, miljøvennlig og samfunnsnyttig. Anlegget som er ventet ferdig i første halvdel av 2025 vil være et viktig klimatiltak i regionen for å bidra til å nå Regjeringens klimamål. Det planlagte anlegget vil bidra med energi som tilsvarer det årlige energiforbruket til 1.000 dieselbiler, økende til 3.400 biler i 2045. Investeringen blir på rundt 850 millioner kroner, og vil være svært lønnsom, både økonomisk og for miljøet. Investeringen skal etter beregningene være lønnsom etter allerede fem år, og om tjue år halvere kostnadene for slambehandling.