Alle fotos: Nordby Maskin

Fastpris entrepriser kan bidra til å øke takten

Når det ligger til rette for totalentreprise i VA-kontrakter gir det en rekke fordeler, ikke minst mulighet for raskere oppstart og gjennomføring samt betydelig mindre arbeidsinnsats fra kommunens side. Man legger også det meste av ansvaret over på entreprenør og de økonomiske rammene ligger fast.

0

Mange kommuner har behov for rutinemessig fornyelse av VA-nettet, der ofte separering av overvann er et aktuelt grep. Et tilbakeblikk på prosjektet Preståsen Vest viser at bruk av fastpris, også kalt totalentreprise, fortsatt er et effektivt grep for kommuner som ønsker effektiv gjennomføring.

– Vi spør oss selv alltid om hvilken entrepriseform som er best egnet til et prosjekt. Kommunen har begrensede mannskaper og ressurser, og vi ønsker naturligvis å holde oss innenfor økonomiske rammer. Ved Preståsen vest valgte vi totalentreprise, som gir fat pris, og med stor suksess vil jeg si, forteller Vidar Jahr i Nannestad kommune.

Etter undersøkelse av ledningsnettet så man at deler av nettet på Preståsen boligfelt hadde prekært behov for oppgradering, nettet var samtidig et felles anlegg med overvann og spillvann i samme rør, dette førte blant annet til utfordringer ved kommunens pumpestasjoner.


– Det var betydelig innlekking så det var ikke noe å vente med. Vi utformet derfor et enklest konkurransegrunnlag på et par sider kun som viste strekningen som skulle rehabiliteres og avklarte tekniske forutsetninger/krav til anlegget. Det dreide seg om 61 husstander med et røropplegg var i fra begynnelsen av 70 tallet. I anbudet var det også opp til entreprenør å gjennomføre befaringer og gjøre seg kjent med utfordringene lokalt, forteller Jahr.

Nordby Maskin leverte tilbud på prosjektet med en beskrivelse av tilbudt leveranse og oppgaveforståelse. Tilbudet inkluderte i tillegg til gjennomføringen også prosjektering og prosjekteringsansvar, noe som innebærer at Nordby Maskin har ansvar for å løse utfordringer underveis.

– Det er klart at ved fastpris er det er en fordel for entreprenør å være lokalkjent, samt ha en viss størrelse, slik at man kan ta ansvar og ha ressurser til å ta prosjekteringen sjøl. For vår del blir det mindre administrasjon og kun en part å holde kontakt med, utover å følge opp at ting skjer på riktig måte i forhold til kontrakt. Den store fordelen med fastpris er at man kommer raskt i gang, skuta var lekk, og renseanlegget på Gardermoen var lei av overvannet, forteller Jahr, som legger til at gjennomføringen gikk svært bra og etter plan.

– Alt gikk knirkefritt, og på rekordtid, enda vi også hadde alle husstandene som var tilknyttet med i prosjektet. Her sjekket vi på forhånd avløpet til disse, og hvis de ikke holdt kravene til separering, fikk de pålegg om å utbedre det. I forkant la vi mye jobb i å sørge for god informasjon om prosjektet, der vi samlet de berørte til et møte, forklarer Jahr.

Etter forhandlinger ble Nordby Maskin tildelt oppdraget og begynte detaljprosjektering.  Det viste seg blant annet at eksisterende ledningsnett hadde delstrekk med svært dårlig fall, mens andre strekk hadde bra fall. Dette sammen med separeringen gjorde at de nye grøftene ble betydelig dypere enn opprinnelig. Dette medførte blant annet behov for sprenging i deler av trassen. Samtidig oppnådde prosjektet vesentlig bedre fall enn det som hadde vært plan. I ettertid har man ikke hatt noen komplikasjoner eller klager, og spillvannet reiser i sin reneste form, samtidig som overvannet går til terrenget og i stedet beriker bekker og vassdrag. 


– Det var ingen overraskelse at Nordby Maskin leverte varene, de er en velrennomert bedrift som har høy tilit hos oss. Prosjektering og framdrift ble gjennomgått i byggemøter som forløp uten avvik. Oppsummert vil jeg si at man alltid må vurdere type prosjekt, men med fast pris er en ting sikkert, de økonomiske rammene kan kanskje bli litt romslige, men de holder mål og det blir lite diskusjoner om økonomi, noe som kan kreve mye energi og arbeid i etterkant. Det tok tre måneder fra vi bestemte at prosjektet skulle gjennomføres til entreprenør for utførelse var bestemt. Selve prosjektet ble utført i løpet av et år, forteller Jahr. 

– Den største fordelen med løsningen er at prosjektering og produksjon kan gå hånd i hånd. Et eksempel på er valg av kommer for overvann, her ville det i utgangspunktet vert logisk å beskrive minikummer som er VA – normens minimumskrav, men vi fant ut at det var mer hensiktsmessig for prosjektet å oppgradere kummene til Ø=1000 betongkummer, dette ble da avklart og gjennomført uten økonomiske konsekvenser for byggherre. Vi valgte også å benytte georadar og droneskanning for å dokumentere eksisterende infrastruktur før prosjektet startet, og dermed skaffet oss best mulig grunnlag for detaljprosjektering. Siden det handlet om rehabilitering er det også behov for omprosjektering underveis, dette løste seg ved at prosjekterende var innom prosjektet jevnlig, og kunne da samtidig følge opp som bygget dokumentasjonen, forteller Karl Martin Nordby  ved Nordby Maskin AS.

Nordby framhever forøvrig art Nannestad kommune har en godt innarbeidet VA-norm, dette er til stor hjelp for å gi retningslinjer i gjennomføring av prosjekter, sammen med vegnormen la VA-normen de tekniske føringene for leveransen. Det er også viktig at oppdragsgiver oppgir tydelige mål for gjennomføringen av oppdraget, som ønsket kapasitet, byggetid og eventuelle krav som avviker fra VA-norm.

– Prosjektet bør ha en viss størrelse. Siden all risiko legges på entreprenøren, så er det viktig at det er størst mulig handlingsrom i løsningsvalg og at det er såpas størrelse på prosjektet at en enkelt utfordring ikke ødelegger økonomien. Anbudsforespørselen bør fokusere på sluttproduktet som ønskes, fremfor spesifikke løsninger eller utførelser. Forskjellige leverandører har forskjellige løsninger, dette er ikke nødvendigvis bedre eller dårligere for sluttproduktet, sier Nordby.

I prosjektet valgte Nordby Maskin organisering med prosjektering i egen organisasjon, men dette er ifølge Nordby ikke det eneste salige. Eksempelvis kan det i noen prosjekter åpne for at prosjekterende er hovedentreprenør med maskinentreprenør som underentreprenør eller at prosjekter gjøres i et arbeidsfellesskap mellom prosjekterende og utførende.

– Rask byggetid og korte beslutningsveier er den viktigste fordelen med totalentreprise, særlig i offentlige anskaffelser, hvor en gjerne må lyse ut konsulentoppdraget for prosjektering først også lyse ut selve jobben etterpå vil det være menge måneder å spare.En annen fordel vi opplever er at denne entrepriseformen gir svært ryddig forhold mellom oppdragsgiver og oss som utførende. Det er klart fordelt ansvar og dermed arbeidsro til å produsere verdiskapning i stedet for diskusjoner om tillegg eller endringer.Store prosjekter med god dialog i anbudsfasen og byggefasen kan gi betydelige synergieffekter både for oppdragsgiver og entreprenør. En kan rett og slett bygge mer med mindre administrasjon. Man skal også huske at det er mye annet enn selve rørleggingen som følger med slike prosjekter, eksisterende kabler, og ikke minst eksisterende VA, som var i dårlig forfatning, var tidkrevende utfordringer. Dette sammen med trafikkavviklingen gjorde arbeidet til en betydelig logistikk øvelse, avslutter Karl Martin Nordby ved Nordby Maskin AS.