Annonsørinnhold

VAnytt Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

Johnny Østvang er en erfaren og engasjerende foreleser, her viser han prisnippene for måling ved hjelp av ultralyd og transitt-tid.

KROHNE Norway: VA-bransjen ønsker å måle mer

Vann- og avløpsbransjen installerer stadig flere målere for å kvantifisere sine strømmer. Spesielt der det har økonomiske konsekvenser ser man stadig nye målepunkter dukke opp. Ønske om vannsparing og krav om dokumentasjon av utslipp til miljø har også ført til at flere målere er kommet på plass.
Norge har fortsatt verdensrekord innen vanntap fra ledningsnettet, og trolig også rekord på fremmed vann i avløpsnettet. Mens det i Danmark utstedes bøter for svinn over en viss grense har det her i landet ingen konsekvenser utover de økonomiske, som til syvende og sist fordeles på abonnentene.
Enkelte kommuner har tradisjoner for å tette lekkasjer og stadig flere tar i tu med problemene. Innføring av flere målepunkter er første sted på veien mot et mer effektivt VA-nett.
– Det skjer en stor utvikling innen måleteknologi, og i hovedtrekk ser vi at teknologien blir mer anvendelig. Det er få begrensninger, vi kan i dag måle både volumstrøm og massestrøm, forteller Jonny Østvang hos Krohne i Moss, som nylig hadde 24 deltakere på Flow-Skolen, der man gikk gjennom ulike måleteknikker.

 

Alle vannmålere av en viss størrelser blir skreddersydd på bestilling.

Nye områder

Et sted der stadig flere ønsker å måle er i overløpet fra pumpetasjoner. Tidligere har det vært tilstrekkelig at man har hatt en nivå alarm som sier hvor lenge det har vært en uønsket hendelse (utsiopp).
– Nå er det flere steder der det dreier seg om en sårbar resipient der det kreves dokumentasjon på hvor mye som går til overløp. Det er også snakk om måling av tilsig inn på anlegg, forteller Østvang.
De klassiske punktene for større målere er jo ved både drikkevannsproduksjon og avløpsanlegg, i forbindelse med dosering av kjemikalier og for å dokumentere mengder.
– Dette har mye til felles med rene industriapplikasjoner, vi ser en profesjonalisering av VA, forteller Østvang, som har undervist på Flow Skolen om måling av ulike flytende medier i tyve år på rad.

Alle målere blir individuelt kalibrert.

Ny teknologi

Tradisjonelt har moderne målemetoder vært avhengige av et rett strekk i rør både før og etter en måleren, for at turbulens eller rotasjon på mediet ikke skal påvirke målingene. Nå finnes det imidlertidig løsninger som ikke behøver dette.

– Det finnes i dag mengdemålere som kan monteres uten rettstrekk, et behov i forbindelse med trange kummer og andre steder der en ombygging ville krevet mye ressurser. Samtidig ser vi nye målere som heller ikke trenger fylte rør, noe som da ville krevet et bend eller to. Slike målere er typiske etterspurt ved sigevann fra selvfallsledninger, noe som kan variere en god del i mengde, forteller Østvang.
Elektromagnetiske mengdemålere utgjør klart i dag de mest brukte målertypene.
– Siden leverandørene lager spesifikke målere basert på dette prinsippet så finner du det tilgjengelig på alle væsker med ledeevne. Alt fra husvann målere til utslipp /avløp og kjemikalier, forklare Østvang.
Som en del av Flow Skolen inngår besøk på Krohnes fabrikk der deltakerne fikk se produksjon av små vannmålere.

Skole til høsten

Flow Skolen avholdes ved Krohnes hovedkontor og produksjon i Dordrecht, som ligger ca en times kjøring fra Rotterdam. Skolen går normalt over tre dager og to netter.
– Den første Flow Skolen var i september 1998. I år er det 20 års jubileum og skolen er utkommet i fire versjoner. Den som ønsker en oppfrisking kan delta til høsten, der vi skal presenterer 5. utgave, sier Østvang.
Siden skolen til sammen har vært holdt 80 ganger med et snitt på over 20 deltagere har Flow Skolen gjennom årene hatt mer enn 2000 deltakere.

– Med stadig ny teknologi og spennende måleteknikker, samt et økende ønske om målinger innen VA er skolen fortsatt like aktuelt i mange år framover, sier Østvang ved Krohne.

Frode Endresen og Johnny Østvang utgjør lærekreftene ved Flow Skolen.
KROHNE-konsernet overtok i 2001 KROHNE Instrumentation (grunnlagt i 1980) som den gang var et selskap i Fagerberg-gruppen. Dette bidro til å skape ytterligere vekst samt å introdusere ny teknologi, nye produkter og nye løsninger på det norske markedet. I 2004 utvidet KROHNE sine aktiviteter i Norge ved oppkjøp av Skarpenord (grunnlagt i 1957) i Brevik, som under navnet KROHNE Marine opererer på det globale markedet som marine senter i KROHNE konsernet. Selskapene er organisert som divisjoner under KROHNE Norway AS, men opererer som to selvstendige selskaper:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com