Illustrajonsfoto

Fysisk sikring av vannforsyning

Ny rapport:

0

I Norsk Vann prosjektrapport 229 gis anbefalinger om hvordan vannforsyningsanlegg effektivt kan sikres mot tilsiktede uønskede hendelser. Bakgrunnen for prosjektet er usikkerhet om hvordan vannverkene kan gjøre trusselvurderinger, og hvilke sikringstiltak som bør gjennomføres for å møte truslene.

Ny drikkevannsforskrift fra 1.1.2017 stiller krav om at alle deler av vannforsyningen er tilstrekkelig fysisk sikret. I veilederen beskrives hva som er viktig å sikre, hvordan vannverkene kan vurdere trusselbildet og hvordan de bør sikres. Veilederen gir en rekke konkrete råd om fysisk sikring av ulike deler av vannforsyningen. Svaret er ikke bare fysiske sikringstiltak. Like viktig er det å etablere en god sikkerhetskultur, bakgrunnssjekk av ansatte og ha gode retningslinjer for data- og informasjonssikkerhet. Veilederen inneholder en sjekkliste som er et egnet verktøy for å oppnå en god helhetlig sikring.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Målsettingen med prosjektet er å gjøre vannverkene bedre i stand til å gjennomføre en god risikoanalyse for eget vannverk basert på stedlige forutsetninger og lokalt trusselbilde. En god og helhetlig sikring må baseres på en oppdatert ROS-analyse for det aktuelle vannverket. En ROS-analyse for safety-hendelser som ulykker, naturkatastrofer eller teknisk svikt er ikke tilstrekkelig. Veilederen viser til ulike metoder for gjennomføring av ROS-analyse for security-hendelser som terror, sabotasje og annen kriminalitet. Det er viktig at gjennomføringen planlegges godt og at alle relevante personer og ledelse involveres. De sentrale innsatsfaktorene i en slik analyse er verdi, trussel og sårbarhet. Det er verdt å merke seg at vannverk uten relevante fysiske sikringstiltak vil ha stor sårbarhet, og normalt stor verdi som kritisk infrastruktur, selv om historikken i seg selv ikke indikerer et høyt trusselnivå

Sikring av ulike deler av vannforsyningen

For at vannforsyningen skal sikres på en tilfredsstillende måte, bør det etableres en god grunnsikring for alle norske vannforsyningssystemer. En god og helhetlig grunnsikring omfatter tiltak innenfor fysisk sikring, elektronisk sikring samt administrative og organisatoriske tiltak. Disse tiltakene bør bestå av en kombinasjon av barrierer, deteksjon, verifikasjon og reaksjon som er tilpasset det enkelte vannverk. Variasjon i design og byggemåte så vel som beliggenhet, størrelse og andre lokale forhold tilsier at sikringstiltakene må planlegges og gjennomføres ut fra en lokal ROS-analyse. Veilederen beskriver likevel noen konkrete sikringstiltak for

  • vannkilde
  • råvannsinntak og installasjon for grunnvannsuttak
  • vannbehandlingsanlegg
  • høydebasseng
  • ledningsnett og kummer

Rapporten finner du i VANNbokhandelen.

Skrevet av Einar Melheim, Norsk Vann.