Alle foto: Råde kommune

Ringen er snart sluttet i Råde

Ved å kjøre i gang fire prosjekter innen vann og avløp nærmer man seg å få oppfylt de langsiktige planene for både sanering og sikkerhet i VA-systemet. Man forventer også en betydelig miljøgevinst.

0

Råde kommune er i full gang med siste fase av sine langsiktige planer for utbygging av VA-nettet.

På fire steder i kommunen drives det for tiden enten utbygging eller intens planlegging. Man tar i bruk ulike løsninger, fra gravefri framføring, legging av sjøledning og tradisjonell graving eller bryting av fjell der det er eneste løsning. I samme bunke som vann og avløp legges varerør for fiber med hver eneste meter man går fram. Foruten sanering av avløp er det et viktig mål å oppnå ringforbindelse i vannforsyningen.

– Ved å bygge ut de ulike strekningene får vi en god helhet som knytter hele kommunen sammen i et nett, vi nærmer oss en god struktur, sier Lars Erik Thoresen, prosjektleder for VA i Råde kommune.

Dialogen

Lars Erik Thoresen

Det dreier seg om å knytte sammen flere områder som aldri har vært tilkoblet offentlig nett men har hatt løsninger med private brønner og renseanlegg. Å komme fram med vann og avløp i nytt terreng kan være en krevende jobb. Det handler om grunnforhold og veien fram, men også om å krysse eiendomsgrenser. 

– Vi tar jobben sjøl med å snakke med de som eier grunnen siden vi må krysse eiendomsgrenser. Jeg trives med å snakke med folk og stresser ikke folk når jeg er ute i felt og ønsker å gå fram med en ny rørgate. Min erfaring er at om man er tålmodig og forklarer hva man ønsker er det sjelden man møter motstand. I tillegg ser vi at lokalkunnskapen som de fastboende sitter med er svært nyttig for oss. De har gjerne bodd på stedet i flere generasjoner, de kjenner grunnforholdene, så ved å snakke med folk kan vi oppnå betydelige besparelser, forklarer Thoresen, som alltid pleier å ha med seg en rådgivende ingeniør fra konsulentselskap.

– Kommer det spørsmål er det det fint å ha dyktige fagfolk med seg til å gi svar. Det blir oppfattet som trygt av folk, sier han. 

Selvstendig

Jobben med å ta dialogen med grunneiere byr også på mange gode lokalhistorier og trivelige møter med blant annet bønder i Råde.

– Selv om mange har egen grunnvannsbrønn og private renseløsninger opplever jeg en svært positiv mottakelse, det gjelder også flere store hyttefelt og mindre VA-lag, som nå blir tilkoblet vann og avløp, forteller Thoresen.

I forbindelse med utbyggingen overlater man til de enkelte å finne løsning for sin egen stikkledning, enten det er trykkavløp, drikkevann eller vanlig avløp. Det er private VA-lag som organiserer de lokale nettene, og kommunen gjør avtale direkte med disse for påkobling.

– Vi sørger for nye linjer, så er det opp til den enkelte å koble seg til og bestille dette fra lokale entreprenører. Her har vi tilrettelagt hovedlinjer med pumpestasjoner, tilbakeslagsventiler og kummer der folk kan koble seg på. De enkelte oppsittere betaler dette selv. Løsningene vi bruker er velprøvde og robuste, forklarer Thoresen.

Fra bygging av pumpestasjon levert av Intec

Gravefritt

Et av de mest spektakulære prosjektene i så måte er framføringene langs veien mot 

Fredrikstad, prosjektet Skråtorpveien – Enebekk, (1) som utføres nærmest gravefritt med styrt boring.

– Vi la prosjektet ut på anbud i oktober 2020, og interessen fra regionale entreprenører var stor. Av fem godkjente tilbydere var fire graveentreprenører. Den siste tilbyderen var Olimb Anlegg, som har spesialisert seg på å bore traseer og etablere nye rør gjennom fjell og ulike typer grunnmasser uten å sprenge eller grave. De viktigste argumentene for å velge gravefrie metoder er effektivitet og skånsomhet. Rask gjennomføringstid og minimale inngrep i omgivelsene slår også positivt ut på kostnadsbildet når det er snakk om så mange meter totalt, sier Thoresen.

Det er lagt mer enn 3500 meter med nye vann- og avløpsrør og trekkerør for fiber kommet på plass under bakken ved hjelp av styrt boring.

– Det er ikke så ofte det utlyses prosjekter i denne størrelsen hvor våre metoder er så gjennomgående godt egnet – og spesielt ikke rett utenfor vår egen «stuedør», forteller kalkulatør og prosjektleder i Olimb Anlegg, Ole-Petter Andreassen.

Rør klargjort for trekking

Flytter hovedvannledning

De gamle hovedvannledningene langs Fredrikstadveien er fra 1970, på siden ned mot vannet. Vått terreng og bløte masser har gjort det vanskelig å vedlikeholde ledningen eller lokalisere lekkasjer.

De nye ledningene trekkes i grunn på oversiden av veien, under jordene langs veien, og kummer blir satt ned i eller ved gårdsveiene.

– Alle grunneierne har vært positive, også da vi trodde vi måtte grave grøfter over jordene for å legge nye rør. Vi synes det er veldig hyggelig at no-dig metoden vi har valgt gir minimalt med skade på eiendommene. Vi har også vært heldig med været, det har vært fin tele i vinter, med lite skader på overflaten, sier Thoresen.

Styrt boring med inntrekking av rør ødelegger heller ikke dreneringen i jordene og etterlater ingen flenger.

Skulle man utført dette med tradisjonell grøft, måtte man gått høyere opp på jordene for å få nok plass og sikre arbeidet langs den trafikkerte veien. En del av prosjektet har vært å krysse jernbanen ved Råde stasjon. Metoden og fremgangsmåten er den samme. Tog- og biltrafikk har gått som normalt, mens Olimb Anlegg har utført arbeidet, alt skal etter planen være ferdig mot sommeren.

I forbindelse med etablering av pumpestasjoner er det nødvendig med spunting.

Krysser fjorden

På strekningen Saltnes Oven (2) legges for tiden vannforbindelse over fjorden inn til Husebystranda og videre forbi Fuglevik til Helgerød / Tasken. Her bruker man en kombinasjon av graving, styrt boring samt legging sjøledning over fjorden. Det legges også avløpsledning tilbake til renseanlegget på Hestevoll.

Det legges også vann og trykkavløp fra Tomb til Akersbekken (3) fram til en pumpestasjon i enden ved Akersbekken, som pumper inn mot Tomb. Forbindelsen går langs veien og krysser ved Krogstadfjorden marina og ender opp ved krysset ved Tombveien/Saltnesveien.

– Her har det heller aldri vært kommunalt VA-nett, så det er jomfruelig mark med opprydding i spredt avløp, her venter vi også betydelig miljøgevinster. Denne forbindelse kobles sammen med en eksisterende ledning for både vann og avløp som i dag svinger seg inn Krogstadfjorden og fram til en pumpestasjon ved Krogstad Marina som sender til renseanlegg utover mot Hestvold. Vi håper at alt skal være klar i løpet av sommeren, forteller Thoresen.

Blå strek markerer hovedvannforbindelse mellom Moss og Sarpsborg. Grønne markerer eksisterende forbindelser og røde markerer strekninger omtalt i teksten.

Ringen sluttes

For tiden prosjekterer man å legge en ny hovedvannledning fra Helgerød og opp til Rygge flyplass, der man prosjekterer med på gå fram med styrt boring. Denne kobles etterhvert sammen med forbindelsen som for tiden bygges fram til til Helgerød/Tasken.

– Dermed får vi en ny solid vannforbindelse opp til E6 og Rygge flyplass, der vi kobler oss inn på hovedledningen mellom Moss, Sarpsborg og Fredrikstad, forklarer Thoresen.

Dermed oppnår man en ringforbindelse for drikkevann gjennom hele kommunen, mellom Karlshus og Rygge via sjøen, og Saltnes området får en bedre tilgang på drikkevann.

– Vi er glade for at det meste nå er i mål, ikke minst at vi har kunnet jobbe på telen i vinter, men minst mulig skader på overflaten. Det vil ta opp mot et år å bli ferdige med det hele, da er det meste på plass her i Råde på VA-siden. Videre blir det å jobbe med de noe eldre forbindelsene i sentrum av kommunen, omkring Karlshus, sier leder for VA, Lars Erik Thoresen.