Ole A. Holstad Vestby og Frode Amundsen hos Furnes har vært engasjert i arbeidet som har ledet til EPD-miljødeklarasjon

Har EPD – deklarert to typer støpejern

For å dokumentere miljøaspektene til gråjern og seigjern har Furnes Jernstøperi gjennomført LCA-analyser for begge. Dokumentasjonen er grunnlag for to nye EPD miljødeklarasjoner, som vil gjøre det enklere for innkjøpere å sammenligne produkters miljøprofil.

0

Miljøkvaliteter og klimafotavtrykk etterspørres i stadig økende omfang innen offentlige innkjøp. For å imøtekomme kravet om troverdig, enkel og sammenlignbar informasjon er det etablert en internasjonal standard for miljødeklarasjon kalt EPD (Environmental Product Declaration).

Faktabasert

Slik ser en EPD ut for seigjern

EPD-Norge ble etablert for ca 20 år siden av blant annet Byggenæringens Landsforening og sikrer i dag at EPD deklarasjonene som utstedes er basert på fakta, verifisert av en ekstern kvalifisert part og er objektiv.

– Vi har valgt EPD miljødeklarasjon fordi det er den mest anerkjente standarden, og fordi EPD i dag er akseptert av offentlige innkjøpere. En EPD miljødeklarasjon gjør det enkelt å sammenligne produktenes miljøegenskaper uavhengig av region eller land, forklarer Ole A. Holstad Vestby ved Furnes Jernstøperi, som nylig har publisert EPD miljødeklarasjoner av sitt gråjern og seigjern.

LCA

Grunnlaget for Furnes’ EPD-deklarasjoner for produktene gråjern og seigjern er en livsløps analyse (LCA) for begge produktene utført av rådgivningsselskapet Cowi. En livsløpsanalyse tar for seg alle relevante innsatsfaktorer som bestemmer miljøegenskaper til et produkt. Et «miljøregnskap» for hvert produkt skal gjøres opp etter ISO standardene 14040 – 14044.

– Vi har i lang tid arbeidet med miljøtiltak, blant annet ved å velge bort emballasje og redusere vår avfallsproduksjon. Et av de viktigste tiltakene som er gjort som et resultat av LCA, er en forpliktende avtale med en kraftleverandør som gir oss garanti på at strømforbruket vårt er produsert fra energikilder som er 100% fornybare i vår smelting av jern, forteller Holstad Vestby.

Et viktig miljøtiltak fra tidligere har vært å ikke male produktene eller pakke de inn i plast

Miljøprofil

En EPD miljødeklarasjon er i praksis et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte, gitt som et objektiv tall.

– En EPD forteller med tall hvordan ett tonn av vårt seigjern eller gråjern påvirker miljøet. I byggebransjen stilles allerede krav til lavt CO2-avtrykk til materialer i prosjektene, her er EPD et must, understreker Holstad Vestby.

Å skaffe til veie nøyaktig informasjon på alle forhold som bestemmer miljøkvalitetene til et produkt krever total gjennomgang av produksjonsprosessen og virksomheten. I tillegg er det et krav at leverandører skaffer til veie objektive tall på miljøegenskaper og klimafotavtrykk til produkter som kjøpes inn.

Dokumentasjon

– Det er absolutte krav til dokumentasjon og her har COWI snudd hver stein. Vi er stolte av å kunne legge fram EPD-deklarasjonene. Samtidig ser vi at LCA-analysene har forandre hvordan vi tenker. LCA-perspektivet og hensyn til bærekraft gjennomsyrer allerede vårt tankesett. Ved siden av de fysiske egenskapene til produktene er det naturlig å se om det finnes miljøforbedrende tiltak i alt vi gjør. Det vil ligge der når vi tenker design, produksjon og helt fram til produktene blir tatt i bruk. Her er det naturlig å se på mulighetene for nye tiltak i framtiden, som muligheter for gjenvinning av brukt støpejern. Vi jakter på miljøforbedrende tiltak, sier Holstad Vestby,

EPD-Norge opplever en markant økning på antall EPD’er. 2020 ga en dobling i antall registeret EPD’er innen Bygg sammenlignet mot 2018. Samtidig har nasjonale myndigheter og offentlige oppdragsgivere stilt krav til entreprenører og underleverandører. Som et eksempel er Statsbygg sine miljømål for byggingen av det nye regjeringskvartalet, som er forankret i miljøprogrammet i den statlige reguleringsplanen, å prioritere materialer som har EPD miljøvaredeklarasjon.

EPD (Environmental Product Declaration) er et tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 1100 EPDer fra over 190 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge. En EPD viser på en kortfattet måte LCA-beregninger som gir nøkkelverdier for en rekke felles faktorer, som for eksempel GWP – Global Warming Potential. Ved hjelp av GWP-verdiene blir utslippene av klimagasser veid sammen til CO2-ekvivalenter. Denne informasjon gir bruker av EPD et grunnlag for å sammenligne miljøprestasjoner mellom produkter for deretter å kunne velge det produktet eller den løsning som gir minst total miljøpåvirkning.
Standardiserte metoder sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen. Kontormøbler, rengjøringstjenester, et tonn standardsement som benyttes til betong i et boligprosjekt, eller en kWh vannkraft til oppvarming av et kontorbygg er eksempler på hva som kan miljødeklareres. Uavhengig verifiserte miljødeklarasjoner sikrer miljøinformasjon i henhold til de fire kravene: objektivitet, sammenlignbarhet, troverdighet og adderbarhet.
Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III. En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040- 14044.

• Environmental Product Declaration
• Miljødeklarasjon type 3, i hht. ISO 14025
• Tar utgangspunkt i LCA – Life Cycle Analyse
• Et verifisert dokument som beskriver miljøprofilen til et produkt eller tjeneste.
• En global miljødeklarasjon som kun bruker internasjonale godkjente standarder.
• Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner, EPD-Norge, er programoperatør for det norske EPD programmet
• Etablert av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Byggenæringens Landsforening (BNL) i 2002